Актуални Новини, Новини

СПИСЪК НА МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В КОМИСИИТЕ И НА СЕСИЯ НА ОбС – БЕРКОВИЦА НА 27.01.2023 г.

Лого Община Берковица

КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА
25 януари 2023 г. (сряда) – 14:00 часа

1.Докладна РД-92-00-2272 относно приемане на годишен отчет на Кмета на Община Берковица за изпълнение на „Програма за управление на Община Берковица за мандат 2020-2023 г.“ за 2022 г.;
2.Докладна РД-92-00-2288 относно Анализ на финансовото и икономическо състояние на „Водоснабдявана и канализация – Берковица“ ЕООД за периода 01.10.2022 г. – 31.12.2022 г.
3.Докладна РД-92-00-2273 относно отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г.;
4.Докладна РД-92-00-2274 относно приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Берковица за 2023 година в съответствие с разпоредби на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;
5.Докладна РД-92-00-2261 относно промяна от публична в частна общинска собственост на УПИ II, в кв.14а по плана на село Ягодово;
6.Докладна РД-92-00-2275 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.266 находящ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Иглика“ № 21;
7.Докладна РД-92-00-2276 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.516.117 находящ се в гр. Берковица, ул. „Нов път“ № 6;
8.Докладна РД-92-00-2277 относно продажба на УПИ VIII, в квартал 11А по плана на село Гаганица, община Берковица;
9.Докладна РД-92-00-2278 относно продажба на УПИ ХII, в квартал 35 по плана на село Гаганица, община Берковица;

КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
25 януари 2023 г. (сряда) – 15:30 часа

1.Докладна РД-92-00-2280(1) относно Доклад за дейността на Музеен комплекс – Берковица за 2022 г., план-програма за 2023 г. и мерки за подобряване на дейността;
2.Докладна РД-92-00-2272 относно приемане на годишен отчет на Кмета на Община Берковица за изпълнение на „Програма за управление на Община Берковица за мандат 2020-2023 г.“ за 2022 г.;
3.Докладна РД-92-00-2288 относно Анализ на финансовото и икономическо състояние на „Водоснабдявана и канализация – Берковица“ ЕООД за периода 01.10.2022 г. – 31.12.2022 г.;
4.Докладна РД-92-00-2281 относно еднократна парична награда за спортни постижения;
5.Докладна РД-92-00-2286 относно приемане за сведение на Одитен доклад за извършен вътрешен одит на Лесотехническа професионална гимназия гр. Берковица;
6.Докладна РД-92-00-2287 относно приемане за сведение на Годишния план за дейността по вътрешен одит на Община Берковица за 2023 г.;
7.Докладна РД-92-00-2292 относно писмен отчет за получените командировъчни пари за четвърто тримесечие на 2022 година на председателя на Общински съвет – Берковица;
8.Докладна РД-92-00-2294 относно писмен отчет за получените командировъчни пари за четвърто тримесечие на 2022 година на кмета на Община Берковица;
9.Докладна РД-92-00-2295 относно корекция на Решение № 1010 от Протокол № 48/08.04.2022 г. на Общински съвет – Берковица, във връзка с Решения № 660 от Протокол № 32/28.05.2021 г. и № 278 от Протокол № 12/29.05.2020 г. по отношение на финансовите параметри на поет общински дълг по Договор за кредит № 1262/20.07.2021 г. с ФОНД ФЛАГ ЕАД, сключен за финансиране изпълнението на проект „Повишаване на ефективността на общинската здравна помощ в граничния регион Берковица – Бъйлещ“ (HEALTHEFF)“, по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020;
10.Докладна РД-92-00-2299 относно внесена докладна от името на Първо ОУ „Н. Й. Вапцаров“ за удължаване срока на временен безлихвен заем, определен с Решение № 947 от Протокол № 45/ 28.01.2022г. във връзка с Решение № 728 от Протокол № 33/ 25.06.2021г. на Общински съвет- Берковица;
11.Докладна РД-92-00-2300 относно удължаване на срока за погасяване на безлихвен заем, отпуснат на Народно читалище „Иван Вазов-1872“ гр. Берковица по т. 2 на Решение 577 от Протокол 29 / 19.03.2021г., за сумата от 4000,00 лв. и удължаване на срока за погасяване на безлихвен заем , отпуснат на Народно читалище „Иван Вазов-1872“ гр. Берковица на Решение 996 от Протокол №47 /25.03.2022 г., за сумата от 11854,00 лева;
12.Докладна РД-92-00-2301 относно внесена докладна от името на Народно читалище „Иван Вазов 1911“ с. Бързия за удължаване срока на временен безлихвен заем, предоставен с Решение № 1186 от Протокол № 57/ 27.09.2022г. на Общински съвет- Берковица;
13.Докладна РД-92-00-2302 относно внесено заявление от Йордан Йорданов – Управител на „ВиК – Берковица“ ЕООД за удължаване срока на временни безлихвени заеми и предоставени допълнителни парични вноска;
14.Докладна РД-92-00-2303 относно създаване на комисия за изготвяне на КСС за неотложен ремонт на покрива на новосанирания бл. „Бор“ № 1, вх. А и вх. Б, находящ се на бул. „Мрамор“ № 2 в гр. Берковица и последващо заглавие на необходимите средства за ремонта в бюджета на общината за 2023 г.;

