АКТУАЛНО

СПИСЪК НА МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В КОМИСИИТЕ И НА СЕСИЯ НА ОбС – БЕРКОВИЦА 26 МАЙ 2023 г.

Лого Община Берковица

КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА
22 май 2023 г. (понеделник) – 14:00 часа

1.Докладна РД-92-00-2517 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.511.628 находящ се в гр. Берковица, ул. „Малинарка“;
2.Докладна РД-92-00-2518 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.197 находящ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Лале“;
3.Докладна РД-92-00-2519 относно продажба на УПИ IX, планов № 182, кв. 21 по плана на с. Ягодово, община Берковица, ул. „Александър Стамболийски“ № 9;
4.Докладна РД-92-00-2520 относно продажба на УПИ X, в квартал 21 по плана на с. Ягодово, община Берковица, ул. „Александър Стамболийски“ №7;
5.Докладна РД-92-00-2521 относно продажба на УПИ II в квартал 14 по плана на с. Гаганица, община Берковица, ул. „Васил Левски“ № 32;
6.Докладна РД-92-00-2522 относно отдаването на земи от общинския поземлен фонд (ОПФ), с изключение на пасищата, мерите и ливадите, под наем или аренда, чрез търг или конкурс, за стопанската 2022/2023 г. и определяне на началната тръжна цена на размера на годишния наем;
7.Докладна РД-92-00-2523 относно съгласуване на започване на процедура за възлагане на превози по маршрутни разписания от общинската транспортна схема на община Берковица;
8.Докладна РД-92-00-2527 относно предоставяне на помещение за нуждите на Проект BG05SFPR002-2.002-0083 „Укрепване на общинския капацитет в сферата на социалните услуги в Община Берковица“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.

КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
22 май 2023 г. (понеделник) – 15:30 часа

1.Докладна РД-92-00-2457(2) относно отчет за дейността, финансовите резултати от стопанската дейност за 2022 г. на „Медицински център 1 Берковица“ ЕООД, гр. Берковица;
2.Докладна РД-92-00-2507(1) относно Годишен финансов отчет за 2022 г. на „Многопрофилна болница за активно лечение – Берковица“ ЕООД;
3.Докладна РД-92-00-2524 относно откриване на ученическа автобусна линия от кв. „Беговица” – ж-к „Заряница”- III ОУ гр. Берковица – II ОУ гр. Берковица-ж-к „Изгрев” – I ОУ гр. Берковица;
4.Докладна РД-92-00-2525 относно превоз на ученици от гимназиален етап от квартал „Раковица” до гр. Берковица;
5.Докладна РД-92-00-2531 относно корекция на разчета за капиталови разходи за 2023 г. на Община Берковица;
6.Заявление РД-92-00-2495 от Траяна Младенова, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;
7.Заявление РД-92-00-2497 от Николинка Крикова, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;
8.Заявление РД-92-00-2498 от Иван Пожаревски, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;
9.Заявление РД-92-00-2513 от Славка Миткова, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;
10.Заявление РД-92-00-2515 от Кирил Митев, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;
11.Заявление РД-92-00-2526 от Георги Митев, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ.

КОМИСИЯ ПО МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ НА ГРАЖДАНИ
23 май 2023 г. (вторник) – 13:30 часа

1.Докладна РД-92-00-2523 относно съгласуване на започване на процедура за възлагане на превози по маршрутни разписания от общинската транспортна схема на община Берковица;
2.Докладна РД-92-00-2528 относно упълномощаване на представител на община Берковица за участие в редовно общо събрание на акционерите на МБАЛ “Д-р Стамен Илиев” АД гр. Монтана.

КОМИСИЯ ПО ТУРИЗЪМ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО И ЕКОЛОГИЯ
25 май 2023 г. (четвъртък) – 15:00 часа

1.Докладна РД-92-00-2522 относно отдаването на земи от общинския поземлен фонд (ОПФ), с изключение на пасищата, мерите и ливадите, под наем или аренда, чрез търг или конкурс, за стопанската 2022/2023 г. и определяне на началната тръжна цена на размера на годишния наем.

КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
23 май 2023 г. (вторник) – 14:30 часа

1.Докладна РД-92-00-2457(2) относно отчет за дейността, финансовите резултати от стопанската дейност за 2022 г. на „Медицински център 1 Берковица“ ЕООД, гр. Берковица;
2.Докладна РД-92-00-2507(1) относно Годишен финансов отчет за 2022 г. на „Многопрофилна болница за активно лечение – Берковица“ ЕООД;
3.Заявление РД-92-00-2495 от Траяна Младенова, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;
4.Заявление РД-92-00-2497 от Николинка Крикова, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;
5.Заявление РД-92-00-2498 от Иван Пожаревски, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;
6.Заявление РД-92-00-2513 от Славка Миткова, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;
7.Заявление РД-92-00-2515 от Кирил Митев, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;
8.Заявление РД-92-00-2526 от Георги Митев, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ.

КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛТУРА, МЛАДЕЖТА, СПОРТА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА
25 май 2023 г. (четвъртък) – 16:00 часа

1.Докладна РД-92-00-2524 относно откриване на ученическа автобусна линия от кв. „Беговица” – ж-к „Заряница”- III ОУ гр. Берковица – II ОУ гр. Берковица-ж-к „Изгрев” – I ОУ гр. Берковица;
2.Докладна РД-92-00-2525 относно превоз на ученици от гимназиален етап от квартал „Раковица” до гр. Берковица.

КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО
22 май 2023 г. (понеделник) – 13:30 часа

1.Докладна РД-92-00-2514 относно изработване на ПУП-Парцеларен план за привеждане на уличната регулация в съответствие с действителните кадастрални данни за участъците извън регулационния план за обект ,,Изграждане на водопровод по ул. ,,Пръшковица“ /от пречиствателна станция до РП II-81/ и по ул. ,,Петроханска“ /от кръстовището на ул. ,,Пръшковица“ до табела край с. Бързия на изхода за гр. София/ в с. Бързия, общ. Берковица“, както и приложени Специализирани План- схеми по чл. 108 от ЗУТ за елементи на техническата инфраструктура;

2.Докладна РД-92-00-2529 относно изработване на ПУП – план за регулация и застрояване за ПИ 03928.47.12 по КК и КР на гр. Берковица, общ. Берковица, местност ,,Раковица” след представено мотивирано предложение и техническо задание по чл.125 от ЗУТ.

КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКА, СОЦИАЛНА, ЕТНИЧЕСКА И ДЕМОГРАФСКА ИНТЕГРАЦИЯ И ВРЪЗКА С ГРАЖДАНСКИ ОБЩЕСТВА
22 май 2023 г. (понеделник) – 13:00 часа

1.Докладна РД-92-00-2527 относно предоставяне на помещение за нуждите на Проект BG05SFPR002-2.002-0083 „Укрепване на общинския капацитет в сферата на социалните услуги в Община Берковица“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.

КОМИСИЯ ПО ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ
23 май 2023 г. (вторник) – 15:30 часа

1.Проверка на декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ относно подаването им в срок.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

МОЖЕ БИ ВИ ИНТЕРЕСУВА И :

Лого Община Берковица
Актуални Новини

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА ОБЯВЛЕНИЕизх.Nо УОСГ-94-00-3514 (6) от 19.05.2023 г. Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл. 129,

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Лого Община Берковица
Актуални Новини

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА ОБЯВЛЕНИЕ№ УОСГ-9400-4078 (3) / 29.05.2023. г. Общинска администрация – Берковица обявява на заинтересованите, че със заповед

ВИЖТЕ ОЩЕ »
ПОПУЛЯРНИ ЕТИКЕТИ
covid-19 (28) Бюджет (7) Дом за стари хора - Берковица (8) Кмет на Община Берковица (36) МИГ Берковица и Годеч (14) НЧ "Иван Вазов - 1872" (7) Образование (41) Община Берковица (416) Общинска администрация-Берковица (52) Общински съвет-Берковица (25) Обява (23) Природни забележителности (21) СУТ (17) административни услуги (13) берковица (17) велислав захариев (7) дневен ред (12) заповед (13) заповеди на кмета (23) избори (10) избори за Народно събрание (9) кмет берковица (8) кмет община берковица (13) конкурс (12) културни забележителности (17) музеен комплекс - Берковица (11) общинска администрация (55) общински съвет - берковица (8) обява община берковица (8) обявление (74) обявление отдел СУТ (9) основни училища (8) отдел строителство (21) поздравителен адрес (21) проект (11) противоепидемични мерки (27) редовна сесия (11) социални дейности (14) социални услуги (9) спорт (12) спортни клубове (11) съветници (9) съобщение (10) туризъм (32) услуги (13)
QR Code

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ - АКТУАЛНО

Лого Община Берковица
Актуални Новини

ОБЯВА

Община Берковица, в качеството си на бенефициент по проект BG05M9OP001-2.019-0019 „Дневен център за деца и младежи с увреждания – гр.

ВИЖТЕ ОЩЕ »

Запишете се за нашия Е-Бюлетин

Newsletter - Община Берковица

Имате Въпроси?
С радост ще Ви отговорим!

Facebook Twitter Email Pinterest linkedin WhatsApp WhatsApp Telegram Viber
Този уебсайт използва бисквитки за подобряване на посетителското преживяване. Използвайки уебсайта Вие се съгласявате с тяхното приложение в законовите рамки.