Актуални Новини, Новини

СПИСЪК НА МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В КОМИСИИТЕ И НА СЕСИЯ НА ОбС – БЕРКОВИЦА 26 МАЙ 2023 г.

Лого Община Берковица

КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА
22 май 2023 г. (понеделник) – 14:00 часа

1.Докладна РД-92-00-2517 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.511.628 находящ се в гр. Берковица, ул. „Малинарка“;
2.Докладна РД-92-00-2518 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.197 находящ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Лале“;
3.Докладна РД-92-00-2519 относно продажба на УПИ IX, планов № 182, кв. 21 по плана на с. Ягодово, община Берковица, ул. „Александър Стамболийски“ № 9;
4.Докладна РД-92-00-2520 относно продажба на УПИ X, в квартал 21 по плана на с. Ягодово, община Берковица, ул. „Александър Стамболийски“ №7;
5.Докладна РД-92-00-2521 относно продажба на УПИ II в квартал 14 по плана на с. Гаганица, община Берковица, ул. „Васил Левски“ № 32;
6.Докладна РД-92-00-2522 относно отдаването на земи от общинския поземлен фонд (ОПФ), с изключение на пасищата, мерите и ливадите, под наем или аренда, чрез търг или конкурс, за стопанската 2022/2023 г. и определяне на началната тръжна цена на размера на годишния наем;
7.Докладна РД-92-00-2523 относно съгласуване на започване на процедура за възлагане на превози по маршрутни разписания от общинската транспортна схема на община Берковица;
8.Докладна РД-92-00-2527 относно предоставяне на помещение за нуждите на Проект BG05SFPR002-2.002-0083 „Укрепване на общинския капацитет в сферата на социалните услуги в Община Берковица“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.

КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
22 май 2023 г. (понеделник) – 15:30 часа

1.Докладна РД-92-00-2457(2) относно отчет за дейността, финансовите резултати от стопанската дейност за 2022 г. на „Медицински център 1 Берковица“ ЕООД, гр. Берковица;
2.Докладна РД-92-00-2507(1) относно Годишен финансов отчет за 2022 г. на „Многопрофилна болница за активно лечение – Берковица“ ЕООД;
3.Докладна РД-92-00-2524 относно откриване на ученическа автобусна линия от кв. „Беговица” – ж-к „Заряница”- III ОУ гр. Берковица – II ОУ гр. Берковица-ж-к „Изгрев” – I ОУ гр. Берковица;
4.Докладна РД-92-00-2525 относно превоз на ученици от гимназиален етап от квартал „Раковица” до гр. Берковица;
5.Докладна РД-92-00-2531 относно корекция на разчета за капиталови разходи за 2023 г. на Община Берковица;
6.Заявление РД-92-00-2495 от Траяна Младенова, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;
7.Заявление РД-92-00-2497 от Николинка Крикова, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;
8.Заявление РД-92-00-2498 от Иван Пожаревски, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;
9.Заявление РД-92-00-2513 от Славка Миткова, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;
10.Заявление РД-92-00-2515 от Кирил Митев, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;
11.Заявление РД-92-00-2526 от Георги Митев, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ.

КОМИСИЯ ПО МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ НА ГРАЖДАНИ
23 май 2023 г. (вторник) – 13:30 часа

1.Докладна РД-92-00-2523 относно съгласуване на започване на процедура за възлагане на превози по маршрутни разписания от общинската транспортна схема на община Берковица;
2.Докладна РД-92-00-2528 относно упълномощаване на представител на община Берковица за участие в редовно общо събрание на акционерите на МБАЛ “Д-р Стамен Илиев” АД гр. Монтана.

КОМИСИЯ ПО ТУРИЗЪМ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО И ЕКОЛОГИЯ
25 май 2023 г. (четвъртък) – 15:00 часа

1.Докладна РД-92-00-2522 относно отдаването на земи от общинския поземлен фонд (ОПФ), с изключение на пасищата, мерите и ливадите, под наем или аренда, чрез търг или конкурс, за стопанската 2022/2023 г. и определяне на началната тръжна цена на размера на годишния наем.

КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
23 май 2023 г. (вторник) – 14:30 часа

1.Докладна РД-92-00-2457(2) относно отчет за дейността, финансовите резултати от стопанската дейност за 2022 г. на „Медицински център 1 Берковица“ ЕООД, гр. Берковица;
2.Докладна РД-92-00-2507(1) относно Годишен финансов отчет за 2022 г. на „Многопрофилна болница за активно лечение – Берковица“ ЕООД;
3.Заявление РД-92-00-2495 от Траяна Младенова, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;
4.Заявление РД-92-00-2497 от Николинка Крикова, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;
5.Заявление РД-92-00-2498 от Иван Пожаревски, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;
6.Заявление РД-92-00-2513 от Славка Миткова, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;
7.Заявление РД-92-00-2515 от Кирил Митев, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;
8.Заявление РД-92-00-2526 от Георги Митев, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ.

КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛТУРА, МЛАДЕЖТА, СПОРТА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА
25 май 2023 г. (четвъртък) – 16:00 часа

1.Докладна РД-92-00-2524 относно откриване на ученическа автобусна линия от кв. „Беговица” – ж-к „Заряница”- III ОУ гр. Берковица – II ОУ гр. Берковица-ж-к „Изгрев” – I ОУ гр. Берковица;
2.Докладна РД-92-00-2525 относно превоз на ученици от гимназиален етап от квартал „Раковица” до гр. Берковица.

КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО
22 май 2023 г. (понеделник) – 13:30 часа

1.Докладна РД-92-00-2514 относно изработване на ПУП-Парцеларен план за привеждане на уличната регулация в съответствие с действителните кадастрални данни за участъците извън регулационния план за обект ,,Изграждане на водопровод по ул. ,,Пръшковица“ /от пречиствателна станция до РП II-81/ и по ул. ,,Петроханска“ /от кръстовището на ул. ,,Пръшковица“ до табела край с. Бързия на изхода за гр. София/ в с. Бързия, общ. Берковица“, както и приложени Специализирани План- схеми по чл. 108 от ЗУТ за елементи на техническата инфраструктура;

2.Докладна РД-92-00-2529 относно изработване на ПУП – план за регулация и застрояване за ПИ 03928.47.12 по КК и КР на гр. Берковица, общ. Берковица, местност ,,Раковица” след представено мотивирано предложение и техническо задание по чл.125 от ЗУТ.

КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКА, СОЦИАЛНА, ЕТНИЧЕСКА И ДЕМОГРАФСКА ИНТЕГРАЦИЯ И ВРЪЗКА С ГРАЖДАНСКИ ОБЩЕСТВА
22 май 2023 г. (понеделник) – 13:00 часа

1.Докладна РД-92-00-2527 относно предоставяне на помещение за нуждите на Проект BG05SFPR002-2.002-0083 „Укрепване на общинския капацитет в сферата на социалните услуги в Община Берковица“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.

КОМИСИЯ ПО ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ
23 май 2023 г. (вторник) – 15:30 часа

1.Проверка на декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ относно подаването им в срок.