АКТУАЛНО

СПИСЪК НА МАТЕРИАЛИ ЗА ПРЕДСТОЯЩА РЕДОВНА СЕСИЯ НА 28.10.2022 г.

Лого - Община Берковица

СПИСЪК НА МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В КОМИСИИТЕ И НА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА НА 28 ОКТОМВРИ 2022 г.

КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА
26 октомври 2022 г. (сряда) – 14:00 часа

1.Докладна РД-92-00-2078(1) относно приемане за сведение Анализ за състоянието на оперативната обстановка и отчет на извършената работа от служителите на Районно управление на МВР гр. Берковица за периода от 01.01.2022 г. до 30.06.2022 г.;
2.Докладна РД-92-00-2093 относно Анализ на финансовото и икономическо състояние на „Водоснабдявана и канализация – Берковица“ ЕООД за периода 01.07.2022 г. – 30.09.2022 г.;
3.Докладна РД-92-00-2101 относно отчет за финансовото и икономическо състояние за третото тримесечие на 2022 г. на „Общински пазар 99“ ЕООД гр. Берковица;
4.Докладна РД-92-00-2059 относно одобряване на годишен отчет на Община Берковица за осъществената концесионна дейност и изпълнение на концесионен договор през 2021 г.;
5.Докладна РД-92-00-2076 относно безвъзмездно предоставяне на микробус за нуждите на Общинско мероприятие „Комунални дейности“, гр. Берковица;
6.Докладна РД-92-00-2081 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.201.278 находящ се в гр. Берковица, местност Шалин дол;
7.Докладна РД-92-00-2082 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.9 находящ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Първи май“;
8.Докладна РД-92-00-2083 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.21 находящ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Крайречна“;
9.Докладна РД-92-00-2084 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.157 находящ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Първи май“;
10.Докладна РД-92-00-2085 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.227 находящ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Иглика“ № 28;
11.Докладна РД-92-00-2086 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.228 находящ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Иглика“ № 30;
12.Докладна РД-92-00-2087 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.270 находящ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Мир“ № 30;
13.Докладна РД-92-00-2088 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.375 находящ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Свобода“ № 21;
14.Докладна РД-92-00-2089 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.516.95 находящ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Магура“ № 1;
15.Докладна РД-92-00-2090 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.516.109 находящ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Магура № 3;
16.Докладна РД-92-00-2091 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.516.110 находящ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Магура“ № 2;
17.Докладна РД-92-00-2092 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.516.127 находящ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Магура“ № 71;
18.Докладна РД-92-00-2102 относно провеждане на процедура за отдаване под наем на помещение–публична общинска собственост, находящ се в ПИ 03928.512.586, чрез публичен търг с явно наддаване;
19.Докладна РД-92-00-2103 относно отдаване под наем на част о имот – публична общинска собственост находящ се в УПИ IV, кв. 61а по регулационния план на гр. Берковица;
20.Докладна РД-92-00-2104 относно отдаване под наем на помещение в сграда с идентификатор 30301.300.314.1 без търг или конкурс за разполагане на телекомуникативно инфраструктурно оборудване находяща се в с. Замфирово, община Берковица;
21.Докладна РД-92-00-2110 относно продажба на Урегулиран поземлен имот ХХV, кв. 22 находящ се в с. Ягодово, община Берковица;
22.Докладна РД-92-00-2111 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.514.6 находящ се в гр. Берковица, Промишлена зона;
23.Докладна РД-92-00-2112 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.509.17 находящ се в гр. Берковица, ул. „Незабравка“ № 4;
24.Докладна РД-92-00-2100 относно вземане на решение за безвъзмездно предоставяне на дървесина за нуждите на общински поделения на територията на община Берковица за предстоящия зимен отоплителен сезон 2022 – 2023 г.;
25.Докладна РД-92-00-2116 относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за избор на управител на „ВиК-Берковица“ ЕООД;
26.Докладна РД-92-00-2118 относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за избор на управител на „Обредни дейности – Берковица“ ЕООД;
27.Докладна РД-92-00-2115 относно отмяна на Решение № 1145 от Протокол № 54/29.08.2022 г. на Общински съвет – Берковица;

КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
26 октомври 2022 г. (сряда) – 16:00 часа

