АКТУАЛНО

СПИСЪК НА МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В КОМИСИИТЕ И НА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА НА 27 МАЙ 2022 г.

Лого - Община Берковица

КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

   25 май 2022 г. /сряда/  – 14:30 часа

1.Докладна РД-92-00-1751(1) относно Годишен отчет за финансовото състояние за 2021 г. на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Берковица.

2.Докладна РД-92-00-1721(2) относно Годишен  финансов отчет за 2021 г. и Бизнес  план  на  „Общински пазар 99“ ЕООД гр. Берковица.

3. Докладна РД-92-00-1769(1) относно отчет за  финансовите резултати  от стопанската дейност към 31.03.2022 г. на „ВиК – Берковица“ ЕООД, гр. Берковица.

4. Докладна РД-92-00-1742 относно отчет за  финансовото и икономическото състояние  към 31.03.2022 г. на „Общински пазар 99“ ЕООД, гр. Берковица.

5.Докладна РД-92-00-1791(1) относно отчет за приходите и разходите към 31.03.2022 г. на „Обредни дейности“ ЕООД, гр. Берковица.

6.Докладна РД-92-00-1746 относно  продажба на движимите вещи собственост на „ВиК-Берковица“ ЕООД, гр. Берковица.

7.Докладна РД-92-00-1755 относно отдаването на земи от общинския поземлен фонд (ОПФ), с изключение на пасищата, мерите и ливадите, под наем или аренда, чрез търг или конкурс, за стопанската 2022/2023 г. и определяне на  началната тръжна цена на размера на годишния наем.

8.Докладна РД-92-00-1782 относно предоставяне за ползване на пасища, мери и ливади в землищата на територията на община Берковица, за стопанската 2022/2023 г. – допълнение на списъка за предоставяне на пасища, мери и ливади за индивидуално ползване.

9.Докладна РД-92-00-1785 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.200 находящ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Усин Керим“ № 003А.

10.Докладна РД-92-00-1786 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.325 находящ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Панайот Хитов“ № 3.

11.Докладна РД-92-00-1787 относно продажба на ПИ с идентификатор 05654.60.303 находящ се в с. Боровци, община Берковица, местност Хаджийското.

12.Докладна РД-92-00-1788 относно продажба на ПИ с идентификатор 07510.301.220 находящ се в с. Бързия, община Берковица, ул. „Артец“ № 29.

13.Докладна РД-92-00-1789 относно разпореждане с Дълготрайни материални активи (ДМА) чрез продажба на моторно превозно средство (МПС) собственост на Община Берковица.

14.Докладна РД-92-00-1790 относно разпореждане с Дълготрайни материални активи (ДМА) чрез продажба на моторни превозни средства (МПС) собственост на ОбМ „Комунални дейности“ Берковица.

15.Докладна РД-92-00-1793 относно поставяне на автобусна спирка.

16. Докладна РД-92-00-1796 относно предсрочно прекратяване правомощията на председателя на Общински съвет – Берковица.

КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ

    25 май 2022 г. /сряда/  – 16:00 часа

1.Докладна РД-92-00-1751(1) относно Годишен отчет за финансовото състояние за 2021 г. на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Берковица.

2.Докладна РД-92-00-1721(2) относно Годишен  финансов отчет за 2021 г. и Бизнес  план  на  „Общински пазар 99“ ЕООД гр. Берковица.

3.Докладна РД-92-00-1722(2) относно Годишен  отчет на  „Медицински център 1 Берковица“ ЕООД, гр. Берковица за 2021 г.

4.Докладна РД-92-00-1723(2) относно Годишен финансов отчет на „МБАЛ“ ЕООД, гр. Берковица за 2021 година.

5. Докладна РД-92-00-1769(1) относно отчет за  финансовите резултати  от стопанската дейност към 31.03.2022 г. на „ВиК – Берковица“ ЕООД, гр. Берковица.

6. Докладна РД-92-00-1742 относно отчет за  финансовото и икономическото състояние  към 31.03.2022 г. на „Общински пазар 99“ ЕООД, гр. Берковица.

7.Докладна РД-92-00-1730(1) относно отчет за  дейността  и финансовите резултати  от стопанската дейност   към 31.03.2022 г. на „Медицински център 1 Берковица“ ЕООД, гр. Берковица.

8.Докладна РД-92-00-1745(1) относно отчет за  дейността  и финансовите резултати  от стопанската дейност   към 31.03.2022 г. на „МБАЛ“ ЕООД, гр. Берковица.

9.Докладна РД-92-00-1791(1) относно отчет за приходите и разходите към 31.03.2022 г. на „Обредни дейности“ ЕООД, гр. Берковица.

10.Докладна РД-92-00-1754 относно определяне на механизъм за разпределение по критерии и показатели за предоставяне на субсидиите на територията на Община Берковица, осигуряващ равнопоставеност между превозвачите.

