Актуални Новини, Новини

СПИСЪК НА МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В КОМИСИИТЕ И НА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА НА 08 АПРИЛ 2022 г.

КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА
06 април 2022 г. /сряда/ – 14:30 часа

1.Докладна РД-92-00-1696 относно приемане на Бюджета на Община Берковица за 2022 г.
2.Заявление РД-92-00-1689 от Лъчезар Григоров, гр. Берковица относно правно основание за ползването на ПИ с идентификатор 03928.511.626 по КК и КР на гр. Берковица.

КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
06 април 2022 г. /сряда/ – 16:00 часа

1.Докладна РД-92-00-1696 относно приемане на Бюджета на Община Берковица за 2022 г.
2.Докладна РД-92-00-1697 относно Календар на културните и спортни мероприятия на Община Берковица за 2022 г.
3.Докладна РД-92-00-1691 относно Осигуряване средства за разплащане по проект „Достъпна и качествена образователна среда за всяко дете“, сключен с ЦОИДУЕМ, по НП „Подпомагане на общините за реализиране на дейности за образователна десегрегация и превенция за недопускане на вторична сегрегация“ 2021-2022 година, Договор № НПОД-БС33.3-004/20.09.2021 година.
4.Докладна РД-92-00-1692 относно корекция на Решение № 278 от Протокол № 12/29.05.2020 г. и Решение № 660 от Протокол № 32/28.05.2021 г. на Общински съвет – Берковица.
5.Докладна РД-92-00-1698 относно Издаване на запис на заповед от община Берковица в полза на ДФ „Земеделие, обезпечаваща авансово плащане по одобрено заявление № 19-19-2-01-28/27.09.2021 г. за планираните дейности и разходи за 2022 г. на Сдружение „Местна инициативна група–Берковица и Годеч“ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“, на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., във връзка с изпълнение на Споразумение № РД 50-141/ 21.10.2016 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“, на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“, сключено между Управляващия орган на ПРСР за периода 2014-2020 г. и Сдружение „Местна инициативна група – Берковица и Годеч“.

КОМИСИЯ ПО МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ НА ГРАЖДАНИ
05 април 2022 г. /вторник/ – 13:30 часа

1.Докладна РД-92-00-1696 относно приемане на Бюджета на Община Берковица за 2022 г.
2.Заявление РД-92-00-1689 от Лъчезар Григоров, гр. Берковица относно правно основание за ползването на ПИ с идентификатор 03928.511.626 по КК и КР на гр. Берковица.

КОМИСИЯ ПО ТУРИЗЪМ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО И ЕКОЛОГИЯ
07 април 2022 г. /четвъртък/ – 15:00 часа

1.Докладна РД-92-00-1696 относно приемане на Бюджета на Община Берковица за 2022 г.

КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
05 април 2022 г. /вторник/ – 14:30 часа

1.Докладна РД-92-00-1696 относно приемане на Бюджета на Община Берковица за 2022 г.

КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛТУРА, МЛАДЕЖТА, СПОРТА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА
07 април 2022 г. /четвъртък/ – 16:00 часа

1.Докладна РД-92-00-1696 относно приемане на Бюджета на Община Берковица за 2022 г.
2.Докладна РД-92-00-1697 относно Календар на културните и спортни мероприятия на Община Берковица за 2022 г.

КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО
06 април 2022 г. /сряда/ – 13:30 часа

1.Докладна РД-92-00-1696 относно приемане на Бюджета на Община Берковица за 2022 г.
2.Докладна РД-92-00-1699 относно изменение на ОУП и изработване на ПУП- ПРЗ на ПИ 14297.23.160 по КК и КР на с. Гаганица, общ. Берковица, местност Лицето, след представено задание и мотивирано предложение към него по чл.125 от ЗУТ;
3.Докладна РД-92-00-1703 относно изработване на ПУП – план за регулация и застрояване за ПИ 03928.53.34 по КК и КР на гр. Берковица, общ. Берковица, местност Извора след представено мотивирано предложение и техническо задание по чл.125 от ЗУТ.

КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКА, СОЦИАЛНА, ЕТНИЧЕСКА И ДЕМОГРАФСКА ИНТЕГРАЦИЯ И ВРЪЗКА С ГРАЖДАНСКИ ОБЩЕСТВА
06 април 2022 г. /сряда/ – 13:00 часа

1.Докладна РД-92-00-1696 относно приемане на Бюджета на Община Берковица за 2022 г.

ИЗГОТВИЛ:
/Мариета Русимова/