АКТУАЛНО

СПИСЪК НА МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В КОМИСИИТЕ И НА СЕСИЯ НА ОбС – БЕРКОВИЦА НА 24.03.2023 г.

Лого Община Берковица

КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА
22 март 2023 г. /сряда/ – 14.00 часа

1.Докладна РД-92-00-2408 относно отчет за дейността на Общинско мероприятие „Комунални дейности“ гр. Берковица за 2022 г.;
2.Докладна РД-92-00-2409 относно отчет за приходите и разходите за 2022 г. на „Обредни дейности Берковица“ ЕООД, гр. Берковица;
3.Докладна РД-92-00-2410 относно продажба на ПИ 14297.39.86 находящ се в с. Гаганица, община Берковица;
4.Докладна РД-92-00-2422 относно вземане на решение за продажба на дървесина от меки широколистни дървесни видове/елша, върба и липа/ на склад чрез публичен търг с явно наддаване;
5.Докладна РД-92-00-2427 относно допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2023 г. и продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.334 находящ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Мир“ № 33;
6.Докладна РД-92-00-2428 относно допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2023 г. и продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.364 находящ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Свобода“;
7.Докладна РД-92-00-2429 относно допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2023 г. и продажба на ПИ с идентификатор 38131.108.117 находящ се в с. Комарево, община Берковица, ул. „Бързия“ № 3;
8.Докладна РД-92-00-2435 относно опрощаване на наем за имот 03928.151.16 находящ се в гр. Берковица, местност „Горната кория“ /хижа „Ком“/;
9.Докладна РД-92-00-2439 относно допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2023 г. и продажба на ПИ с идентификатор 0751.301.227 находящ се в с. Бързия, ул. „Младост“;
10.Докладна РД-92-00-2432 относно одобрение на Предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет в Община Берковица;
11.Докладна РД-92-00-2440 относно създаване на ново междуобщинско дружество, собственост на общините Берковица и Вършец, което да бъде оператор на изградената компостираща инсталация и да извършва събиране на разделно събрани зелени отпадъци на територията на населените места на двете общини;

КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
22 март 2023 г. /сряда/ – 15.30 часа

1.Докладна РД-92-00-2408 относно отчет за дейността на Общинско мероприятие „Комунални дейности“ гр. Берковица за 2022 г.;
2.Докладна РД-92-00-2409 относно отчет за приходите и разходите за 2022 г. на „Обредни дейности Берковица“ ЕООД, гр. Берковица;
3.Докладна РД-92-00-2318(1) относно приемане на Отчет за дейността на Домашен социален патронаж, гр. Берковица за 2022 г;
4.Докладна РД-92-00-2412 относно отчет за дейността и финансовите резултати от стопанската дейност към 31.12.2022 г. на „Медицински център 1 – Берковица“ ЕООД, гр. Берковица;
5.Докладна РД-92-00-2413 относно финансов отчет на „МБАЛ – Берковица“ ЕООД към 31.12.2022 г.;
6.Докладна РД-92-00-2414 относно отпускане на временна финасова помощ на Сдружение „МИГ – Берковица и Годеч“ – безлихвен заем от набирателната сметка на Община Берковица;
7.Докладна РД-92-00-2419 относно създаване на комисия за изготвяне на КСС за неотложна подмяна на водопроводната мрежа, основен ремонт на стените на водосточния канал и цялостен, основен ремонт на асфалтовата настилка на ул. „Калето“, намираща се в гр. Берковица и последващо залагане на необходимите финансови средства за проектиране и ремонт в бюджета на Община Берковица за 2023 г;
8.Докладна РД-92-00-2421 относно приемане за сведение на Одитен доклад за извършен одитен ангажимент за даване на увереност на процесите за отчитане, използване и управление на бюджетните средства, човешките ресурси, стопанисването и опазването на активите в IV ОУ „Г. С. Раковски“ – гр. Берковица;
9.Докладна РД-92-00-2430 относно отпускане на временен безлихвен заем за изпълнение на проект „Нова възможност за младежка заетост“ по Договор №МЗ-3-05-02-9491 за осигуряване на заетост по реда на чл.230, ал. 1 от КТ и дофинансиране на невъзстановими разходи;
10.Докладна РД-92-00-2431 относно еднократна парична награда за спортни постижения;
11.Докладна РД-92-00-2436 относно приемане на разчети за 2023 година и удължаване действието на Решение №1007 от Протокол №48/08.04.2022г. за приемане на бюджета на Община Берковица за 2022 година до приемането на бюджета за 2023 година;
12.Заявление РД-92-00-2371 от Александър Гроздев, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;
13.Заявление РД-92-00-2395 от Александър Александров, с. Слатина, общан Берковица относно отпускане на еднокранта финансова помощ;
14.Заявление РД-92-00-2407 от Емилия Рангелова, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;
15.Заявление РД-92-00-2418 от Наташа Цветкова, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;
16.Заявление РД-92-00-2437 от Огнян Иванов, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;
17.Заявление РД-92-00-2438 от Виолета Йорданова, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