11.Докладна РД-92-00-1774 относно финансово подпомагане участието на вокална формация „Лачени обувки“ в Международен младежки фестивал на изкуствата „Музите“ в гр. Созопол.

12.Докладна РД-92-00-1775 относно финансова подкрепа от Община Берковица за провеждане на фолклорен фестивал „Гушански сбор по Спасовден“ в село Замфирово.

13.Докладна РД-92-00-1777 относно промяна на Решение № 778 от Протокол № 35/03.09.2021 година.

14.Докладна РД-92-00-1778 относно корекция на капиталови разходи  от инвестиционна програма на община Берковица, съгласно чл.53  от ЗДБРБ за 2022 година и чл.124 ал.3 от Закона за Публичните финанси и чл.21 т.23 от ЗМСМА.

15.Докладна РД-92-00-1779 относно корекция на Бюджета на Община Берковица за 2022 г.

16.Докладна РД-92-00-1780 относно писмен отчет за получените командировъчни пари  за първо тримесечие на 2022 година на кмета на Община Берковица.

17.Докладна РД-92-00-1794 относно писмен отчет за получените командировъчни пари  за първо тримесечие на 2022 година на председателя на Общински съвет – Берковица.

18.Докладна РД-92-00-1781 относно предоставяне на финансови средства на Ротари Клуб – Берковица за изпълнението на проект „Закупуване на оборудване за нуждите на детско отделение при МБАЛ Берковица“.

19.Докладна РД-92-00-1783 относно отпускане на финансова помощ за операция на колянно-бедрена става на Даниел Стефанов.

20.Заявление РД-92-00-1765 от Албена Илиева, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ.

21.Заявление РД-92-00-1766 от Емил Каменов, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ.

22.Заявление РД-92-00-1767 от Магдалена Иванова, с. Ягодово, община Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ.

23. Докладна РД-92-00-1796 относно предсрочно прекратяване правомощията на председателя на Общински съвет – Берковица.

КОМИСИЯ ПО МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ НА ГРАЖДАНИ

    26 май 2022 г. /четвъртък/  – 13:30 часа

1.Докладна РД-92-00-1739 относно Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Берковица.

2.Докладна РД-92-00-1743 относно участие на община Берковица в Шестата процедура за присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво на български общини.

3.Докладна РД-92-00-1752 относно Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за осигуряване и поддържане на обществения ред и сигурност на територията на Община Берковица.

4.Докладна РД-92-00-1753 относно Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Берковица.

5.Докладна РД-92-00-1768 относно разкриване на 1/една/ щатна бройка къмструктурата на Общинска администрация – Берковица.

6.Докладна РД-92-00-1771 относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за осигуряване и поддържане на обществения ред и сигурност на територията на община Берковица.

7.Докладна РД-92-00-1772 относно Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за управление на общинските пътища.

8.Докладна РД-92-00-1773 относно Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на община Берковица.

9.Докладна РД-92-00-1776 относно определяне на представител от община Берковица, който да бъде включен в комисията за изработване на Областна аптечна карта.

10.Докладна РД-92-00-1756 от Цветан Цветанов, гр. Берковица относно проблеми свързани с бездомните кучета в гр. Берковица.

11. Докладна РД-92-00-1796 относно предсрочно прекратяване правомощията на председателя на Общински съвет – Берковица.

КОМИСИЯ  ПО ТУРИЗЪМ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО И ЕКОЛОГИЯ

     26 май 2022 г. /четвъртък/  – 15:00 часа

1.Докладна РД-92-00-1755 относно отдаването на земи от общинския поземлен фонд (ОПФ), с изключение на пасищата, мерите и ливадите, под наем или аренда, чрез търг или конкурс, за стопанската 2022/2023 г. и определяне на  началната тръжна цена на размера на годишния наем.

2.Докладна РД-92-00-1782 относно предоставяне за ползване на пасища, мери и ливади в землищата на територията на община Берковица, за стопанската 2022/2023 г. – допълнение на списъка за предоставяне на пасища, мери и ливади за индивидуално ползване.

3. Докладна РД-92-00-1796 относно предсрочно прекратяване правомощията на председателя на Общински съвет – Берковица.

КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

     26 май 2022 г. /четвъртък/  – 14:30 часа

1.Докладна РД-92-00-1722(2) относно Годишен  отчет на  „Медицински център 1 Берковица“ ЕООД, гр. Берковица за 2021 г..

2.Докладна РД-92-00-1723(2) относно Годишен финансов отчет на „МБАЛ“ ЕООД, гр. Берковица за 2021 година.

3.Докладна РД-92-00-1730(1) относно отчет за  дейността  и финансовите резултати  от стопанската дейност   към 31.03.2022 г. на „Медицински център 1 Берковица“ ЕООД, гр. Берковица.

