Актуални Новини, Новини

СПИСЪК НА МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В КОМИСИИТЕ И НА СЕСИЯ НА ОбС – БЕРКОВИЦА НА 25.11.2022 г.

Лого - Община Берковица

КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА
23 ноември 2022 г. (сряда) – 14:00 часа

1.Докладна РД-92-00-2034(5) относно приемане Анализ за състоянието на пазара на труда през периода януари – септември 2022 г. в община Берковица;
2.Докладна РД-92-00-2161 относно отчет за приходите и разходите за деветмесечието на 2022 г. на „Обредни дейности Берковица“ ЕООД гр. Берковица;
3.Докладна РД-92-00-2135 относно отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в с. Замфирово;
4.Докладна РД-92-00-2156 относно предоставяне на полски пътища за стопанската 2022/2023 година;
5.Докладна РД-92-00-2158 относно приемане на Годишен доклад за изпълнение на Общия устройствен план (ОУП) на Община Берковица през 2021 г.;
6.Докладна РД-92-00-2160 относно допускане за изработване на допълнение на проект: „Генерален план за организация на движението за част от Централна градска част на гр. Берковица“ – одобрен със Заповед № РД 15-747/22.10.2020г.на Кмет на Община Берковица изменена и допълнена със Заповед № РД 15-875/10.12.2020г., в частта му паркиране, режим на паркиране и престой за улици от ЦГЧ (ул. „Александровска“, ул. „Огоста“, ул. „Ком“, ул. „Черковна“, ул. „Христо Ботев“);
7.Докладна РД-92-00-2162 относно безвъзмездно предоставяне на дървесина за нуждите на РСПБЗН – Берковица за предстоящия отоплителен зимен сезон 2022/2023 г.;
8.Докладна РД-92-00-2163 относно безвъзмездно предоставяне на дървесина за нуждите на кметство кв. Раковица за предстоящия отоплителен зимен сезон 2022/2023 г.;
9.Докладна РД-92-00-2164 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.210.23 находящ се в гр. Берковица, местност Пиздица;
10.Докладна РД-92-00-2165 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.36 находящ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. Пролет;
11.Докладна РД-92-00-2166 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.180 находящ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. Лале;
12.Докладна РД-92-00-2167 относно продажба на УПИ I, кв. 5 находящ се в с. Мездрея, община Берковица, ул. Главна № 15 А;
13.Докладна РД-92-00-2172 относно участие в процедура за отдаване под наем чрез търг, на част от недвижим имот, частна държавна собственост, предоставен за управление на ДП НКЖИ – ЖПС Враца, находящ се в района на жп гара Берковица – ПИ № 03928.514.258 по КККР на гр. Берковица, необходим на община Берковица за автобусна спирка и открита площ за достъп.

КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
23 ноември 2022 г. (сряда) – 15:30 часа

1.Докладна РД-92-00-2161 относно отчет за приходите и разходите за деветмесечието на 2022 г. на „Обредни дейности Берковица“ ЕООД гр. Берковица;
2.Докладна РД-92-00-2140 относно отчет за дейността и финансовите резултати от стопанската дейност към 30.09.2022 г. на „Медицински център 1 Берковица“ ЕООД;
3.Докладна РД-92-00-2130(1) относно финансов отчет на „МБАЛ – Берковица“ ЕООД към 30.09. 2022 година;
4.Докладна РД-92-00-2157 относно корекция на капиталови разходи от инвестиционна програма на община Берковица, съгласно чл.53 от ЗДБРБ за 2022 година и чл.124 ал.3 от Закона за Публичните финанси и чл.21 т.23 от ЗМСМА;
5.Заявление РД-92-00-2121 от Любка Лазарова, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;
6.Заявление РД-92-00-2142 от Мария Истаткова, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

КОМИСИЯ ПО МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ НА ГРАЖДАНИ
22 ноември 2022 г. (вторник) – 13:30 часа

1.Докладна РД-92-00-2034(5) относно приемане Анализ за състоянието на пазара на труда през периода януари – септември 2022 г. в община Берковица;
2.Докладна РД-92-00-2160 относно допускане за изработване на допълнение на проект: „Генерален план за организация на движението за част от Централна градска част на гр. Берковица“ – одобрен със Заповед № РД 15-747/22.10.2020г.на Кмет на Община Берковица изменена и допълнена със Заповед № РД 15-875/10.12.2020г., в частта му паркиране, режим на паркиране и престой за улици от ЦГЧ (ул. „Александровска“, ул. „Огоста“, ул. „Ком“, ул. „Черковна“, ул. „Христо Ботев“);
3.Докладна РД-92-00-2151 относно приемане на Програма за развитие на физическото възпитание и спорта в Община Берковица за периода 2022-2024 година;
4.Докладна РД-92-00-2159 относно Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на община Берковица

