Актуални Новини, Новини

СПИСЪК НА МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В КОМИСИИТЕ И НА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА НА 27 МАЙ 2022 г.

Лого - Община Берковица

КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

   25 май 2022 г. /сряда/  – 14:30 часа

1.Докладна РД-92-00-1751(1) относно Годишен отчет за финансовото състояние за 2021 г. на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Берковица.

2.Докладна РД-92-00-1721(2) относно Годишен  финансов отчет за 2021 г. и Бизнес  план  на  „Общински пазар 99“ ЕООД гр. Берковица.

3. Докладна РД-92-00-1769(1) относно отчет за  финансовите резултати  от стопанската дейност към 31.03.2022 г. на „ВиК – Берковица“ ЕООД, гр. Берковица.

4. Докладна РД-92-00-1742 относно отчет за  финансовото и икономическото състояние  към 31.03.2022 г. на „Общински пазар 99“ ЕООД, гр. Берковица.

5.Докладна РД-92-00-1791(1) относно отчет за приходите и разходите към 31.03.2022 г. на „Обредни дейности“ ЕООД, гр. Берковица.

6.Докладна РД-92-00-1746 относно  продажба на движимите вещи собственост на „ВиК-Берковица“ ЕООД, гр. Берковица.

7.Докладна РД-92-00-1755 относно отдаването на земи от общинския поземлен фонд (ОПФ), с изключение на пасищата, мерите и ливадите, под наем или аренда, чрез търг или конкурс, за стопанската 2022/2023 г. и определяне на  началната тръжна цена на размера на годишния наем.

8.Докладна РД-92-00-1782 относно предоставяне за ползване на пасища, мери и ливади в землищата на територията на община Берковица, за стопанската 2022/2023 г. – допълнение на списъка за предоставяне на пасища, мери и ливади за индивидуално ползване.

9.Докладна РД-92-00-1785 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.200 находящ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Усин Керим“ № 003А.

10.Докладна РД-92-00-1786 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.325 находящ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Панайот Хитов“ № 3.

11.Докладна РД-92-00-1787 относно продажба на ПИ с идентификатор 05654.60.303 находящ се в с. Боровци, община Берковица, местност Хаджийското.

12.Докладна РД-92-00-1788 относно продажба на ПИ с идентификатор 07510.301.220 находящ се в с. Бързия, община Берковица, ул. „Артец“ № 29.

13.Докладна РД-92-00-1789 относно разпореждане с Дълготрайни материални активи (ДМА) чрез продажба на моторно превозно средство (МПС) собственост на Община Берковица.

14.Докладна РД-92-00-1790 относно разпореждане с Дълготрайни материални активи (ДМА) чрез продажба на моторни превозни средства (МПС) собственост на ОбМ „Комунални дейности“ Берковица.

15.Докладна РД-92-00-1793 относно поставяне на автобусна спирка.

16. Докладна РД-92-00-1796 относно предсрочно прекратяване правомощията на председателя на Общински съвет – Берковица.

КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ

    25 май 2022 г. /сряда/  – 16:00 часа

1.Докладна РД-92-00-1751(1) относно Годишен отчет за финансовото състояние за 2021 г. на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Берковица.

2.Докладна РД-92-00-1721(2) относно Годишен  финансов отчет за 2021 г. и Бизнес  план  на  „Общински пазар 99“ ЕООД гр. Берковица.

3.Докладна РД-92-00-1722(2) относно Годишен  отчет на  „Медицински център 1 Берковица“ ЕООД, гр. Берковица за 2021 г.

4.Докладна РД-92-00-1723(2) относно Годишен финансов отчет на „МБАЛ“ ЕООД, гр. Берковица за 2021 година.

5. Докладна РД-92-00-1769(1) относно отчет за  финансовите резултати  от стопанската дейност към 31.03.2022 г. на „ВиК – Берковица“ ЕООД, гр. Берковица.

6. Докладна РД-92-00-1742 относно отчет за  финансовото и икономическото състояние  към 31.03.2022 г. на „Общински пазар 99“ ЕООД, гр. Берковица.