4.Докладна РД-92-00-1745(1) относно отчет за  дейността  и финансовите резултати  от стопанската дейност   към 31.03.2022 г. на „МБАЛ“ ЕООД, гр. Берковица.

5.Докладна РД-92-00-1715 относно сключване на Споразумение между Община Берковица и Община Вършец за предоставяне на социални услуги, съгласно чл.56 от Закона за социалните услуги.

6. Докладна РД-92-00-1796 относно предсрочно прекратяване правомощията на председателя на Общински съвет – Берковица.

7.Заявление РД-92-00-1765 от Албена Илиева, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ.

8.Заявление РД-92-00-1766 от Емил Каменов, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ.

9.Заявление РД-92-00-1767 от Магдалена Иванова, с. Ягодово, община Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ.

КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛТУРА, МЛАДЕЖТА, СПОРТА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА

26 май 2022 г. /четвъртък/  – 16:00 часа

1.Докладна РД-92-00-1774 относно финансово подпомагане участието на вокална формация „Лачени обувки“ в Международен младежки фестивал на изкуствата „Музите“ в гр. Созопол.

2.Докладна РД-92-00-1775 относно финансова подкрепа от Община Берковица за провеждане на фолклорен фестивал „Гушански сбор по Спасовден“ в село Замфирово.

3. Докладна РД-92-00-1796 относно предсрочно прекратяване правомощията на председателя на Общински съвет – Берковица.

КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО

25 май 2022 г. /сряда/  – 13:30 часа

1.Докладна РД-92-00-1784 относно  изработване на ПУП – план за регулация и застрояване за след представено мотивирано предложение и техническо задание по чл.125 от ЗУТ.

2. Докладна РД-92-00-1796 относно предсрочно прекратяване правомощията на председателя на Общински съвет – Берковица.

КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКА, СОЦИАЛНА, ЕТНИЧЕСКА И ДЕМОГРАФСКА ИНТЕГРАЦИЯ И ВРЪЗКА С ГРАЖДАНСКИ ОБЩЕСТВА

25 май 2022 г. /сряда/  – 13:00 часа

1.Докладна РД-92-00-1743 относно участие на община Берковица в Шестата процедура за присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво на български общини.

2. Докладна РД-92-00-1796 относно предсрочно прекратяване правомощията на председателя на Общински съвет – Берковица.

ИЗГОТВИЛ:

             /Мариета Русимова/

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

МОЖЕ БИ ВИ ИНТЕРЕСУВА И :

ивановден
Актуални Новини

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА ПО ПОВОД ИВАНОВДЕН

Уважаеми съграждани,скъпи именици, Ивановден е! Православната църква чества празника на Св. Йоан Кръстител.В община Берковица 685 наши съграждани носят името

ВИЖТЕ ОЩЕ »
ПОПУЛЯРНИ ЕТИКЕТИ
covid-19 (28) Бюджет (7) Кмет на Община Берковица (12) ЛПГ (7) Образование (35) Община Берковица (261) Общинска администрация-Берковица (23) Общински съвет-Берковица (18) Обява (7) Природни забележителности (20) СУТ (17) административни услуги (13) берковица (10) берковската духова музика (5) детска градина (6) детски градини (6) дневен ред (5) докладна (4) екологична оценка (4) енергийна ефективност (5) заповед (7) заповеди на кмета (23) информационна среща (4) кмет берковица (6) кмет община берковица (5) конкурс (8) културни забележителности (16) общинска администрация (54) общински съвет - берковица (6) обява община берковица (4) обявление (47) основни училища (5) отдел строителство (4) поздравителен адрес (18) приложно колоездене (4) програми (6) проект (9) противоепидемични мерки (27) редовна сесия (6) счетоводна политика (5) съветници (8) съобщение (7) транспорт (4) туризъм (31) услуги (13)
QR Code

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ - АКТУАЛНО

Лого Община Берковица
Актуални Новини

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация – Берковица уведомява всички кандидати, подали заявление за длъжността „Домашен помощник“ по проект № BG05SFPR002-2.001-0115-С01 „Грижа в дома

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Отчет на кмета
Актуални Новини

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МАНДАТНАТА ПРОГРАМА НА КМЕТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗА 2022 ГОДИНА

Уважаеми г-н председател,Уважаеми общински съветници,Уважаеми съграждани, Преди четири години приех предизвикателството да бъда кмет на Община Берковица, водена от убеждението,

ВИЖТЕ ОЩЕ »

Запишете се за нашия Е-Бюлетин

Newsletter - Община Берковица

Имате Въпроси?
С радост ще Ви отговорим!

Facebook Twitter Email Pinterest linkedin WhatsApp WhatsApp Telegram Viber
Този уебсайт използва бисквитки за подобряване на посетителското преживяване. Използвайки уебсайта Вие се съгласявате с тяхното приложение в законовите рамки.