АКТУАЛНО

СПИСЪК НА МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В КОМИСИИТЕ И НА СЕСИЯ НА ОбС – БЕРКОВИЦА НА 22 ДЕКЕМВРИ 2022 г.

Лого Община Берковица

КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА
21 декември 2022 г. (сряда) – 14:00 часа

1.Докладна РД-92-00-2149 относно приемане на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на община Берковица /2021-2027 г./ през 2021 г.;
2.Докладна РД-92-00-2190 относно Промяна на начина на трайно ползване и промяна от публична в частна общинска собственост на ПИ 14297.39.86 (полски път);
3.Докладна РД-92-00-2191 относно предложение за освобождаване от наемни вноски Синдикат на българските учители за период от 01януари до 30 юни 2023 г.;
4.Докладна РД-92-00-2194 относно откриване на процедура по ликвидация на общинското търговско дружество „Общински пазар 99“ ЕООД гр. Берковица;
5.Докладна РД-92-00-2219 относно отдаване под наем на помещение по плана на село Гаганица и приемане на месечна наемна цена;
6.Докладна РД-92-00-2236 относно продажба на МПС, собственост на Център за специалниа образователна потребност, гр. Берковица;
7.Докладна РД-92-00-2239 относно предсрочно прекратяване правомощията на председателя на Общински съвет – Берковица;

КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
21 декември 2022 г. (сряда) – 15:30 часа

1.Докладна РД-92-00-2149 относно приемане на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на община Берковица /2021-2027 г./ през 2021 г.;
2.Докладна РД-92-00-2211 относно отпускане на временен безлихвен заем за изпълнение на проект „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради (кметство с. Замфирово, кметство с.Гаганица, община Берковица), които предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.008-0047-C01 от 03.12.2019г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014-2020 г.;
3.Докладна РД-92-00-2213 относно издаване на запис на заповед от община Берковица в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане за ДДС по договор № BG06RDNP001-19.522-0001-C01 от 24.03.2022 г. по процедура чрез подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.522 МИГ-Берковица и Годеч – мярка 19.2-7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ по подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” за Проект „Популяризиране и съхраняване на културното наследство на община Берковица чрез закупуване на преместваема, сглобяема сцена за провеждане на традиционни местни празници и фестивали”, сключен между Община Берковица и ДФ „Земеделие”;
4.Докладна РД-92-00-2214 относно издаване на запис на заповед от община Берковица в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № BG06RDNP001-19.522-0001-C01 от 24.03.2022 г. по процедура чрез подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.522 МИГ-Берковица и Годеч – мярка 19.2-7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ по подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” за Проект „Популяризиране и съхраняване на културното наследство на община Берковица чрез закупуване на преместваема, сглобяема сцена за провеждане на традиционни местни празници и фестивали”, сключен между Община Берковица и ДФ „Земеделие”;
5.Докладна РД-92-00-2215 относно приемане за сведение на Одитен доклад за извършен одитен ангажимент за увереност на дейността на II ОУ „Хр. Смирненски“ гр. Берковица;
6.Докладна РД-92-00-2216 относно приемане за сведение на Стратегически план за дейността по вътрешен одит на Община Берковица 2023г.-2025 г.;
7.Докладна РД-92-00-2221 относно отпускане на финансови средства за сервизно обслужване и поддръжка на специализиран автомобил Рено Мастер, рег.№М8352ВТ, закупен по проект BG05M9OP001-2.019-0019 „Дневен център за деца и младежи с увреждания – гр. Берковица”, собственост на Община Берковица;
8.Докладна РД-92-00-2223 относно вътрешно компенсирани промени за отчисленията по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците;
9.Докладна РД-92-00-2224 относно корекция на Бюджета на Община Берковица за 2022 г.;
10.Докладна РД-92-00-2225 относно корекция на капиталови разходи от инвестиционна програма на община Берковица, съгласно чл. 53 от ЗДБРБ за 2022 година и чл. 124, ал. 3 от Закона за Публичните финанси и чл. 21, т. 23 от ЗМСМА;
11.Докладна РД-92-00-2226 относно корекция на мерките по ПМС 326 на МС от 12.10.2021 г.;
12.Докладна РД-92-00-2238 относно корекция на капиталови разходи от инвестиционна програма на община Берковица, съгласно чл.53 от ЗДБРБ за 2022 година и чл.124 ал.3 от Закона за Публичните финанси и чл.21 т.23 от ЗМСМА;
13.Заявление РД-92-00-2175 от Славейко Симеонов, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;
14.Заявление РД-92-00-2187 от Николай Соколов, с. Бързия, община Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;
15.Заявление РД-92-00-2188 от Николинка Йонова, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;
16.Заявление РД-92-00-2205 от Димитранка Цекова, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;
17.Заявление РД-92-00-2206 от Даниела Цанова, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;
18.Заявление РД-92-00-2233 от Венета Йордакиева, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;
19.Докладна РД-92-00-2239 относно предсрочно прекратяване правомощията на председателя на Общински съвет – Берковица;

КОМИСИЯ ПО МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ НА ГРАЖДАНИ
20 декември 2022 г. (вторник) – 13:30 часа

1.Докладна РД-92-00-2149 относно приемане на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на община Берковица /2021-2027 г./ през 2021 г.;
2.Докладна РД-92-00-2217 относно Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;
3.Докладна РД-92-00-2235 относно Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Берковица;
4.Заявление РД-92-00-2207 от Петя Генова относно освобождаване на Народно читалище „Иван Вазов – 1872“, гр. Берковица от такса битови отпадъци за 2023 година и промяна на Наредба за МДТ;
5.Докладна РД-92-00-2239 относно предсрочно прекратяване правомощията на председателя на Общински съвет – Берковица;