7.Докладна РД-92-00-1730(1) относно отчет за  дейността  и финансовите резултати  от стопанската дейност   към 31.03.2022 г. на „Медицински център 1 Берковица“ ЕООД, гр. Берковица.

8.Докладна РД-92-00-1745(1) относно отчет за  дейността  и финансовите резултати  от стопанската дейност   към 31.03.2022 г. на „МБАЛ“ ЕООД, гр. Берковица.

9.Докладна РД-92-00-1791(1) относно отчет за приходите и разходите към 31.03.2022 г. на „Обредни дейности“ ЕООД, гр. Берковица.

10.Докладна РД-92-00-1754 относно определяне на механизъм за разпределение по критерии и показатели за предоставяне на субсидиите на територията на Община Берковица, осигуряващ равнопоставеност между превозвачите.

11.Докладна РД-92-00-1774 относно финансово подпомагане участието на вокална формация „Лачени обувки“ в Международен младежки фестивал на изкуствата „Музите“ в гр. Созопол.

12.Докладна РД-92-00-1775 относно финансова подкрепа от Община Берковица за провеждане на фолклорен фестивал „Гушански сбор по Спасовден“ в село Замфирово.

13.Докладна РД-92-00-1777 относно промяна на Решение № 778 от Протокол № 35/03.09.2021 година.

14.Докладна РД-92-00-1778 относно корекция на капиталови разходи  от инвестиционна програма на община Берковица, съгласно чл.53  от ЗДБРБ за 2022 година и чл.124 ал.3 от Закона за Публичните финанси и чл.21 т.23 от ЗМСМА.

15.Докладна РД-92-00-1779 относно корекция на Бюджета на Община Берковица за 2022 г.

16.Докладна РД-92-00-1780 относно писмен отчет за получените командировъчни пари  за първо тримесечие на 2022 година на кмета на Община Берковица.

17.Докладна РД-92-00-1794 относно писмен отчет за получените командировъчни пари  за първо тримесечие на 2022 година на председателя на Общински съвет – Берковица.

18.Докладна РД-92-00-1781 относно предоставяне на финансови средства на Ротари Клуб – Берковица за изпълнението на проект „Закупуване на оборудване за нуждите на детско отделение при МБАЛ Берковица“.

19.Докладна РД-92-00-1783 относно отпускане на финансова помощ за операция на колянно-бедрена става на Даниел Стефанов.

20.Заявление РД-92-00-1765 от Албена Илиева, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ.

21.Заявление РД-92-00-1766 от Емил Каменов, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ.

22.Заявление РД-92-00-1767 от Магдалена Иванова, с. Ягодово, община Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ.

23. Докладна РД-92-00-1796 относно предсрочно прекратяване правомощията на председателя на Общински съвет – Берковица.

КОМИСИЯ ПО МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ НА ГРАЖДАНИ

    26 май 2022 г. /четвъртък/  – 13:30 часа

1.Докладна РД-92-00-1739 относно Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Берковица.

2.Докладна РД-92-00-1743 относно участие на община Берковица в Шестата процедура за присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво на български общини.

3.Докладна РД-92-00-1752 относно Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за осигуряване и поддържане на обществения ред и сигурност на територията на Община Берковица.

4.Докладна РД-92-00-1753 относно Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Берковица.

5.Докладна РД-92-00-1768 относно разкриване на 1/една/ щатна бройка къмструктурата на Общинска администрация – Берковица.

6.Докладна РД-92-00-1771 относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за осигуряване и поддържане на обществения ред и сигурност на територията на община Берковица.

7.Докладна РД-92-00-1772 относно Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за управление на общинските пътища.

8.Докладна РД-92-00-1773 относно Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на община Берковица.

9.Докладна РД-92-00-1776 относно определяне на представител от община Берковица, който да бъде включен в комисията за изработване на Областна аптечна карта.

10.Докладна РД-92-00-1756 от Цветан Цветанов, гр. Берковица относно проблеми свързани с бездомните кучета в гр. Берковица.

