Актуални Новини, Новини

СПИСЪК НА МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В КОМИСИИТЕ И НА СЕСИЯ НА ОбС – БЕРКОВИЦА НА 22 ДЕКЕМВРИ 2022 г.

Лого Община Берковица

КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА
21 декември 2022 г. (сряда) – 14:00 часа

1.Докладна РД-92-00-2149 относно приемане на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на община Берковица /2021-2027 г./ през 2021 г.;
2.Докладна РД-92-00-2190 относно Промяна на начина на трайно ползване и промяна от публична в частна общинска собственост на ПИ 14297.39.86 (полски път);
3.Докладна РД-92-00-2191 относно предложение за освобождаване от наемни вноски Синдикат на българските учители за период от 01януари до 30 юни 2023 г.;
4.Докладна РД-92-00-2194 относно откриване на процедура по ликвидация на общинското търговско дружество „Общински пазар 99“ ЕООД гр. Берковица;
5.Докладна РД-92-00-2219 относно отдаване под наем на помещение по плана на село Гаганица и приемане на месечна наемна цена;
6.Докладна РД-92-00-2236 относно продажба на МПС, собственост на Център за специалниа образователна потребност, гр. Берковица;
7.Докладна РД-92-00-2239 относно предсрочно прекратяване правомощията на председателя на Общински съвет – Берковица;

КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
21 декември 2022 г. (сряда) – 15:30 часа

1.Докладна РД-92-00-2149 относно приемане на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на община Берковица /2021-2027 г./ през 2021 г.;
2.Докладна РД-92-00-2211 относно отпускане на временен безлихвен заем за изпълнение на проект „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради (кметство с. Замфирово, кметство с.Гаганица, община Берковица), които предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.008-0047-C01 от 03.12.2019г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014-2020 г.;
3.Докладна РД-92-00-2213 относно издаване на запис на заповед от община Берковица в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане за ДДС по договор № BG06RDNP001-19.522-0001-C01 от 24.03.2022 г. по процедура чрез подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.522 МИГ-Берковица и Годеч – мярка 19.2-7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ по подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” за Проект „Популяризиране и съхраняване на културното наследство на община Берковица чрез закупуване на преместваема, сглобяема сцена за провеждане на традиционни местни празници и фестивали”, сключен между Община Берковица и ДФ „Земеделие”;
4.Докладна РД-92-00-2214 относно издаване на запис на заповед от община Берковица в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № BG06RDNP001-19.522-0001-C01 от 24.03.2022 г. по процедура чрез подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.522 МИГ-Берковица и Годеч – мярка 19.2-7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ по подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” за Проект „Популяризиране и съхраняване на културното наследство на община Берковица чрез закупуване на преместваема, сглобяема сцена за провеждане на традиционни местни празници и фестивали”, сключен между Община Берковица и ДФ „Земеделие”;
5.Докладна РД-92-00-2215 относно приемане за сведение на Одитен доклад за извършен одитен ангажимент за увереност на дейността на II ОУ „Хр. Смирненски“ гр. Берковица;
6.Докладна РД-92-00-2216 относно приемане за сведение на Стратегически план за дейността по вътрешен одит на Община Берковица 2023г.-2025 г.;
7.Докладна РД-92-00-2221 относно отпускане на финансови средства за сервизно обслужване и поддръжка на специализиран автомобил Рено Мастер, рег.№М8352ВТ, закупен по проект BG05M9OP001-2.019-0019 „Дневен център за деца и младежи с увреждания – гр. Берковица”, собственост на Община Берковица;
8.Докладна РД-92-00-2223 относно вътрешно компенсирани промени за отчисленията по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците;
9.Докладна РД-92-00-2224 относно корекция на Бюджета на Община Берковица за 2022 г.;
10.Докладна РД-92-00-2225 относно корекция на капиталови разходи от инвестиционна програма на община Берковица, съгласно чл. 53 от ЗДБРБ за 2022 година и чл. 124, ал. 3 от Закона за Публичните финанси и чл. 21, т. 23 от ЗМСМА;
11.Докладна РД-92-00-2226 относно корекция на мерките по ПМС 326 на МС от 12.10.2021 г.;
12.Докладна РД-92-00-2238 относно корекция на капиталови разходи от инвестиционна програма на община Берковица, съгласно чл.53 от ЗДБРБ за 2022 година и чл.124 ал.3 от Закона за Публичните финанси и чл.21 т.23 от ЗМСМА;
13.Заявление РД-92-00-2175 от Славейко Симеонов, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;
14.Заявление РД-92-00-2187 от Николай Соколов, с. Бързия, община Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;
15.Заявление РД-92-00-2188 от Николинка Йонова, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;
16.Заявление РД-92-00-2205 от Димитранка Цекова, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;
17.Заявление РД-92-00-2206 от Даниела Цанова, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;
18.Заявление РД-92-00-2233 от Венета Йордакиева, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;
19.Докладна РД-92-00-2239 относно предсрочно прекратяване правомощията на председателя на Общински съвет – Берковица;