КОМИСИЯ ПО МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ НА ГРАЖДАНИ
24 януари 2023 г. (вторник) – 13:30 часа

1.Докладна РД-92-00-2272 относно приемане на годишен отчет на Кмета на Община Берковица за изпълнение на „Програма за управление на Община Берковица за мандат 2020-2023 г.“ за 2022 г.;
2.Докладна РД-92-00-2258 относно приемане План-програма за заседания на Общински съвет – Берковица през І-то тримесечие на 2023 година;
3.Докладна РД-92-00-2282 относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Берковица;
4.Докладна РД-92-00-2297 относно приемане Отчет за работата на Общински съвет – Берковица за периода от 01 юли 2022 година до 31 декември 2022 година;
5.Докладна РД-92-00-2303 относно създаване на комисия за изготвяне на КСС за неотложен ремонт на покрива на новосанирания бл. „Бор“ № 1, вх. А и вх. Б, находящ се на бул. „Мрамор“ № 2 в гр. Берковица и последващо заглавие на необходимите средства за ремонта в бюджета на общината за 2023 г.;
6.Заявление РД-92-00-2253 от живущи в гр. Берковица, ж.к. Изгрев, бл. 19 относно запушване на външна канализация;
7.Молба РД-92-00-2285 от Тодор Антонов, гр. Берковица относно проект за изменение и асфалтиране на пътното платно на ул. “Николаевска”;

КОМИСИЯ ПО ТУРИЗЪМ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО И ЕКОЛОГИЯ
26 януари 2023 г. (четвъртък) – 15:00 часа

1.Докладна РД-92-00-2272 относно приемане на годишен отчет на Кмета на Община Берковица за изпълнение на „Програма за управление на Община Берковица за мандат 2020-2023 г.“ за 2022 г.;

КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
24 януари 2023 г. (вторник) – 14:30 часа

1.Докладна РД-92-00-2272 относно приемане на годишен отчет на Кмета на Община Берковица за изпълнение на „Програма за управление на Община Берковица за мандат 2020-2023 г.“ за 2022 г.;
2.Докладна РД-92-00-2293 относно изпълнение на проект Грижа в дома с наименование: „Грижа в дома в община Берковица“, финансиран от Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027

КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛТУРА, МЛАДЕЖТА, СПОРТА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА
26 януари 2023 г. (четвъртък) – 16:00 часа

1.Докладна РД-92-00-2280(1) относно Доклад за дейността на Музеен комплекс – Берковица за 2022 г., план-програма за 2023 г. и мерки за подобряване на дейността;
2.Докладна РД-92-00-2272 относно приемане на годишен отчет на Кмета на Община Берковица за изпълнение на „Програма за управление на Община Берковица за мандат 2020-2023 г.“ за 2022 г.;
3.Докладна РД-92-00-2246 относно приемане на Общинска Програма за закрила на детето в Община Берковица за периода 2022-2024 година;
4.Докладна РД-92-00-2281 относно еднократна парична награда за спортни постижения;
5.Докладна РД-92-00-2283 относно Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Берковица за 2023 г.;

КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО
25 януари 2023 г. (сряда) – 13:30 часа

1.Докладна РД-92-00-2272 относно приемане на годишен отчет на Кмета на Община Берковица за изпълнение на „Програма за управление на Община Берковица за мандат 2020-2023 г.“ за 2022 г.;
2.Докладна РД-92-00-2290 относно изработване на ПУП – план за регулация и застрояване, за ПИ 07510.90.37 по КККР на с. Бързия, общ. Берковица, след представено мотивирано предложение и техническо задание по чл.125 от ЗУТ;

КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКА, СОЦИАЛНА, ЕТНИЧЕСКА И ДЕМОГРАФСКА ИНТЕГРАЦИЯ И ВРЪЗКА С ГРАЖДАНСКИ ОБЩЕСТВА
25 януари 2023 г. (сряда) – 13:00 часа

1.Докладна РД-92-00-2272 относно приемане на годишен отчет на Кмета на Община Берковица за изпълнение на „Програма за управление на Община Берковица за мандат 2020-2023 г.“ за 2022 г.;
2.Докладна РД-92-00-2293 относно изпълнение на проект Грижа в дома с наименование: „Грижа в дома в община Берковица“, финансиран от Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027