КОМИСИЯ ПО ТУРИЗЪМ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО И ЕКОЛОГИЯ
20 декември 2022 г. (вторник) – 15:00 часа

1.Докладна РД-92-00-2149 относно приемане на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на община Берковица /2021-2027 г./ през 2021 г.;
2.Докладна РД-92-00-2239 относно предсрочно прекратяване правомощията на председателя на Общински съвет – Берковица;

КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
20 декември 2022 г. (вторник) – 14:30 часа

1.Докладна РД-92-00-2149 относно приемане на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на община Берковица /2021-2027 г./ през 2021 г.;
2.Заявление РД-92-00-2175 от Славейко Симеонов, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;
3.Заявление РД-92-00-2187 от Николай Соколов, с. Бързия, община Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;
4.Заявление РД-92-00-2188 от Николинка Йонова, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;
5.Заявление РД-92-00-2205 от Димитранка Цекова, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;
6.Заявление РД-92-00-2206 от Даниела Цанова, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;
7.Заявление РД-92-00-2233 от Венета Йордакиева, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;
8.Докладна РД-92-00-2239 относно предсрочно прекратяване правомощията на председателя на Общински съвет – Берковица;

КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛТУРА, МЛАДЕЖТА, СПОРТА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА
20 декември 2022 г. (вторник) – 16:00 часа

1.Докладна РД-92-00-2149 относно приемане на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на община Берковица /2021-2027 г./ през 2021 г.;
2.Докладна РД-92-00-2239 относно предсрочно прекратяване правомощията на председателя на Общински съвет – Берковица;

КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО
21 декември 2022 г. (сряда) – 13:30 часа

1.Докладна РД-92-00-2149 относно приемане на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на община Берковица /2021-2027 г./ през 2021 г.;
2.Докладна РД-92-00-2237 относно Одобряване на ПУП- Парцеларен план и приложена План- Схема по чл. 108 от ЗУТ за трасета на техническата инфраструктера в участък в съответствие с действителните кадастрални и регулационни граници в обхват на общински път MON 1026 /Петрохан- о.п. Берковица/- Берковица- /о.п. Берковица- Благово/ от км 0+000 до км 1+600, част от комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/;
3.Докладна РД-92-00-2239 относно предсрочно прекратяване правомощията на председателя на Общински съвет – Берковица;

КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКА, СОЦИАЛНА, ЕТНИЧЕСКА И ДЕМОГРАФСКА ИНТЕГРАЦИЯ И ВРЪЗКА С ГРАЖДАНСКИ ОБЩЕСТВА
21 декември 2022 г. (сряда) – 13:00 часа

1.Докладна РД-92-00-2149 относно приемане на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на община Берковица /2021-2027 г./ през 2021 г.;
2.Докладна РД-92-00-2222 относно кандидатстване на Община Берковица с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 “Укрепване на общинския капацитет”, Програма “Развитие на човешките ресурси” 2021-2027;
3.Докладна РД-92-00-2208 относно кандидатстване на Община Берковица с проект „Обновяване и модернизация на образователната инфраструктура и среда на Второ основно училище “Христо Смирненски” – гр. Берковица“ по процедура чрез подбор BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда”, Компонент 1: Образование и умения на НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ;
4.Докладна РД-92-00-2239 относно предсрочно прекратяване правомощията на председателя на Общински съвет – Берковица.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp
Telegram
Email

МОЖЕ БИ ВИ ИНТЕРЕСУВА И :

Актуални Новини

ПРИКЛЮЧИХА СПОРТНИТЕ ПРОЯВИ НА УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНСКИТЕ СЪСТЕЗАНИЯ „УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ 2023-2024 “

Състезанията са включени в Националния спортен календар на Министерството на образованието и науката за учебната  2023 – 2024 г. Те

ВИЖТЕ ОЩЕ »
ПОПУЛЯРНИ ЕТИКЕТИ
covid-19 (28) Кмет на Община Берковица (72) Къща музей "Иван Вазов" (12) МБАЛ БЕРКОВИЦА (12) МИГ Берковица и Годеч (31) НЧ "Иван Вазов - 1872" (20) ОП Региони в растеж (18) Образование (41) Община Берковица (716) Общинска администрация-Берковица (106) Общински съвет-Берковица (46) Обява (46) Природни забележителности (21) Проект енергийна ефективност (12) СУТ (17) административни услуги (13) берковица (20) вик берковица (27) град Берковица (40) дневен ред (21) заповед (16) заповеди на кмета (23) избори (19) изложба (13) кмет община берковица (22) конкурс (15) културни забележителности (17) музеен комплекс - Берковица (32) общинска администрация (56) обява община берковица (13) обявление (93) обявление отдел СУТ (42) отдел строителство (23) подробен устройствен план (16) поздравителен адрес (28) проект (15) противоепидемични мерки (27) редовна сесия (17) социални дейности (14) социални услуги (15) спорт (12) съобщение (20) туризъм (32) уведомление (17) услуги (13)
QR Code

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ - АКТУАЛНО

Актуални Новини

С ГРИЖА КЪМ ПРИРОДАТА

Децата от детска градина  “Васил Левски”, с. Бързия дадоха нов живот на дръвчето, което им бе дарено от кмета Радослав

ВИЖТЕ ОЩЕ »

Запишете се за нашия Е-Бюлетин

Newsletter - Община Берковица

Имате Въпроси?
С радост ще Ви отговорим!

Facebook Twitter Email Pinterest linkedin WhatsApp WhatsApp Telegram Viber
Този уебсайт използва бисквитки за подобряване на посетителското преживяване. Използвайки уебсайта Вие се съгласявате с тяхното приложение в законовите рамки.