Актуални Новини, Новини

СПИСЪК НА МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В КОМИСИИТЕ И НА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА НА 25 МАРТ 2022 г.

Лого община Берковица

КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА
23 март 2022 г. /сряда/ – 14:30 часа

1.Докладна РД-92-00-1531(1) относно отчет за дейността на Общинско мероприятие „Комунални дейности“, гр. Берковица за 2021 г.;
2.Докладна РД-92-00-1653 относно краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Берковица за периода 2022 – 2024 г.;
3.Докладна РД-92-00-1665 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.66.120, находящ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. “Малина” № 22А;
4.Докладна РД-92-00-1666 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.209.232, находящ се в гр. Берковица, местност Шалин дол;
5.Докладна РД-92-00-1667 относно продажба на Урегулиран поземлен имот VІІІ кад. № 368, кв. 34, находящ се в село Слатина, община Берковица;
6.Докладна РД-92-00-1677 относно провеждане на процедура за отдаване под наем на част от имот–публична общинска собственост с идентификатор 03928.512.418, находящ се в гр. Берковица, чрез публичен търг с явно наддаване;
7.Докладна РД-92-00-1679 относно промяна на начина на трайно ползване, обособяване в два самостоятелни имота и промяна от публична в общинска частна собственост на ПИ 30301.85.309 (полски път);
8.Докладна РД-92-00-1680 относно безвъзмездно предоставяне на дървесина за нуждите на общински поделения на територията на община Берковица за сегашният зимен отоплителен сезон 2022 г.;
9.Докладна РД-92-00-1668 относно приемане на годишен отчет на кмета на Община Берковица за изпълнение на „Програма за управление на община Берковица за мандат 2020-2023 г.“ за 2021 г.;

КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
23 март 2022 г. /сряда/ – 16:00 часа

1.Докладна РД-92-00-1531(1) относно отчет за дейността на Общинско мероприятие „Комунални дейности“ – Берковица за 2021 г.;
2.Докладна РД-92-00-1649(1) относно отчет за дейността на Домашен социален патронаж, гр. Берковица за 2021 г.;
3.Докладна РД-92-00-1656 относно приемане за сведение на Стратегически план за дейността по вътрешен одит на Община Берковица 2022-2024 г.;
4.Докладна РД-92-00-1659 относно отпускане на безлихвен заем на Народно читалище „Иван Вазов-1872“ – гр. Берковица за финансиране изпълнението на проект BG06RDNP001-19.463-0001 “Изработка на народни носии и закупуване на оборудване с цел популяризиране на културното наследство в община Берковица“ и удължаване срок за погасяване на остатък от безлихвен заем, отпуснат на НЧ „Иван Вазов-1872“ – гр. Берковица с Решение № 577 от Протокол № 29/19.03.2021 г. и удължен с Решение № 797 от Протокол № 37/24.09.2021 г. на Общински съвет – Берковица;
5.Докладна РД-92-00-1668 относно приемане на годишен отчет на кмета на Община Берковица за изпълнение на „Програма за управление на община Берковица за мандат 2020-2023 г.“ за 2021 г.;
6.Заявление РД-92-00-1636 от Митра Богданова, с. Бързия относно отпускане на еднократна финансова помощ;

КОМИСИЯ ПО МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ НА ГРАЖДАНИ
22 март 2022 г. /вторник/ – 13:30 часа

1.Докладна РД-92-00-1664 относно приемане План-програма за заседания на Общински съвет – Берковица през II-то тримесечие на 2022 година;
2.Докладна РД-92-00-1668 относно приемане на годишен отчет на кмета на Община Берковица за изпълнение на „Програма за управление на община Берковица за мандат 2020-2023 г.“ за 2021 г.;
3.Искане РД-92-00-1655 от наемателите на „Общински пазар 99“ ЕООД, гр. Берковица относно закупуване на земята под сградите на наетите обекти;

КОМИСИЯ ПО ТУРИЗЪМ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО И ЕКОЛОГИЯ
24 март 2022 г. /четвъртък/ – 15:00 часа

1.Докладна РД-92-00-1679 относно промяна на начина на трайно ползване, обособяване в два самостоятелни имота и промяна от публична в общинска частна собственост на ПИ 30301.85.309 (полски път);
2.Докладна РД-92-00-1680 относно безвъзмездно предоставяне на дървесина за нуждите на общински поделения на територията на община Берковица за сегашният зимен отоплителен сезон 2022 г.;
3.Докладна РД-92-00-1668 относно приемане на годишен отчет на кмета на Община Берковица за изпълнение на „Програма за управление на община Берковица за мандат 2020-2023 г.“ за 2021 г.;

КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
22 март 2022 г. /вторник/ – 14:30 часа

1.Докладна РД-92-00-1649(1) относно отчет за дейността на Домашен социален патронаж, гр. Берковица за 2021 г.;
2.Докладна РД-92-00-1668 относно приемане на годишен отчет на кмета на Община Берковица за изпълнение на „Програма за управление на община Берковица за мандат 2020-2023 г.“ за 2021 г.;
3.Заявление РД-92-00-1636 от Митра Богданова, с. Бързия относно отпускане на еднократна финансова помощ;

КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛТУРА, МЛАДЕЖТА, СПОРТА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА
24 март 2022 г. /четвъртък/ – 16:00 часа

1.Докладна РД-92-00-1658 относно приемане на Общински план за младежта за 2022 година;
2.Докладна РД-92-00-1668 относно приемане на годишен отчет на кмета на Община Берковица за изпълнение на „Програма за управление на община Берковица за мандат 2020-2023 г.“ за 2021 г.;

КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО
23 март 2022 г. /сряда/ – 13:30 часа

1.Докладна РД-92-00-1670 относно изработване на ПУП – план за регулация за УПИ I, кв. 99 по регулационния план на гр. Берковица /ПИ 03928.512.394 по КК и КР на гр. Берковица/, след представено мотивирано предложение и задание по чл.125;
2.Докладна РД-92-00-1671 относно изработване на ПУП – план за регулация и застрояване за ПИ 03928.201.146 по КККР на гр. Берковица, общ. Берковица, местност Раковица след представено мотивирано предложение и техническо задание по чл.125 от ЗУТ;
3.Докладна РД-92-00-1672 относно изработване на ПУП – план за регулация и застрояване за ПИ 07510.301.217 по КККР на с. Бързия, общ. Берковица, след представено мотивирано предложение и техническо задание по чл.125 от ЗУТ;
4.Докладна РД-92-00-1673 относно проект за частично изменение на Общ устройствен план на Община Берковица за ПИ с идентификатор 07510.64.8 в м. Ленищата, землището на с. Бързия, общ. Берковица с площ 3460 кв.м., собственост на ,,Минеса” ЕООД съгласно н.а. №83,т. V, д.795 от 25.11.2021г.;
5.Докладна РД-92-00-1674 относно поставяне на дървен навес с пейки в задблоковото пространство върху ПИ 03928.507.79 по КК и КР на гр. Берковица- собственост на Община Берковица съгласно АЧОС №1179 от 01.11.2017 г.;
6.Докладна РД-92-00-1675 относно изработване на ПУП- ПРЗ и изменение на ОУП на ПИ 03928.47.92 по КК и КР на гр. Берковица, след представено задание и мотивирано предложение към него по чл.125 от ЗУТ;
7.Докладна РД-92-00-1676 относно изработване на ПУП – план за регулация за УПИ XXVI и УПИ XXVII в кв. 14 и съседни УПИ по регулационния план на кв. Раковица, гр. Берковица и изменение на уличната регулация, след представено мотивирано предложение и задание по чл.125;
8.Докладна РД-92-00-1668 относно приемане на годишен отчет на кмета на Община Берковица за изпълнение на „Програма за управление на община Берковица за мандат 2020-2023 г.“ за 2021 г.;

КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКА, СОЦИАЛНА, ЕТНИЧЕСКА И ДЕМОГРАФСКА ИНТЕГРАЦИЯ И ВРЪЗКА С ГРАЖДАНСКИ ОБЩЕСТВА
23 март 2022 г. /сряда/ – 13:00 часа

1.Докладна РД-92-00-1653 относно краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Берковица за периода 2022 – 2024 г.;
2.Докладна РД-92-00-1669 относно кандидатстване на Община Берковица с проектно предложение по процедура чрез подбор на проектни предложения „BG06RDNP001-19.535 МИГ-Берковица и Годеч – мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на „Местна инициативна група – Берковица и Годеч”;
3.Докладна РД-92-00-1668 относно приемане на годишен отчет на кмета на Община Берковица за изпълнение на „Програма за управление на община Берковица за мандат 2020-2023 г.“ за 2021 г.;

ИЗГОТВИЛ:
/Мариета Русимова/