Актуални Новини, Новини

СПИСЪК НА МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В КОМИСИИТЕ И НА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА НА 28 ЮЛИ 2023 г.

Лого Община Берковица

КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА
26 юли 2023 г. (сряда) – 14:00 часа

1.Докладна РД-92-00-2601 относно приемане на окончателен проект: „Актуализация и допълнение на „Генерален план за организация на движението за част от Централна градска част на гр. Берковица“ – допуснат с Решение № 1266 към Протокол № 60/25.11.2022г. на ОбС- Берковица, одобрен с Протокол № IV/15 от Заседание на 11.05.2023г. на ОЕСУТ – Община Берковица и съгласуван със Становище УРИ 996000-1681/30.06.2023г. на ОД на МВР – Монтана в частта му паркиране, режим на паркиране и престой за улици от ЦГЧ (ул. „Александровска“, ул. „Огоста“, ул. „Ком“, ул. „Черковна“, ул. „Христо Ботев“);
2.Докладна РД-92-00-2622(1) относно Анализ на финансовото и икономическо състояние на „Водоснабдяване и канализация – Берковица“ ЕООД, гр. Берковица за периода 01.01.2023 г. – 30.06.2023 г.
3.Докладна РД-92-00-2639 относно приемане на Годишен доклад за изпълнениe на общия устройствен план /ОУП/ на Община Берковица през 2022 г.;
4.Докладна РД-92-00-2640 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.22 находящ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Крайречна“№ 31;
5.Докладна РД-92-00-2641 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.512.560 находящ се в гр. Берковица, ул. „Казаните“ № 8 А;
6.Докладна РД-92-00-2643 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.209.163 находящ се в гр. Берковица, местност Сарановец;
7.Докладна РД-92-00-2644 относно продажба на ПИ IV по плана на село Песочница, община Берковица;
8.Докладна РД-92-00-2645 относно провеждане на процедура за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в гр. Берковица, чрез публичен търг с явно наддаване;
9.Докладна РД-92-00-2646 относно провеждане на процедура за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в гр. Берковица, чрез публичен търг с явно наддаване;
10.Докладна РД-92-00-2657 относно предоставяне на ведомствено жилище;
11.Заявление РД-92-00-2642 относно закупуване на общински имот находящ се в гр. Берковица, ул. Ашиклар № 18;
12.Инвестиционен проект РД-92-00-2647 от управителя на „Монтана“ АД, гр. София;

КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
26 юли 2023 г. (сряда) – 15:30 часа

1.Докладна РД-92-00-2648 относно отчет на НПО и спортните клубове в община Берковица;
2.Докладна РД-92-00-2607(2) относно приемане Отчет за дейността на Защитено жилище за лица с умствена изостаналост – Берковица за 2022 г.;
3.Докладна РД-92-00-2608(2) относно приемане Отчет за дейността на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост – гр. Берковица, ул. „Стефан Стамболов“ №34 за 2022 година;
4.Докладна РД-92-00-2609(3) относно приемане Отчет за дейността на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост – гр. Берковица, ул. „проф. Александър Фол“ №2 за 2022 година;
5.Докладна РД-92-00-2622(1) относно Анализ на финансовото и икономическо състояние на „Водоснабдяване и канализация – Берковица“ ЕООД, гр. Берковица за периода 01.01.2023 г. – 30.06.2023 г.;
6.Докладна РД-92-00-2636 относно приемане за сведение на Одитен доклад за извършен одитен ангажимент за увереност на процесите за отчитане, използване и управление на бюджетните средства, човешките ресурси, стопанисване и опазването на активите в Детска градина „ЗВЪНЧЕ“ гр. Берковица;
7.Докладна РД-92-00-2652 относно отчет за дейността и финансовите резултати от стопанската дейност на „Медицински център 1 Берковица“ ЕООД, гр. Берковица към 30.06. 2023 година;
8.Докладна РД-92-00-2653 относно корекция на разчета за капиталови разходи за 2023 г. на Община Берковица;
9.Докладна РД-92-00-2654 относно отпускане на безлихвен заем от набирателната сметка на Община Берковица за осигуряване на средства за разплащане на дейността по Проект „Мобилност за Домашен социален патронаж-гр. Берковица“, във връска по Договор за съвместна дейност № РД 04-37/12.01.2023 г. с Фонд „Социална закрила“;
10.Докладна РД-92-00-2655 относно писмен отчет за получените командировъчни пари за първо и второ тримесечие на 2023 година на кмета на община Берковица;
11.Докладна РД-92-00-2656 относно писмен отчет за получените командировъчни пари за първо и второ тримесечие на 2023 година на председателя на Общински съвет – Берковица;
12.Заявление РД-92-00-2616 от Стаменка Славчева, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;
13.Заявление РД-92-00-2650 от Екатерина Тодорова, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

КОМИСИЯ ПО МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ НА ГРАЖДАНИ
25 юли 2023 г. (вторник) – 13:30 часа