11. Докладна РД-92-00-1796 относно предсрочно прекратяване правомощията на председателя на Общински съвет – Берковица.

КОМИСИЯ  ПО ТУРИЗЪМ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО И ЕКОЛОГИЯ

     26 май 2022 г. /четвъртък/  – 15:00 часа

1.Докладна РД-92-00-1755 относно отдаването на земи от общинския поземлен фонд (ОПФ), с изключение на пасищата, мерите и ливадите, под наем или аренда, чрез търг или конкурс, за стопанската 2022/2023 г. и определяне на  началната тръжна цена на размера на годишния наем.

2.Докладна РД-92-00-1782 относно предоставяне за ползване на пасища, мери и ливади в землищата на територията на община Берковица, за стопанската 2022/2023 г. – допълнение на списъка за предоставяне на пасища, мери и ливади за индивидуално ползване.

3. Докладна РД-92-00-1796 относно предсрочно прекратяване правомощията на председателя на Общински съвет – Берковица.

КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

     26 май 2022 г. /четвъртък/  – 14:30 часа

1.Докладна РД-92-00-1722(2) относно Годишен  отчет на  „Медицински център 1 Берковица“ ЕООД, гр. Берковица за 2021 г..

2.Докладна РД-92-00-1723(2) относно Годишен финансов отчет на „МБАЛ“ ЕООД, гр. Берковица за 2021 година.

3.Докладна РД-92-00-1730(1) относно отчет за  дейността  и финансовите резултати  от стопанската дейност   към 31.03.2022 г. на „Медицински център 1 Берковица“ ЕООД, гр. Берковица.

4.Докладна РД-92-00-1745(1) относно отчет за  дейността  и финансовите резултати  от стопанската дейност   към 31.03.2022 г. на „МБАЛ“ ЕООД, гр. Берковица.

5.Докладна РД-92-00-1715 относно сключване на Споразумение между Община Берковица и Община Вършец за предоставяне на социални услуги, съгласно чл.56 от Закона за социалните услуги.

6. Докладна РД-92-00-1796 относно предсрочно прекратяване правомощията на председателя на Общински съвет – Берковица.

7.Заявление РД-92-00-1765 от Албена Илиева, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ.

8.Заявление РД-92-00-1766 от Емил Каменов, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ.

9.Заявление РД-92-00-1767 от Магдалена Иванова, с. Ягодово, община Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ.

КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛТУРА, МЛАДЕЖТА, СПОРТА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА

26 май 2022 г. /четвъртък/  – 16:00 часа

1.Докладна РД-92-00-1774 относно финансово подпомагане участието на вокална формация „Лачени обувки“ в Международен младежки фестивал на изкуствата „Музите“ в гр. Созопол.

2.Докладна РД-92-00-1775 относно финансова подкрепа от Община Берковица за провеждане на фолклорен фестивал „Гушански сбор по Спасовден“ в село Замфирово.

3. Докладна РД-92-00-1796 относно предсрочно прекратяване правомощията на председателя на Общински съвет – Берковица.

КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО

25 май 2022 г. /сряда/  – 13:30 часа

1.Докладна РД-92-00-1784 относно  изработване на ПУП – план за регулация и застрояване за след представено мотивирано предложение и техническо задание по чл.125 от ЗУТ.

2. Докладна РД-92-00-1796 относно предсрочно прекратяване правомощията на председателя на Общински съвет – Берковица.

КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКА, СОЦИАЛНА, ЕТНИЧЕСКА И ДЕМОГРАФСКА ИНТЕГРАЦИЯ И ВРЪЗКА С ГРАЖДАНСКИ ОБЩЕСТВА

25 май 2022 г. /сряда/  – 13:00 часа

1.Докладна РД-92-00-1743 относно участие на община Берковица в Шестата процедура за присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво на български общини.

2. Докладна РД-92-00-1796 относно предсрочно прекратяване правомощията на председателя на Общински съвет – Берковица.

ИЗГОТВИЛ:

             /Мариета Русимова/