Актуални Новини, Новини

СПИСЪК НА МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В КОМИСИИТЕ И НА СЕСИЯ НА ОбС – БЕРКОВИЦА НА 20.09.2023 г.

Лого Община Берковица

КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА
18 септември 2023 г. (понеделник) – 14:00 часа

1.Докладна РД-92-00-2706 относно приемане на отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Берковица за 2022 година;
2.Докладна РД-92-00-2712 относно удължаване на срок за ползване на лек автомобил Дачия „Сандеро“, ДК № М 20-17 СА;
3.Докладна РД-92-00-2723 относно безвъзмездно предоставяне на лек автомобил „Фолксваген пасан“, М 49-49 ВС;
4.Докладна РД-92-00-2724 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.509.280 находящ се в гр. Берковица, ул. „Елин Пелин“;
5.Докладна РД-92-00-2725 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.230 находящ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Иглика“ № 34;
6.Докладна РД-92-00-2726 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.282 находящ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Мир“;
7.Докладна РД-92-00-2727 относно продажба на Поземлен имот 886 в квартал 3 по плана на село Гаганица, община Берковица;
8.Докладна РД-92-00-2741 относно избор на временно изпълняващ длъжността управител на ”МБАЛ Берковица” ЕООД гр. Берковица;

КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
18 септември 2023 г. (понеделник) – 15:30 часа

1.Докладна РД-92-00-2706 относно приемане на отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Берковица за 2022 година;
2.Докладна РД-92-00-2610(2) относно отчет за дейността на Център за подкрепа на личностно развитие (ЦПЛР) – Център за работа с деца – Берковица за учебната 2022/2023 година;
3.Докладна РД-92-00-2700(1) относно отчет за дейността на Център за обществена подкрепа – гр. Берковица, ул. „Ашиклар“ № 7 за 2022 г.;
4.Докладна РД-92-00-2612(2) относно отчет за дейността на Център за обществена подкрепа – кв. Раковица за 2022 г.;
5.Докладна РД-92-00-2728 относно приемане за сведение на Одитен доклад за извършен одитен ангажимент за даване на увереност на процесите за отчитане, използване и управление на бюджетните средства, човешките ресурси, стопанисването и опазването на активите в Детска градина „Малина“ гр. Берковица;
6.Докладна РД-92-00-2729 относно приемане за сведение на Одитен доклад за извършен одитен ангажимент за даване на увереност на процесите за отчитане, използване и управление на бюджетните средства, стопанисването и опазването на активите в Основно училище „Г. С. Раковски“ – с. Бързия, общ. Берковица;
7.Докладна РД-92-00-2730 относно приемане за сведение на Одитен доклад за извършен одитен ангажимент за даване на увереност на процесите за отчитане, използване и управление на бюджетните средства, стопанисването и опазването на активите в Детска градина „Васил Левски“ – с. Бързия, общ. Берковица;
8.Докладна РД-92-00-2737 относно осигуряване на транспорт от кв. „Раковица“ до 1. ОУ „Никола Йонков Вапцаров“, 3. ОУ „Иван Вазов“, ДГ „Пролетна дъга“, ДГ „Звънче“ и ДГ „Малина“;
9.Докладна РД-92-00-2739 относно одобряване на проектобюджета за 2024 г. и актуализираната бюджетна прогноза за 2025 г.и 2026 г. /втори етап/ на Община Берковица;
10.Докладна РД-92-00-2740 относно корекция на капиталови разходи от инвестиционната програма на община Берковица, съгласно чл. 53 от ЗДБРБ за 2023 г. и чл. 124, ал. 3 от Закона за Публичните финанси и чл. 21, т. 23 от ЗМСМА;
11.Заявление РД-92-00-2699 от Данаил Драганов, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ на сина му Гого Драганов;
12.Заявление РД-92-00-2711 от Атанас Христов, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финасова помощ;
13.Заявление РД-92-00-2718 от Салтир Тодоров, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

КОМИСИЯ ПО МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ НА ГРАЖДАНИ
19 септември 2023 г. (вторник) – 13:30 часа

1.Докладна РД-92-00-2706 относно приемане на отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Берковица за 2022 година;
2.Докладна РД-92-00-2731 относно избор на временно изпълняващ длъжността „Кмет на с. Бързия“;
3.Докладна РД-92-00-2733 относно избор на временно изпълняващ длъжността „Кмет на Община Берковица“;

КОМИСИЯ ПО ТУРИЗЪМ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО И ЕКОЛОГИЯ
19 септември 2023 г. (вторник) – 15:00 часа

1.Докладна РД-92-00-2706 относно приемане на отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Берковица за 2022 година;

КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
19 септември 2023 г. (вторник) – 14:30 часа

1.Докладна РД-92-00-2706 относно приемане на отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Берковица за 2022 година;
2.Докладна РД-92-00-2700(1) относно отчет за дейността на Център за обществена подкрепа – гр. Берковица, ул. „Ашиклар“ № 7 за 2022 г.;
3.Докладна РД-92-00-2612(2) относно отчет за дейността на Център за обществена подкрепа – кв. Раковица за 2022 г.;
4.Заявление РД-92-00-2699 от Данаил Драганов, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ на сина му Гого Драганов;
5.Заявление РД-92-00-2711 от Атанас Христов, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финасова помощ;
6.Заявление РД-92-00-2718 от Салтир Тодоров, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛТУРА, МЛАДЕЖТА, СПОРТА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА
19 септември 2023 г. (вторник) – 16:00 часа

1.Докладна РД-92-00-2706 относно приемане на отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Берковица за 2022 година;
2.Докладна РД-92-00-2610(2) относно отчет за дейността на Център за подкрепа на личностно развитие (ЦПЛР) – Център за работа с деца – Берковица за учебната 2022/2023 година;
3.Докладна РД-92-00-2737 относно осигуряване на транспорт от кв. „Раковица“ до 1. ОУ „Никола Йонков Вапцаров“, 3. ОУ „Иван Вазов“, ДГ „Пролетна дъга“, ДГ „Звънче“ и ДГ „Малина“;

КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО
18 септември 2023 г. (понеделник) – 13:30 часа

1.Докладна РД-92-00-2706 относно приемане на отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Берковица за 2022 година;
2.Докладна РД-92-00-2738 относно изменение на ОУП в обхват на ПИ 03928.201.117, 03928.201.118, 03928.201.104, 03928.201.106, 03928.201.107 по КККР на гр. Берковица, общ. Берковица, обл. Монтана, местност Раковица и други, след представено задание и мотивирано предложение към него по чл.125 от ЗУТ;

КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКА, СОЦИАЛНА, ЕТНИЧЕСКА И ДЕМОГРАФСКА ИНТЕГРАЦИЯ И ВРЪЗКА С ГРАЖДАНСКИ ОБЩЕСТВА
18 септември 2023 г. (понеделник) – 13:00 часа

1.Докладна РД-92-00-2706 относно приемане на отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Берковица за 2022 година;

КОМИСИЯ ПО ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ
19 септември 2023 г. (вторник) – 15:30 часа

1.Проверка на декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗПКОНПИ относно подаването им в срок;