КОМИСИЯ ПО МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ НА ГРАЖДАНИ
20 декември 2022 г. (вторник) – 13:30 часа

1.Докладна РД-92-00-2149 относно приемане на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на община Берковица /2021-2027 г./ през 2021 г.;
2.Докладна РД-92-00-2217 относно Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;
3.Докладна РД-92-00-2235 относно Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Берковица;
4.Заявление РД-92-00-2207 от Петя Генова относно освобождаване на Народно читалище „Иван Вазов – 1872“, гр. Берковица от такса битови отпадъци за 2023 година и промяна на Наредба за МДТ;
5.Докладна РД-92-00-2239 относно предсрочно прекратяване правомощията на председателя на Общински съвет – Берковица;

КОМИСИЯ ПО ТУРИЗЪМ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО И ЕКОЛОГИЯ
20 декември 2022 г. (вторник) – 15:00 часа

1.Докладна РД-92-00-2149 относно приемане на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на община Берковица /2021-2027 г./ през 2021 г.;
2.Докладна РД-92-00-2239 относно предсрочно прекратяване правомощията на председателя на Общински съвет – Берковица;

КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
20 декември 2022 г. (вторник) – 14:30 часа

1.Докладна РД-92-00-2149 относно приемане на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на община Берковица /2021-2027 г./ през 2021 г.;
2.Заявление РД-92-00-2175 от Славейко Симеонов, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;
3.Заявление РД-92-00-2187 от Николай Соколов, с. Бързия, община Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;
4.Заявление РД-92-00-2188 от Николинка Йонова, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;
5.Заявление РД-92-00-2205 от Димитранка Цекова, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;
6.Заявление РД-92-00-2206 от Даниела Цанова, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;
7.Заявление РД-92-00-2233 от Венета Йордакиева, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;
8.Докладна РД-92-00-2239 относно предсрочно прекратяване правомощията на председателя на Общински съвет – Берковица;

КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛТУРА, МЛАДЕЖТА, СПОРТА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА
20 декември 2022 г. (вторник) – 16:00 часа

1.Докладна РД-92-00-2149 относно приемане на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на община Берковица /2021-2027 г./ през 2021 г.;
2.Докладна РД-92-00-2239 относно предсрочно прекратяване правомощията на председателя на Общински съвет – Берковица;

КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО
21 декември 2022 г. (сряда) – 13:30 часа

1.Докладна РД-92-00-2149 относно приемане на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на община Берковица /2021-2027 г./ през 2021 г.;
2.Докладна РД-92-00-2237 относно Одобряване на ПУП- Парцеларен план и приложена План- Схема по чл. 108 от ЗУТ за трасета на техническата инфраструктера в участък в съответствие с действителните кадастрални и регулационни граници в обхват на общински път MON 1026 /Петрохан- о.п. Берковица/- Берковица- /о.п. Берковица- Благово/ от км 0+000 до км 1+600, част от комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/;
3.Докладна РД-92-00-2239 относно предсрочно прекратяване правомощията на председателя на Общински съвет – Берковица;

КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКА, СОЦИАЛНА, ЕТНИЧЕСКА И ДЕМОГРАФСКА ИНТЕГРАЦИЯ И ВРЪЗКА С ГРАЖДАНСКИ ОБЩЕСТВА
21 декември 2022 г. (сряда) – 13:00 часа

1.Докладна РД-92-00-2149 относно приемане на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на община Берковица /2021-2027 г./ през 2021 г.;
2.Докладна РД-92-00-2222 относно кандидатстване на Община Берковица с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 “Укрепване на общинския капацитет”, Програма “Развитие на човешките ресурси” 2021-2027;
3.Докладна РД-92-00-2208 относно кандидатстване на Община Берковица с проект „Обновяване и модернизация на образователната инфраструктура и среда на Второ основно училище “Христо Смирненски” – гр. Берковица“ по процедура чрез подбор BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда”, Компонент 1: Образование и умения на НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ;
4.Докладна РД-92-00-2239 относно предсрочно прекратяване правомощията на председателя на Общински съвет – Берковица.