АКТУАЛНО

СПИСЪК НА МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В КОМИСИИТЕ И НА СЕСИЯ НА ОбС – БЕРКОВИЦА НА 25.11.2022 г.

Лого - Община Берковица

КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА
23 ноември 2022 г. (сряда) – 14:00 часа

1.Докладна РД-92-00-2034(5) относно приемане Анализ за състоянието на пазара на труда през периода януари – септември 2022 г. в община Берковица;
2.Докладна РД-92-00-2161 относно отчет за приходите и разходите за деветмесечието на 2022 г. на „Обредни дейности Берковица“ ЕООД гр. Берковица;
3.Докладна РД-92-00-2135 относно отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в с. Замфирово;
4.Докладна РД-92-00-2156 относно предоставяне на полски пътища за стопанската 2022/2023 година;
5.Докладна РД-92-00-2158 относно приемане на Годишен доклад за изпълнение на Общия устройствен план (ОУП) на Община Берковица през 2021 г.;
6.Докладна РД-92-00-2160 относно допускане за изработване на допълнение на проект: „Генерален план за организация на движението за част от Централна градска част на гр. Берковица“ – одобрен със Заповед № РД 15-747/22.10.2020г.на Кмет на Община Берковица изменена и допълнена със Заповед № РД 15-875/10.12.2020г., в частта му паркиране, режим на паркиране и престой за улици от ЦГЧ (ул. „Александровска“, ул. „Огоста“, ул. „Ком“, ул. „Черковна“, ул. „Христо Ботев“);
7.Докладна РД-92-00-2162 относно безвъзмездно предоставяне на дървесина за нуждите на РСПБЗН – Берковица за предстоящия отоплителен зимен сезон 2022/2023 г.;
8.Докладна РД-92-00-2163 относно безвъзмездно предоставяне на дървесина за нуждите на кметство кв. Раковица за предстоящия отоплителен зимен сезон 2022/2023 г.;
9.Докладна РД-92-00-2164 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.210.23 находящ се в гр. Берковица, местност Пиздица;
10.Докладна РД-92-00-2165 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.36 находящ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. Пролет;
11.Докладна РД-92-00-2166 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.180 находящ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. Лале;
12.Докладна РД-92-00-2167 относно продажба на УПИ I, кв. 5 находящ се в с. Мездрея, община Берковица, ул. Главна № 15 А;
13.Докладна РД-92-00-2172 относно участие в процедура за отдаване под наем чрез търг, на част от недвижим имот, частна държавна собственост, предоставен за управление на ДП НКЖИ – ЖПС Враца, находящ се в района на жп гара Берковица – ПИ № 03928.514.258 по КККР на гр. Берковица, необходим на община Берковица за автобусна спирка и открита площ за достъп.

КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
23 ноември 2022 г. (сряда) – 15:30 часа

1.Докладна РД-92-00-2161 относно отчет за приходите и разходите за деветмесечието на 2022 г. на „Обредни дейности Берковица“ ЕООД гр. Берковица;
2.Докладна РД-92-00-2140 относно отчет за дейността и финансовите резултати от стопанската дейност към 30.09.2022 г. на „Медицински център 1 Берковица“ ЕООД;
3.Докладна РД-92-00-2130(1) относно финансов отчет на „МБАЛ – Берковица“ ЕООД към 30.09. 2022 година;
4.Докладна РД-92-00-2157 относно корекция на капиталови разходи от инвестиционна програма на община Берковица, съгласно чл.53 от ЗДБРБ за 2022 година и чл.124 ал.3 от Закона за Публичните финанси и чл.21 т.23 от ЗМСМА;
5.Заявление РД-92-00-2121 от Любка Лазарова, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;
6.Заявление РД-92-00-2142 от Мария Истаткова, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

КОМИСИЯ ПО МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ НА ГРАЖДАНИ
22 ноември 2022 г. (вторник) – 13:30 часа

1.Докладна РД-92-00-2034(5) относно приемане Анализ за състоянието на пазара на труда през периода януари – септември 2022 г. в община Берковица;
2.Докладна РД-92-00-2160 относно допускане за изработване на допълнение на проект: „Генерален план за организация на движението за част от Централна градска част на гр. Берковица“ – одобрен със Заповед № РД 15-747/22.10.2020г.на Кмет на Община Берковица изменена и допълнена със Заповед № РД 15-875/10.12.2020г., в частта му паркиране, режим на паркиране и престой за улици от ЦГЧ (ул. „Александровска“, ул. „Огоста“, ул. „Ком“, ул. „Черковна“, ул. „Христо Ботев“);
3.Докладна РД-92-00-2151 относно приемане на Програма за развитие на физическото възпитание и спорта в Община Берковица за периода 2022-2024 година;
4.Докладна РД-92-00-2159 относно Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на община Берковица

КОМИСИЯ ПО ТУРИЗЪМ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО И ЕКОЛОГИЯ
24 ноември 2022 г. (четвъртък) – 15:00 часа

1.Докладна РД-92-00-2156 относно предоставяне на полски пътища за стопанската 2022/2023 година;
2.Докладна РД-92-00-2158 относно приемане на Годишен доклад за изпълнение на Общия устройствен план (ОУП) на Община Берковица през 2021 г.;
3.Докладна РД-92-00-2162 относно безвъзмездно предоставяне на дървесина за нуждите на РСПБЗН – Берковица за предстоящия отоплителен зимен сезон 2022/2023 г.;
4.Докладна РД-92-00-2163 относно безвъзмездно предоставяне на дървесина за нуждите на кметство кв. Раковица за предстоящия отоплителен зимен сезон 2022/2023 г.;

КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
22 ноември 2022 г. (вторник) – 14:30 часа

1.Докладна РД-92-00-2140 относно отчет за дейността и финансовите резултати от стопанската дейност към 30.09.2022 г. на „Медицински център 1 Берковица“ ЕООД;
2.Докладна РД-92-00-2130(1) относно финансов отчет на „МБАЛ – Берковица“ ЕООД към 30.09. 2022 година;
3.Докладна РД-92-00-2152 относно кандидатстване на община Берковица с проектно предложение по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА“ по Програма „Развитие на човешките ресурси”, 2021-2027 г.
4.Заявление РД-92-00-2121 от Любка Лазарова, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;
5.Заявление РД-92-00-2142 от Мария Истаткова, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛТУРА, МЛАДЕЖТА, СПОРТА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА
24 ноември 2022 г. (четвъртък) – 16:00 часа

1.Докладна РД-92-00-2151 относно приемане на Програма за развитие на физическото възпитание и спорта в Община Берковица за периода 2022-2024 година;

КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО
23 ноември 2022 г. (сряда) – 13:30 часа

1.Докладна РД-92-00-2168 относно одобряване на проект за изменение на Общ устройствен план на Община Берковица за ПИ с идентификатор 03928.47.92 по КК и КР на гр. Берковица;
2.Докладна РД-92-00-2169 относно одобряване на проект за изменение на Общ устройствен план на Община Берковица за ПИ с идентификатори 14297.17.100 и 14297.17.104 по КК и КР на с. Гаганица, общ. Берковица, м-ст ,,Кръстовете“ с обединяване на двата имота и образуване на нов ПИ с проектен идентификатор 14297.17.525;
3.Докладна РД-92-00-2170 относно одобряване на ПУП- Парцеларен план и приложена План-Схема за проектиране на кабелно ел. захранване- 20 kV от съществуващ СРС- 20 Kv в ПИ 30301.301.835 до нов трафопост /БКТП-20/0.4 Kv/ в ПИ с проектен идентификатор 30301.85.328, получен от обединяване на три имота 30301.85.62, 30301.85.63 и 30301.85.309 по КК и КР на с. Замфирово, общ. Берковица м-ст ,,Докино“ и за който е отреден нов ПИ ,,За производствени дейности- ФЕЦ и трафопост“;
4.Докладна РД-92-00-2171 относно одобряване на ПУП- Парцеларен план за трасетата на: довеждащи колектори до ПСОВ, за пречистени води, за атмосферни води, доизграждане на Главен колектор I до довеждащия колектор до ПСОВ, водопровод, електрозахранване и пътна инфраструктура за имоти и ПУП- Парцеларен план за довеждаща инфраструктура и приложени План- схеми за довеждащ път до ПСОВ Берковица, външно ел. захранване, външен захранваш водопровод;

КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКА, СОЦИАЛНА, ЕТНИЧЕСКА И ДЕМОГРАФСКА ИНТЕГРАЦИЯ И ВРЪЗКА С ГРАЖДАНСКИ ОБЩЕСТВА
23 ноември 2022 г. (сряда) – 13:00 часа

1.Докладна РД-92-00-2152 относно кандидатстване на община Берковица с проектно предложение по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА“ по Програма „Развитие на човешките ресурси”, 2021-2027 г.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

МОЖЕ БИ ВИ ИНТЕРЕСУВА И :

ПОПУЛЯРНИ ЕТИКЕТИ
covid-19 (28) Кмет на Община Берковица (62) Културен център "Йордан Радичков" (10) МИГ Берковица и Годеч (25) НЧ "Иван Вазов - 1872" (10) ОП Региони в растеж (18) Образование (41) Община Берковица (571) Общинска администрация-Берковица (86) Общински съвет-Берковица (36) Обява (33) Природни забележителности (21) Проект енергийна ефективност (12) СУТ (17) административни услуги (13) берковица (17) берковската духова музика (10) вик берковица (13) дневен ред (16) заповед (15) заповеди на кмета (23) избори (10) кмет община берковица (22) конкурс (13) културни забележителности (17) музеен комплекс - Берковица (25) общинска администрация (56) общински съвет - берковица (9) обява община берковица (12) обявление (88) обявление отдел СУТ (27) отдел строителство (23) подробен устройствен план (11) поздравителен адрес (23) проект (13) противоепидемични мерки (27) редовна сесия (16) социални дейности (14) социални услуги (12) спорт (12) спортни клубове (11) съобщение (15) туризъм (32) уведомление (12) услуги (13)
QR Code

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ - АКТУАЛНО

Лого Община Берковица
Актуални Новини

НА ВНИМАНИЕ НА КАНДИДАТИТЕ, ВЗЕЛИ УЧАСТИЕ В ПОДБОРА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЗДРАВЕН МЕДИАТОР“, С. ЗАМФИРОВО

Комисия, назначена със Заповед РД-15-647/15.09.2023 г. за провеждана на подбора за длъжността „Здравен медиатор“, с . Замфирово, уведомява кандидатите допуснати до

ВИЖТЕ ОЩЕ »

Запишете се за нашия Е-Бюлетин

Newsletter - Община Берковица

Имате Въпроси?
С радост ще Ви отговорим!

Facebook Twitter Email Pinterest linkedin WhatsApp WhatsApp Telegram Viber
Този уебсайт използва бисквитки за подобряване на посетителското преживяване. Използвайки уебсайта Вие се съгласявате с тяхното приложение в законовите рамки.