1.Докладна РД-92-00-2601 относно приемане на окончателен проект: „Актуализация и допълнение на „Генерален план за организация на движението за част от Централна градска част на гр. Берковица“ – допуснат с Решение № 1266 към Протокол № 60/25.11.2022г. на ОбС- Берковица, одобрен с Протокол № IV/15 от Заседание на 11.05.2023г. на ОЕСУТ – Община Берковица и съгласуван със Становище УРИ 996000-1681/30.06.2023г. на ОД на МВР – Монтана в частта му паркиране, режим на паркиране и престой за улици от ЦГЧ (ул. „Александровска“, ул. „Огоста“, ул. „Ком“, ул. „Черковна“, ул. „Христо Ботев“);
2.Докладна РД-92-00-2633 относно обявяване на 8 септември 2023 г. за празничен и неприсъствен ден за община Берковица;
3.Докладна РД-92-00-2637 относно приемане Отчет за работата на Общински съвет – Берковица за периода от 01 януари 2023 година до 30 юни 2023 година;
4.Заявление – молба РД-92-00-2629 от живущи на ул. “Поручик Савойски” относно проблеми с канализацията на улицата;
5.Заявление РД-92-00-2642 от Иван Атанасов относно закупуване на общински имот находящ се в гр. Берковица, ул. “Ашиклар” № 18;
6.Инвестиционен проект РД-92-00-2647 от управителя на „Монтана“ АД, гр. София;

КОМИСИЯ ПО ТУРИЗЪМ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО И ЕКОЛОГИЯ
27 юли 2023 г. (четвъртък) – 15:00 часа

1.Докладна РД-92-00-2639 относно приемане на Годишен доклад за изпълненине на общия устройствен план /ОУП/ на Община Берковица през 2022 г.;

КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
25 юли 2023 г. (вторник) – 14:30 часа

1.Докладна РД-92-00-2607(2) относно приемане Отчет за дейността на Защитено жилище за лица с умствена изостаналост – Берковица за 2022 г.;
2.Докладна РД-92-00-2608(2) относно приемане Отчет за дейността на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост – гр. Берковица, ул. „Стефан Стамболов“ №34 за 2022 година;
3.Докладна РД-92-00-2609(3) относно приемане Отчет за дейността на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост – гр. Берковица, ул. „проф. Александър Фол“ №2 за 2022 година;
4.Докладна РД-92-00-2651 относно създаване на социалната услуга „Дневен център за деца и младежи с увреждания“ – гр. Берковица, като държавно-делегирана дейност, считано от 01.10.2023 год.;
5.Докладна РД-92-00-2652 относно отчет за дейността и финансовите резултати от стопанската дейност на „Медицински център 1 Берковица“ ЕООД, гр. Берковица към 30.06. 2023 година;
6.Заявление РД-92-00-2616 от Стаменка Славчева, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;
7.Заявление РД-92-00-2650 от Екатерина Тодорова, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛТУРА, МЛАДЕЖТА, СПОРТА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА
27 юли 2023 г. (четвъртък) – 16:00 часа

1.Докладна РД-92-00-2648 относно отчет на НПО и спортните клубове в община Берковица;
2.Докладна РД-92-00-2638 относно информация за приключване на учебната 2022/2023 година в община Берковица, проблеми и мерки за решаването им и готовност за успешно провеждане учебния процес през новата 2023/2024 учебна година;
3.Докладна РД-92-00-2618 относно предложение за включване на Второ основно училище „Христо Смирненски“ – град Берковица в Списъка на средищните училища за учебната 2023/2024 година;
4.Докладна РД-92-00-2619 относно включване на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Замфирово в списъка със защитени училища за учебната 2023/2024 г.;
5.Докладна РД-92-00-2649 относно програма за еднократно финансово подпомагане на деца с изявени дарби в Община Берковица за 2023 година;

КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО
26 юли 2023 г. (сряда) – 13:30 часа

1.Докладна РД-92-00-2630 относно изменение на ОУП и изработване на ПУП- ПРЗ за ПИ 03928.191.2 по КК и КР на гр. Берковица, местност Раковица, след представено задание и мотивирано предложение към него по чл. 125 от ЗУТ;
2.Докладна РД-92-00-2631 относно проект за частично изменение на Общ устройствен план на Община Берковица за ПИ с идентификатор 03928.151.31 по КК и КР на гр. Берковица, местност Горна Кория, собственост на Калин Статков съгласно нотариален акт №176, т. II, д. 345 от 13.08.2010г., издаден от Служба по вписванията гр. Берковица;
3.Докладна РД-92-00-2639 относно приемане на Годишен доклад за изпълнение на общия устройствен план /ОУП/ на Община Берковица през 2022 г.;

КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКА, СОЦИАЛНА, ЕТНИЧЕСКА И ДЕМОГРАФСКА ИНТЕГРАЦИЯ И ВРЪЗКА С ГРАЖДАНСКИ ОБЩЕСТВА
26 юли 2023 г. (сряда) – 13:00 часа

1.Докладна РД-92-00-2651 относно създаване на социалната услуга „Дневен център за деца и младежи с увреждания“ – гр. Берковица, като държавно-делегирана дейност, считано от 01.10.2023 год.;