Актуални Новини, Новини

СПИСЪК НА МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В КОМИСИИТЕ И НА СЕСИЯ НА ОбС – БЕРКОВИЦА НА 24.03.2023 г.

Лого Община Берковица

КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА
22 март 2023 г. /сряда/ – 14.00 часа

1.Докладна РД-92-00-2408 относно отчет за дейността на Общинско мероприятие „Комунални дейности“ гр. Берковица за 2022 г.;
2.Докладна РД-92-00-2409 относно отчет за приходите и разходите за 2022 г. на „Обредни дейности Берковица“ ЕООД, гр. Берковица;
3.Докладна РД-92-00-2410 относно продажба на ПИ 14297.39.86 находящ се в с. Гаганица, община Берковица;
4.Докладна РД-92-00-2422 относно вземане на решение за продажба на дървесина от меки широколистни дървесни видове/елша, върба и липа/ на склад чрез публичен търг с явно наддаване;
5.Докладна РД-92-00-2427 относно допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2023 г. и продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.334 находящ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Мир“ № 33;
6.Докладна РД-92-00-2428 относно допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2023 г. и продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.364 находящ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Свобода“;
7.Докладна РД-92-00-2429 относно допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2023 г. и продажба на ПИ с идентификатор 38131.108.117 находящ се в с. Комарево, община Берковица, ул. „Бързия“ № 3;
8.Докладна РД-92-00-2435 относно опрощаване на наем за имот 03928.151.16 находящ се в гр. Берковица, местност „Горната кория“ /хижа „Ком“/;
9.Докладна РД-92-00-2439 относно допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2023 г. и продажба на ПИ с идентификатор 0751.301.227 находящ се в с. Бързия, ул. „Младост“;
10.Докладна РД-92-00-2432 относно одобрение на Предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет в Община Берковица;
11.Докладна РД-92-00-2440 относно създаване на ново междуобщинско дружество, собственост на общините Берковица и Вършец, което да бъде оператор на изградената компостираща инсталация и да извършва събиране на разделно събрани зелени отпадъци на територията на населените места на двете общини;

КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
22 март 2023 г. /сряда/ – 15.30 часа

1.Докладна РД-92-00-2408 относно отчет за дейността на Общинско мероприятие „Комунални дейности“ гр. Берковица за 2022 г.;
2.Докладна РД-92-00-2409 относно отчет за приходите и разходите за 2022 г. на „Обредни дейности Берковица“ ЕООД, гр. Берковица;
3.Докладна РД-92-00-2318(1) относно приемане на Отчет за дейността на Домашен социален патронаж, гр. Берковица за 2022 г;
4.Докладна РД-92-00-2412 относно отчет за дейността и финансовите резултати от стопанската дейност към 31.12.2022 г. на „Медицински център 1 – Берковица“ ЕООД, гр. Берковица;
5.Докладна РД-92-00-2413 относно финансов отчет на „МБАЛ – Берковица“ ЕООД към 31.12.2022 г.;
6.Докладна РД-92-00-2414 относно отпускане на временна финасова помощ на Сдружение „МИГ – Берковица и Годеч“ – безлихвен заем от набирателната сметка на Община Берковица;
7.Докладна РД-92-00-2419 относно създаване на комисия за изготвяне на КСС за неотложна подмяна на водопроводната мрежа, основен ремонт на стените на водосточния канал и цялостен, основен ремонт на асфалтовата настилка на ул. „Калето“, намираща се в гр. Берковица и последващо залагане на необходимите финансови средства за проектиране и ремонт в бюджета на Община Берковица за 2023 г;
8.Докладна РД-92-00-2421 относно приемане за сведение на Одитен доклад за извършен одитен ангажимент за даване на увереност на процесите за отчитане, използване и управление на бюджетните средства, човешките ресурси, стопанисването и опазването на активите в IV ОУ „Г. С. Раковски“ – гр. Берковица;
9.Докладна РД-92-00-2430 относно отпускане на временен безлихвен заем за изпълнение на проект „Нова възможност за младежка заетост“ по Договор №МЗ-3-05-02-9491 за осигуряване на заетост по реда на чл.230, ал. 1 от КТ и дофинансиране на невъзстановими разходи;
10.Докладна РД-92-00-2431 относно еднократна парична награда за спортни постижения;
11.Докладна РД-92-00-2436 относно приемане на разчети за 2023 година и удължаване действието на Решение №1007 от Протокол №48/08.04.2022г. за приемане на бюджета на Община Берковица за 2022 година до приемането на бюджета за 2023 година;
12.Заявление РД-92-00-2371 от Александър Гроздев, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;
13.Заявление РД-92-00-2395 от Александър Александров, с. Слатина, общан Берковица относно отпускане на еднокранта финансова помощ;
14.Заявление РД-92-00-2407 от Емилия Рангелова, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;
15.Заявление РД-92-00-2418 от Наташа Цветкова, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;
16.Заявление РД-92-00-2437 от Огнян Иванов, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;
17.Заявление РД-92-00-2438 от Виолета Йорданова, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

КОМИСИЯ ПО МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ НА ГРАЖДАНИ
21 март 2023 г. /вторник/ – 13.30 часа

