Актуални Новини, Новини

СПИСЪК НА МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В КОМИСИИТЕ И НА СЕСИЯ НА ОбС – БЕРКОВИЦА НА 24.08.2023 г.

Лого Община Берковица

КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА
23 август 2023 г. (сряда) – 14:00 часа

1.Докладна РД-92-00-2683 относно приемане на Бюджета на Община Берковица за 2023 г.;
2.Докладна РД-92-00-2676 относно върнато за ново обсъждане, като незаконосъобразно, Решение № 1519 от Протокол № 73, прието на заседание на Общински съвет – Берковица, проведено на 28.07.2023 г., съгласно заповед за оспорване № АК-04-12 /09.08.2023 г. на Областен управител на област Монтана;
3.Докладна РД-92-00-2684 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.179 находящ се в гр. Берковица, кв. “Раковица”, ул. „Лале“;
4.Докладна РД-92-00-2685 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.516.111 находящ се в гр. Берковица, кв. “Раковица”, ул. „Магура“ № 4;
5.Докладна РД-92-00-2686 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.509.222 находящ се в гр. Берковица, кв. “Беговица”, ул. „Кирил и Методий“;
6.Докладна РД-92-00-2687 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.213.91 находящ се в гр. Берковица, местност Каменния мост;

КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
23 август 2023 г. (сряда) – 15:30 часа

1.Докладна РД-92-00-2683 относно приемане на Бюджета на Община Берковица за 2023 г.;
2.Докладна РД-92-00-2688 относно еднократна парична награда за Фолклорен клуб „Танцувай за здраве“ при НЧ „Иван Вазов – 1872“ – гр. Берковица, за престижна награда от фолклорен фестивал;
3.Докладна РД-92-00-2689 относно издаване на запис на заповед от община Берковица в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № BG06RDNP001-19.535-0003-C01 от 11.04.2023 г. за Проект „Подобряване на спортната инфраструктура, чрез закупуване и доставка на оборудване за Спортна зала – гр. Берковица сключен между Община Берковица, Местна инициативна група Берковица и Годеч и ДФ „Земеделие”;
4.Докладна РД-92-00-2690 относно издаване на запис на заповед от община Берковица в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане на ДДС по договор № BG06RDNP001-19.535-0003-C01 от 11.04.2023 г. за Проект „Подобряване на спортната инфраструктура, чрез закупуване и доставка на оборудване за Спортна зала – гр. Берковица”, сключен между Община Берковица, Местна инициативна група Берковица и Годеч и ДФ „Земеделие”;
5.Докладна РД-92-00-2691 относно издаване на запис на заповед от община Берковица в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № BG06RDNP001-19.581-0001-С01 от 09.06.2023 г. за Проект „Оборудване и обзавеждане за посетителски център за предоставяне на културно-историческото наследство на Община Берковица” сключен между Община Берковица, Местна инициативна група Берковица и Годеч и ДФ „Земеделие”;
6.Докладна РД-92-00-2692 относно издаване на запис на заповед от община Берковица в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане на ДДС по договор № BG06RDNP001-19.581-0001-C01 от 09.06.2023г. за Проект „Оборудване и обзавеждане за посетителски център за предоставяне на културно-историческото наследство на Община Берковица”, сключен между Община Берковица, Местна инициативна група Берковица и Годеч и ДФ „Земеделие”;
7.Докладна РД-92-00-2693 относно предоставяне на допълнителна парична вноска от Община Берковица на „Берковица – Вършец Еко“ ООД;

КОМИСИЯ ПО МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ НА ГРАЖДАНИ
22 август 2023 г. (вторник) – 13:30 часа

1.Докладна РД-92-00-2683 относно приемане на Бюджета на Община Берковица за 2023 г.;
2.Докладна РД-92-00-2678 относно отмяна на чл.10а и чл.10б от Наредбата за осигуряване и поддържане на обществения ред на територията на Община Берковица;
3.Докладна РД-92-00-2679 относно приемане на Наредба за издаване на карти за паркиране на превозни средства, управлявани от или превозващи хора с трайни увреждания на територията на Община Берковица;
4.Докладна РД-92-00-2682 относно обсъждане и разпределение на получени парични дарения за преодоляване на бедствията от наводненията във връзка със Заповед № РД-15-335/01.06.2023г. за обявяване на частично бедствено положение и Заповед № РД-15-369/12.06.2023г. за обявяване на бедствено положение на територията на община Берковица;

КОМИСИЯ ПО ТУРИЗЪМ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО И ЕКОЛОГИЯ
22 август 2023 г. (вторник) – 15:00 часа

1.Докладна РД-92-00-2683 относно приемане на Бюджета на Община Берковица за 2023 г.;

КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
22 август 2023 г. (вторник) – 14:30 часа

1.Докладна РД-92-00-2683 относно приемане на Бюджета на Община Берковица за 2023 г.;

КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛТУРА, МЛАДЕЖТА, СПОРТА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА
22 август 2023 г. (вторник) – 16:00 часа

1.Докладна РД-92-00-2683 относно приемане на Бюджета на Община Берковица за 2023 г.;

КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО
23 август 2023 г. (сряда) – 13:30 часа

1.Докладна РД-92-00-2683 относно приемане на Бюджета на Община Берковица за 2023 г.;
2.Докладна РД-92-00-2680 относно проект за частично изменение на Общ устройствен план на Община Берковица за ПИ 03928.183.14 и ПИ 03928.183.13 по КК и КР на гр. Берковица, местност Ашиклар с цел промяна предназначението на имота от земеделска земя в имот с устройствен режим ,,За производствени дейности“, собственост на ,,ВАК-02“ ООД, съгласно Договор №211-13 за продажба на общински нежилищен имот чрез публичен търг с явно наддаване, вписан под №7, т.2 от 04.04.2022 г. в Служба по вписванията – гр. Берковица;
3.Докладна РД-92-00-2681 относно проект за частично изменение на Общ устройствен план на Община Берковица за ПИ 14297.17.72 по КК и КР на с. Гаганица, общ. Берковица, местност Кръстове с цел промяна предназначението на имота от земеделска земя в имот с устройствен режим ,,За производствени дейности“, собственост на ,,Драгънфлай Биосаянсес България“ ЕООД, съгласно Договор за продажба, вписан под №289, т.1 от 01.11.2020 г. в Служба по вписванията – гр. Берковица.

КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКА, СОЦИАЛНА, ЕТНИЧЕСКА И ДЕМОГРАФСКА ИНТЕГРАЦИЯ И ВРЪЗКА С ГРАЖДАНСКИ ОБЩЕСТВА
23 август 2023 г. (сряда) – 13:00 часа

1.Докладна РД-92-00-2683 относно приемане на Бюджета на Община Берковица за 2023 г.;

КОМИСИЯ ПО ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ
22 август 2023 г. (вторник) – 15:00 часа

1.Проверка на декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗПКОНПИ относно подаването им в срок;

ВРЕМЕННА КОМИСИЯ ПО СИМВОЛИКАТА
22 август 2023 г. (вторник) – 13:00 часа

1.Предложение РД-92-00-2674 относно удостояване с наградата Почетен знак „За граждански принос“ и грамота за 2023 година.