КОМИСИЯ ПО ТУРИЗЪМ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО И ЕКОЛОГИЯ
24 ноември 2022 г. (четвъртък) – 15:00 часа

1.Докладна РД-92-00-2156 относно предоставяне на полски пътища за стопанската 2022/2023 година;
2.Докладна РД-92-00-2158 относно приемане на Годишен доклад за изпълнение на Общия устройствен план (ОУП) на Община Берковица през 2021 г.;
3.Докладна РД-92-00-2162 относно безвъзмездно предоставяне на дървесина за нуждите на РСПБЗН – Берковица за предстоящия отоплителен зимен сезон 2022/2023 г.;
4.Докладна РД-92-00-2163 относно безвъзмездно предоставяне на дървесина за нуждите на кметство кв. Раковица за предстоящия отоплителен зимен сезон 2022/2023 г.;

КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
22 ноември 2022 г. (вторник) – 14:30 часа

1.Докладна РД-92-00-2140 относно отчет за дейността и финансовите резултати от стопанската дейност към 30.09.2022 г. на „Медицински център 1 Берковица“ ЕООД;
2.Докладна РД-92-00-2130(1) относно финансов отчет на „МБАЛ – Берковица“ ЕООД към 30.09. 2022 година;
3.Докладна РД-92-00-2152 относно кандидатстване на община Берковица с проектно предложение по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА“ по Програма „Развитие на човешките ресурси”, 2021-2027 г.
4.Заявление РД-92-00-2121 от Любка Лазарова, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;
5.Заявление РД-92-00-2142 от Мария Истаткова, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛТУРА, МЛАДЕЖТА, СПОРТА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА
24 ноември 2022 г. (четвъртък) – 16:00 часа

1.Докладна РД-92-00-2151 относно приемане на Програма за развитие на физическото възпитание и спорта в Община Берковица за периода 2022-2024 година;

КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО
23 ноември 2022 г. (сряда) – 13:30 часа

1.Докладна РД-92-00-2168 относно одобряване на проект за изменение на Общ устройствен план на Община Берковица за ПИ с идентификатор 03928.47.92 по КК и КР на гр. Берковица;
2.Докладна РД-92-00-2169 относно одобряване на проект за изменение на Общ устройствен план на Община Берковица за ПИ с идентификатори 14297.17.100 и 14297.17.104 по КК и КР на с. Гаганица, общ. Берковица, м-ст ,,Кръстовете“ с обединяване на двата имота и образуване на нов ПИ с проектен идентификатор 14297.17.525;
3.Докладна РД-92-00-2170 относно одобряване на ПУП- Парцеларен план и приложена План-Схема за проектиране на кабелно ел. захранване- 20 kV от съществуващ СРС- 20 Kv в ПИ 30301.301.835 до нов трафопост /БКТП-20/0.4 Kv/ в ПИ с проектен идентификатор 30301.85.328, получен от обединяване на три имота 30301.85.62, 30301.85.63 и 30301.85.309 по КК и КР на с. Замфирово, общ. Берковица м-ст ,,Докино“ и за който е отреден нов ПИ ,,За производствени дейности- ФЕЦ и трафопост“;
4.Докладна РД-92-00-2171 относно одобряване на ПУП- Парцеларен план за трасетата на: довеждащи колектори до ПСОВ, за пречистени води, за атмосферни води, доизграждане на Главен колектор I до довеждащия колектор до ПСОВ, водопровод, електрозахранване и пътна инфраструктура за имоти и ПУП- Парцеларен план за довеждаща инфраструктура и приложени План- схеми за довеждащ път до ПСОВ Берковица, външно ел. захранване, външен захранваш водопровод;

КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКА, СОЦИАЛНА, ЕТНИЧЕСКА И ДЕМОГРАФСКА ИНТЕГРАЦИЯ И ВРЪЗКА С ГРАЖДАНСКИ ОБЩЕСТВА
23 ноември 2022 г. (сряда) – 13:00 часа

1.Докладна РД-92-00-2152 относно кандидатстване на община Берковица с проектно предложение по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА“ по Програма „Развитие на човешките ресурси”, 2021-2027 г.