1.Докладна РД-92-00-2415 относно отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) в Община Берковица за 2022 година;
2.Докладна РД-92-00-2419 относно създаване на комисия за изготвяне на КСС за неотложна подмяна на водопроводната мрежа, основен ремонт на стените на водосточния канал и цялостен, основен ремонт на асфалтовата настилка на ул. „Калето“, намираща се в гр. Берковица и последващо залагане на необходимите финансови средства за проектиране и ремонт в бюджета на Община Берковица за 2023 г;
3.Докладна РД-92-00-2420 относно приемане План-програма за заседания на Общински съвет – Берконица през II-то тримесечие на 2023 г.;
4.Докладна РД-92-00-2432 относно одобрение на Предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет в Община Берковица;
5.Докладна РД-92-00-2434 относно приемане на Наредба за специфичните изисквания към облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли на територията на град Берковица;
6.Заявление РД-92-00-2392 от граждани на община Берковица относно искане за преработка/корекция на проект за реконструкция/рехабилитация на пътен възел ул. „Николаевска“ и ул. „Хаджи Петър Хаджи Илиев“, гр. Берковица;
7.Жалба РД-92-00-2417 от жителите на гр. Берковица, живущи на ул. „Кирил и Методии“ относно изграждане на изкуствени неравности, легнали полицай за ограничаване на скоростта на моторните превозни средства;

КОМИСИЯ ПО ТУРИЗЪМ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО И ЕКОЛОГИЯ
23 март 2023 г. /четвъртък/ – 15.00 часа

1.Докладна РД-92-00-2404 относно изработване на горскостопански план за горските територии – собственост на Община Берковица;
2.Докладна РД-92-00-2422 относно вземане на решение за продажба на дървесина от меки широколистни дървесни видове/елша, върба и липа/ на склад чрез публичен търг с явно наддаване;
3.Докладна РД-92-00-2433 относно отчет за изпълнение „Програма за управление на отпадъците на територията на Община Берковица 2021-2028г.“ за 2022 год. и приложенията към нея и отчет на „Програма за опазване на околната среда на община Берковица 2021-2028г.” за 2022 год.;

КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
21 март 2023 г. /вторник/ – 14.30 часа

1.Докладна РД-92-00-2318(1) относно приемане на Отчет за дейността на Домашен социален патронаж, гр. Берковица за 2022 г;
2.Докладна РД-92-00-2412 относно отчет за дейността и финансовите резултати от стопанската дейност към 31.12.2022 г. на „Медицински център 1 – Берковица“ ЕООД, гр. Берковица;
3.Докладна РД-92-00-2413 относно финансов отчет на „МБАЛ – Берковица“ ЕООД към 31.12.2022 г.;
4.Докладна РД-92-00-2432 относно одобрение на Предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет в Община Берковица;
5.Заявление РД-92-00-2371 от Александър Гроздев, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;
6.Заявление РД-92-00-2395 от Александър Александров, с. Слатина, общан Берковица относно отпускане на еднокранта финансова помощ;
7.Заявление РД-92-00-2407 от Емилия Рангелова, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;
8.Заявление РД-92-00-2418 от Наташа Цветкова, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;
9.Заявление РД-92-00-2437 от Огнян Иванов, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;
10.Заявление РД-92-00-2438 от Виолета Йорданова, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛТУРА, МЛАДЕЖТА, СПОРТА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА
23 март 2023 г. /четвъртък/ – 16.00 часа

1.Докладна РД-92-00-2415 относно отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) в Община Берковица за 2022 година;
2.Докладна РД-92-00-2403 относно приемане на Общински план за младежта за 2023 година;
3.Докладна РД-92-00-2431 относно еднократна парична награда за спортни постижения;

КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО
22 март 2023 г. /сряда/ – 13.30 часа

1.Докладна РД-92-00-2405 относно изработване на ПУП–ПР и при необходимост съответните схеми по чл. 108 от ЗУТ относно преасфалтиране на ул. ,,Никола Вапцаров“ и ул. ,,Младен Ангелов“, намиращи се в с. Замфирово, общ. Берковица;
2.Докладна РД-92-00-2406 относно изработване на ПУП–ПР и съответните схеми по чл. 108 от ЗУТ относно подмяна на водопроводната мрежа по ул. ,,Дамян Арсенов“, с. Замфирово, общ. Берковица с дължина 750 м.;
3.Докладна РД-92-00-2411 относно изработване на проект за изменение на действащ ПУП- ПР и изменение на улична регулация на УПИ VI, VIII и IX с. Бързия (07510.301.69 по КК и КР на с. Бързия, общ. Берковица), след представено задание и мотивирано предложение към него по чл.125 от ЗУТ;
4.Докладна РД-92-00-2426 относно изработване на ПУП – ПРЗ – план за регулация и застрояване за ПИ 07510.64.6 по КК и КР на с. Бързия, след представено задание и мотивирано предложение към него по чл.125 от ЗУТ;

КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКА, СОЦИАЛНА, ЕТНИЧЕСКА И ДЕМОГРАФСКА ИНТЕГРАЦИЯ И ВРЪЗКА С ГРАЖДАНСКИ ОБЩЕСТВА
22 март 2023 г. /сряда/ – 13.00 часа

1.Докладна РД-92-00-2424 относно кандидатстване на община Берковица с проектно предложение по процедура чрез подбор на проектни предложения „BG06RDNP001-19.722 „МИГ-Берковица и Годеч – мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на „Местна инициативна група – Берковица и Годеч”

КОМИСИЯ ПО ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ
21 март 2023 г. /вторник/ – 15.30 часа

1.Проверка на декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ относно подаването им в срок;