КОМИСИЯ ПО МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ НА ГРАЖДАНИ
21 март 2023 г. /вторник/ – 13.30 часа

1.Докладна РД-92-00-2415 относно отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) в Община Берковица за 2022 година;
2.Докладна РД-92-00-2419 относно създаване на комисия за изготвяне на КСС за неотложна подмяна на водопроводната мрежа, основен ремонт на стените на водосточния канал и цялостен, основен ремонт на асфалтовата настилка на ул. „Калето“, намираща се в гр. Берковица и последващо залагане на необходимите финансови средства за проектиране и ремонт в бюджета на Община Берковица за 2023 г;
3.Докладна РД-92-00-2420 относно приемане План-програма за заседания на Общински съвет – Берконица през II-то тримесечие на 2023 г.;
4.Докладна РД-92-00-2432 относно одобрение на Предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет в Община Берковица;
5.Докладна РД-92-00-2434 относно приемане на Наредба за специфичните изисквания към облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли на територията на град Берковица;
6.Заявление РД-92-00-2392 от граждани на община Берковица относно искане за преработка/корекция на проект за реконструкция/рехабилитация на пътен възел ул. „Николаевска“ и ул. „Хаджи Петър Хаджи Илиев“, гр. Берковица;
7.Жалба РД-92-00-2417 от жителите на гр. Берковица, живущи на ул. „Кирил и Методии“ относно изграждане на изкуствени неравности, легнали полицай за ограничаване на скоростта на моторните превозни средства;

КОМИСИЯ ПО ТУРИЗЪМ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО И ЕКОЛОГИЯ
23 март 2023 г. /четвъртък/ – 15.00 часа

1.Докладна РД-92-00-2404 относно изработване на горскостопански план за горските територии – собственост на Община Берковица;
2.Докладна РД-92-00-2422 относно вземане на решение за продажба на дървесина от меки широколистни дървесни видове/елша, върба и липа/ на склад чрез публичен търг с явно наддаване;
3.Докладна РД-92-00-2433 относно отчет за изпълнение „Програма за управление на отпадъците на територията на Община Берковица 2021-2028г.“ за 2022 год. и приложенията към нея и отчет на „Програма за опазване на околната среда на община Берковица 2021-2028г.” за 2022 год.;

КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
21 март 2023 г. /вторник/ – 14.30 часа

1.Докладна РД-92-00-2318(1) относно приемане на Отчет за дейността на Домашен социален патронаж, гр. Берковица за 2022 г;
2.Докладна РД-92-00-2412 относно отчет за дейността и финансовите резултати от стопанската дейност към 31.12.2022 г. на „Медицински център 1 – Берковица“ ЕООД, гр. Берковица;
3.Докладна РД-92-00-2413 относно финансов отчет на „МБАЛ – Берковица“ ЕООД към 31.12.2022 г.;
4.Докладна РД-92-00-2432 относно одобрение на Предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет в Община Берковица;
5.Заявление РД-92-00-2371 от Александър Гроздев, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;
6.Заявление РД-92-00-2395 от Александър Александров, с. Слатина, общан Берковица относно отпускане на еднокранта финансова помощ;
7.Заявление РД-92-00-2407 от Емилия Рангелова, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;
8.Заявление РД-92-00-2418 от Наташа Цветкова, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;
9.Заявление РД-92-00-2437 от Огнян Иванов, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;
10.Заявление РД-92-00-2438 от Виолета Йорданова, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛТУРА, МЛАДЕЖТА, СПОРТА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА
23 март 2023 г. /четвъртък/ – 16.00 часа