1.Докладна РД-92-00-2093 относно Анализ на финансовото и икономическо състояние на „Водоснабдявана и канализация – Берковица“ ЕООД за периода 01.07.2022 г. – 30.09.2022 г.;
2.Докладна РД-92-00-2101 относно отчет за финансовото и икономическо състояние за третото тримесечие на 2022 г. на „Общински пазар 99“ ЕООД гр. Берковица;
3.Докладна РД-92-00-2098 относно приемане за сведение на Одитен доклад за извършен одитен ангажимент за увереност на финансово-счетоводната дейност на „Многопрофилна болница за активно лечение – Берковица“ ЕООД;
4.Докладна РД-92-00-2065 относно кандидатстване на Община Берковица с проектно предложение по по Целева програма „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд“, финансирана от Фонд „Социална закрила“;
5.Докладна РД-92-00-2070 относно отпускане на финансови средства за покриване на разходите по погребението на Димитър Димитров от гр. Берковица;
6.Докладна РД-92-00-2010(10) относно Становище по искане за опрощаване на надвзета сума за пенсия от Иванка Спасова Димова от с. Бързия, община Берковица;
7.Докладна РД-92-00-2072 относно приемане на процедура за избор на финансова или кредитна институция или финансов посредник;
8.Докладна РД-92-00-2071 относно промяна на Решение № 778 на Общински съвет от Протокол № 35/03.09.2021 година и Решение № 1041 от Протокол № 50/27.05.2022 година във връзка със сключен Договор за кредит № 1288/27.10.2021 г. с ФОНД „ФЛАГ” АД за осигуряване на средства за изпълнение на проект BG16M1OP002-2.005-0008: „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци в общините Берковица и Вършец“, финансиран от Оперативна програма “Околна среда“ 2014 – 2020 г.;
9.Докладна РД-92-00-2073 относно писмен отчет за получените командировъчни пари за второ и трето тримесечие на 2022 година на кмета на Община Берковица;
10.Докладна РД-92-00-2074 относно писмен отчет за получените командировъчни пари за второто и трето тримесечие на 2022 година;
11.Докладна РД-92-00-2079 относно вътрешно компенсирани промени за отчисленията по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците;
12.Докладна РД-92-00-2080 относно корекция на мерките по ПМС 326 на Министерски съвет от 12.10.2021 г.;
13.Докладна РД-92-00-2105 относно корекция на капиталови разходи от инвестиционна програма на община Берковица, съгласно чл.53 от ЗДБРБ за 2022 година и чл.124 ал.3 от Закона за Публичните финанси и чл.21 т.23 от ЗМСМА;
14.Заявление РД-92-00-2061 от Благой Дамянов, с. Замфирово, община Берковица относно отпускане на еднокатна финансова помощ;
15.Заявление РД-92-00-2062 от Георги Кръстев, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;
16.Заявление РД-92-00-2063 от Славка Арсова, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

КОМИСИЯ ПО МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ НА ГРАЖДАНИ
25 октомври 2022 г. (вторник) – 13:30 часа

1.Докладна РД-92-00-2078(1) относно приемане за сведение Анализ за състоянието на оперативната обстановка и отчет на извършената работа от служителите на Районно управление на МВР гр. Берковица за периода от 01.01.2022 г. до 30.06.2022 г.;
2.Докладна РД-92-00-2072 относно приемане на процедура за избор на финансова или кредитна институция или финансов посредник;
3.Докладна РД-92-00-2099 относно Наредба за изменение и допълнение на Приложение №2 към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Берковица;

КОМИСИЯ ПО ТУРИЗЪМ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО И ЕКОЛОГИЯ
27 октомври 2022 г. (четвъртък) – 15:00 часа

1.Докладна РД-92-00-2100 относно вземане на решение за безвъзмездно предоставяне на дървесина за нуждите на общински поделения на територията на община Берковица за предстоящия зимен отоплителен сезон 2022 – 2023 г.

КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
25 октомври 2022 г. (вторник) – 14:30 часа

1.Докладна РД-92-00-2065 относно кандидатстване на Община Берковица с проектно предложение по по Целева програма „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд“, финансирана от Фонд „Социална закрила“;
2.Докладна РД-92-00-2117 относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за избор на управител на „МБАЛ-Берковица“ ЕООД;
3.Заявление РД-92-00-2061 от Благой Дамянов, с. Замфирово, община Берковица относно отпускане на еднокатна финансова помощ;
4.Заявление РД-92-00-2062 от Георги Кръстев, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;
5.Заявление РД-92-00-2063 от Славка Арсова, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛТУРА, МЛАДЕЖТА, СПОРТА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА
27 октомври 2022 г. (четвъртък) – 16:00 часа

1.Докладна РД-92-00-2099 относно Наредба за изменение и допълнение на Приложение №2 към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Берковица;

КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО
26 октомври 2022 г. (сряда) – 13:30 часа

1.Докладна РД-92-00-2106 относно изработване на проект за изменение на ОУП по КК и КР на гр. Берковица, местност „Горна кория“, след представено задание и мотивирано предложение към него по чл. 125 от ЗУТ;
2.Докладна РД-92-00-2107 относно изработване на ПУП – план за регулация и застрояване за ПИ 03928.209.63 по КК и КР на гр. Берковица, община Берковица, местност „Шалин дол“, след представено мотивирано предложение и техническо задание по чл. 125 от ЗУТ;
3.Докладна РД-92-00-2108 относно изработване на проект за изменение на ОУП и ПУП – ПРЗ на ПИ 03928.512.257 по КК и КР на гр. Берковица, след представено задание и мотивирано предложение към него по чл. 125 от ЗУТ;
4.Докладна РД-92-00-2109 относно израотване на ПУП – план за регулация и застрояване за ПИ 03928.47.112 и ПИ 03928.47.113 по КК и КР на гр. Берковица, местност „Раковица“ след представено мотивирано предложение и техническо задание по чл. 125 от ЗУТ;
5.Докладна РД-92-00-2114 относно изработване на ПУП – план за регулация и застрояване за ПИ 03928.47.107 по КК и КР на гр. Берковица, местност „Раковица“;
6.Докладна РД-92-00-2119 относно за изработване на ПУП-ПР за привеждане на уличната регулация в съответствие с действителната кадастрална карта на с. Бързия;

КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКА, СОЦИАЛНА, ЕТНИЧЕСКА И ДЕМОГРАФСКА ИНТЕГРАЦИЯ И ВРЪЗКА С ГРАЖДАНСКИ ОБЩЕСТВА
26 октомври 2022 г. (сряда) – 13:00 часа

1.Докладна РД-92-00-2065 относно кандидатстване на Община Берковица с проектно предложение по по Целева програма „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд“, финансирана от Фонд „Социална закрила“;
2.Докладна РД-92-00-2094 относно кандидатстване на община Берковица с проектно предложение по процедура чрез подбор на проектни предложения BG06RDNP001-7.019 – пътища „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.;
3.Докладна РД-92-00-2097 относно кандидатстване на община Берковица с проектно предложение по процедура чрез подбор на проектни предложения „BG06RDNP001-7.020 – Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

ИЗГОТВИЛ:
/Мариета Русимова/

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

МОЖЕ БИ ВИ ИНТЕРЕСУВА И :

Актуални Новини

ПРИКЛЮЧИХА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ ПО ПРОЕКТ “ИЗГРАЖДАНЕ НА МУЛТИФУНКЦИОНАЛНО СПОРТНО ИГРИЩЕ В ГР. БЕРКОВИЦА”

Приключиха строително-монтажните дейности в изпълнение на проект BG06RDNP001-7.007-0082 “Изграждане на мултифункционално спортно игрище в гр. Берковица, Община Берковица”, финансиран по

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Лого Община Берковица
Актуални Новини

НА ВНИМАНИЕ НА КАНДИДАТИТЕ, ВЗЕЛИ УЧАСТИЕ В ПОДБОРА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЗДРАВЕН МЕДИАТОР“, С. ЗАМФИРОВО

Комисия, назначена със Заповед РД-15-647/15.09.2023 г. за провеждана на подбора за длъжността „Здравен медиатор“, с . Замфирово, уведомява кандидатите допуснати до

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Лого Община Берковица
Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗАКУПИ ПРЕМЕСТВАЕМА, СГЛОБЯЕМА СЦЕНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРАДИЦИОННИ МЕСТНИ ПРАЗНИЦИ И ФЕСТИВАЛИ

Община Берковица изпълни дейностите по проект „Популяризиране и съхранение на културното наследство на Община Берковица чрез закупуване на преместваема, сглобяема

ВИЖТЕ ОЩЕ »
ПОПУЛЯРНИ ЕТИКЕТИ
covid-19 (28) Кмет на Община Берковица (63) Културен център "Йордан Радичков" (10) МИГ Берковица и Годеч (25) НЧ "Иван Вазов - 1872" (10) ОП Региони в растеж (18) Образование (41) Община Берковица (576) Общинска администрация-Берковица (89) Общински съвет-Берковица (36) Обява (33) Природни забележителности (21) Проект енергийна ефективност (12) СУТ (17) административни услуги (13) берковица (17) берковската духова музика (10) вик берковица (13) дневен ред (16) заповед (15) заповеди на кмета (23) избори (10) кмет община берковица (22) конкурс (13) културни забележителности (17) музеен комплекс - Берковица (25) общинска администрация (56) общински съвет - берковица (9) обява община берковица (12) обявление (88) обявление отдел СУТ (27) отдел строителство (23) подробен устройствен план (11) поздравителен адрес (23) проект (13) противоепидемични мерки (27) редовна сесия (16) социални дейности (14) социални услуги (12) спорт (12) спортни клубове (11) съобщение (15) туризъм (32) уведомление (12) услуги (13)
QR Code

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ - АКТУАЛНО

Лого Община Берковица
Актуални Новини

ПУБЛИКУВАНА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ПРОЕКТ: „ХИДРОМЕЛИОРАТИВНО СЪОРЪЖЕНИЕ – УТАЙНИК ЗА ВОДА В ПИ 07510.50.38 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАРТАТА ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА С. БЪРЗИЯ, МЕСТНОСТ РАВНИЩЕ, ОБЩИНА БЕРКОВИЦА“

Във връзка с изготвен проект „Хидромелиоративно съоръжение – утайник за вода в ПИ 07510.50.38 по Кадастралната карта и Картата за

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Актуални Новини

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ ЗА КОМПОСТИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ

Община Берковица проведе заключителна пресконференция за изпълнение на проект № BG16M1OP002-2.005 -0008 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно

ВИЖТЕ ОЩЕ »

Запишете се за нашия Е-Бюлетин

Newsletter - Община Берковица

Имате Въпроси?
С радост ще Ви отговорим!

Facebook Twitter Email Pinterest linkedin WhatsApp WhatsApp Telegram Viber
Този уебсайт използва бисквитки за подобряване на посетителското преживяване. Използвайки уебсайта Вие се съгласявате с тяхното приложение в законовите рамки.