1.Докладна РД-92-00-2415 относно отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) в Община Берковица за 2022 година;
2.Докладна РД-92-00-2403 относно приемане на Общински план за младежта за 2023 година;
3.Докладна РД-92-00-2431 относно еднократна парична награда за спортни постижения;

КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО
22 март 2023 г. /сряда/ – 13.30 часа

1.Докладна РД-92-00-2405 относно изработване на ПУП–ПР и при необходимост съответните схеми по чл. 108 от ЗУТ относно преасфалтиране на ул. ,,Никола Вапцаров“ и ул. ,,Младен Ангелов“, намиращи се в с. Замфирово, общ. Берковица;
2.Докладна РД-92-00-2406 относно изработване на ПУП–ПР и съответните схеми по чл. 108 от ЗУТ относно подмяна на водопроводната мрежа по ул. ,,Дамян Арсенов“, с. Замфирово, общ. Берковица с дължина 750 м.;
3.Докладна РД-92-00-2411 относно изработване на проект за изменение на действащ ПУП- ПР и изменение на улична регулация на УПИ VI, VIII и IX с. Бързия (07510.301.69 по КК и КР на с. Бързия, общ. Берковица), след представено задание и мотивирано предложение към него по чл.125 от ЗУТ;
4.Докладна РД-92-00-2426 относно изработване на ПУП – ПРЗ – план за регулация и застрояване за ПИ 07510.64.6 по КК и КР на с. Бързия, след представено задание и мотивирано предложение към него по чл.125 от ЗУТ;

КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКА, СОЦИАЛНА, ЕТНИЧЕСКА И ДЕМОГРАФСКА ИНТЕГРАЦИЯ И ВРЪЗКА С ГРАЖДАНСКИ ОБЩЕСТВА
22 март 2023 г. /сряда/ – 13.00 часа

1.Докладна РД-92-00-2424 относно кандидатстване на община Берковица с проектно предложение по процедура чрез подбор на проектни предложения „BG06RDNP001-19.722 „МИГ-Берковица и Годеч – мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на „Местна инициативна група – Берковица и Годеч”

КОМИСИЯ ПО ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ
21 март 2023 г. /вторник/ – 15.30 часа

1.Проверка на декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ относно подаването им в срок;

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

МОЖЕ БИ ВИ ИНТЕРЕСУВА И :

Лого Община Берковица
Актуални Новини

ПОКАНА

Уважаеми съграждани, административното ръководство и екипа за изпълнение и управление на Проект „Грижа в дома в община Берковица”, финансиран от

ВИЖТЕ ОЩЕ »
ПОПУЛЯРНИ ЕТИКЕТИ
covid-19 (28) Бюджет (7) Дом за стари хора - Берковица (8) Кмет на Община Берковица (36) МИГ Берковица и Годеч (14) НЧ "Иван Вазов - 1872" (7) Образование (41) Община Берковица (416) Общинска администрация-Берковица (52) Общински съвет-Берковица (25) Обява (23) Природни забележителности (21) СУТ (17) административни услуги (13) берковица (17) велислав захариев (7) дневен ред (12) заповед (13) заповеди на кмета (23) избори (10) избори за Народно събрание (9) кмет берковица (8) кмет община берковица (13) конкурс (12) културни забележителности (17) музеен комплекс - Берковица (11) общинска администрация (55) общински съвет - берковица (8) обява община берковица (8) обявление (74) обявление отдел СУТ (9) основни училища (8) отдел строителство (21) поздравителен адрес (21) проект (11) противоепидемични мерки (27) редовна сесия (11) социални дейности (14) социални услуги (9) спорт (12) спортни клубове (11) съветници (9) съобщение (10) туризъм (32) услуги (13)
QR Code

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ - АКТУАЛНО

Лого Община Берковица
Актуални Новини

ОБЯВА

Община Берковица, в качеството си на бенефициент по проект BG05M9OP001-2.019-0019 „Дневен център за деца и младежи с увреждания – гр.

ВИЖТЕ ОЩЕ »

Запишете се за нашия Е-Бюлетин

Newsletter - Община Берковица

Имате Въпроси?
С радост ще Ви отговорим!

Facebook Twitter Email Pinterest linkedin WhatsApp WhatsApp Telegram Viber
Този уебсайт използва бисквитки за подобряване на посетителското преживяване. Използвайки уебсайта Вие се съгласявате с тяхното приложение в законовите рамки.