Актуални Новини, Новини

СПИСЪК НА МАТЕРИАЛИ ЗА ПРЕДСТОЯЩА РЕДОВНА СЕСИЯ НА 28.10.2022 г.

Лого - Община Берковица

СПИСЪК НА МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В КОМИСИИТЕ И НА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА НА 28 ОКТОМВРИ 2022 г.

КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА
26 октомври 2022 г. (сряда) – 14:00 часа

1.Докладна РД-92-00-2078(1) относно приемане за сведение Анализ за състоянието на оперативната обстановка и отчет на извършената работа от служителите на Районно управление на МВР гр. Берковица за периода от 01.01.2022 г. до 30.06.2022 г.;
2.Докладна РД-92-00-2093 относно Анализ на финансовото и икономическо състояние на „Водоснабдявана и канализация – Берковица“ ЕООД за периода 01.07.2022 г. – 30.09.2022 г.;
3.Докладна РД-92-00-2101 относно отчет за финансовото и икономическо състояние за третото тримесечие на 2022 г. на „Общински пазар 99“ ЕООД гр. Берковица;
4.Докладна РД-92-00-2059 относно одобряване на годишен отчет на Община Берковица за осъществената концесионна дейност и изпълнение на концесионен договор през 2021 г.;
5.Докладна РД-92-00-2076 относно безвъзмездно предоставяне на микробус за нуждите на Общинско мероприятие „Комунални дейности“, гр. Берковица;
6.Докладна РД-92-00-2081 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.201.278 находящ се в гр. Берковица, местност Шалин дол;
7.Докладна РД-92-00-2082 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.9 находящ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Първи май“;
8.Докладна РД-92-00-2083 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.21 находящ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Крайречна“;
9.Докладна РД-92-00-2084 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.157 находящ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Първи май“;
10.Докладна РД-92-00-2085 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.227 находящ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Иглика“ № 28;
11.Докладна РД-92-00-2086 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.228 находящ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Иглика“ № 30;
12.Докладна РД-92-00-2087 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.270 находящ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Мир“ № 30;
13.Докладна РД-92-00-2088 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.375 находящ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Свобода“ № 21;
14.Докладна РД-92-00-2089 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.516.95 находящ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Магура“ № 1;
15.Докладна РД-92-00-2090 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.516.109 находящ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Магура № 3;
16.Докладна РД-92-00-2091 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.516.110 находящ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Магура“ № 2;
17.Докладна РД-92-00-2092 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.516.127 находящ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Магура“ № 71;
18.Докладна РД-92-00-2102 относно провеждане на процедура за отдаване под наем на помещение–публична общинска собственост, находящ се в ПИ 03928.512.586, чрез публичен търг с явно наддаване;
19.Докладна РД-92-00-2103 относно отдаване под наем на част о имот – публична общинска собственост находящ се в УПИ IV, кв. 61а по регулационния план на гр. Берковица;
20.Докладна РД-92-00-2104 относно отдаване под наем на помещение в сграда с идентификатор 30301.300.314.1 без търг или конкурс за разполагане на телекомуникативно инфраструктурно оборудване находяща се в с. Замфирово, община Берковица;
21.Докладна РД-92-00-2110 относно продажба на Урегулиран поземлен имот ХХV, кв. 22 находящ се в с. Ягодово, община Берковица;
22.Докладна РД-92-00-2111 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.514.6 находящ се в гр. Берковица, Промишлена зона;
23.Докладна РД-92-00-2112 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.509.17 находящ се в гр. Берковица, ул. „Незабравка“ № 4;
24.Докладна РД-92-00-2100 относно вземане на решение за безвъзмездно предоставяне на дървесина за нуждите на общински поделения на територията на община Берковица за предстоящия зимен отоплителен сезон 2022 – 2023 г.;
25.Докладна РД-92-00-2116 относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за избор на управител на „ВиК-Берковица“ ЕООД;
26.Докладна РД-92-00-2118 относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за избор на управител на „Обредни дейности – Берковица“ ЕООД;
27.Докладна РД-92-00-2115 относно отмяна на Решение № 1145 от Протокол № 54/29.08.2022 г. на Общински съвет – Берковица;

КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
26 октомври 2022 г. (сряда) – 16:00 часа

1.Докладна РД-92-00-2093 относно Анализ на финансовото и икономическо състояние на „Водоснабдявана и канализация – Берковица“ ЕООД за периода 01.07.2022 г. – 30.09.2022 г.;
2.Докладна РД-92-00-2101 относно отчет за финансовото и икономическо състояние за третото тримесечие на 2022 г. на „Общински пазар 99“ ЕООД гр. Берковица;
3.Докладна РД-92-00-2098 относно приемане за сведение на Одитен доклад за извършен одитен ангажимент за увереност на финансово-счетоводната дейност на „Многопрофилна болница за активно лечение – Берковица“ ЕООД;
4.Докладна РД-92-00-2065 относно кандидатстване на Община Берковица с проектно предложение по по Целева програма „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд“, финансирана от Фонд „Социална закрила“;
5.Докладна РД-92-00-2070 относно отпускане на финансови средства за покриване на разходите по погребението на Димитър Димитров от гр. Берковица;
6.Докладна РД-92-00-2010(10) относно Становище по искане за опрощаване на надвзета сума за пенсия от Иванка Спасова Димова от с. Бързия, община Берковица;
7.Докладна РД-92-00-2072 относно приемане на процедура за избор на финансова или кредитна институция или финансов посредник;
8.Докладна РД-92-00-2071 относно промяна на Решение № 778 на Общински съвет от Протокол № 35/03.09.2021 година и Решение № 1041 от Протокол № 50/27.05.2022 година във връзка със сключен Договор за кредит № 1288/27.10.2021 г. с ФОНД „ФЛАГ” АД за осигуряване на средства за изпълнение на проект BG16M1OP002-2.005-0008: „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци в общините Берковица и Вършец“, финансиран от Оперативна програма “Околна среда“ 2014 – 2020 г.;
9.Докладна РД-92-00-2073 относно писмен отчет за получените командировъчни пари за второ и трето тримесечие на 2022 година на кмета на Община Берковица;
10.Докладна РД-92-00-2074 относно писмен отчет за получените командировъчни пари за второто и трето тримесечие на 2022 година;
11.Докладна РД-92-00-2079 относно вътрешно компенсирани промени за отчисленията по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците;
12.Докладна РД-92-00-2080 относно корекция на мерките по ПМС 326 на Министерски съвет от 12.10.2021 г.;
13.Докладна РД-92-00-2105 относно корекция на капиталови разходи от инвестиционна програма на община Берковица, съгласно чл.53 от ЗДБРБ за 2022 година и чл.124 ал.3 от Закона за Публичните финанси и чл.21 т.23 от ЗМСМА;
14.Заявление РД-92-00-2061 от Благой Дамянов, с. Замфирово, община Берковица относно отпускане на еднокатна финансова помощ;
15.Заявление РД-92-00-2062 от Георги Кръстев, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;
16.Заявление РД-92-00-2063 от Славка Арсова, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

КОМИСИЯ ПО МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ НА ГРАЖДАНИ
25 октомври 2022 г. (вторник) – 13:30 часа

1.Докладна РД-92-00-2078(1) относно приемане за сведение Анализ за състоянието на оперативната обстановка и отчет на извършената работа от служителите на Районно управление на МВР гр. Берковица за периода от 01.01.2022 г. до 30.06.2022 г.;
2.Докладна РД-92-00-2072 относно приемане на процедура за избор на финансова или кредитна институция или финансов посредник;
3.Докладна РД-92-00-2099 относно Наредба за изменение и допълнение на Приложение №2 към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Берковица;

КОМИСИЯ ПО ТУРИЗЪМ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО И ЕКОЛОГИЯ
27 октомври 2022 г. (четвъртък) – 15:00 часа

1.Докладна РД-92-00-2100 относно вземане на решение за безвъзмездно предоставяне на дървесина за нуждите на общински поделения на територията на община Берковица за предстоящия зимен отоплителен сезон 2022 – 2023 г.

КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
25 октомври 2022 г. (вторник) – 14:30 часа

1.Докладна РД-92-00-2065 относно кандидатстване на Община Берковица с проектно предложение по по Целева програма „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд“, финансирана от Фонд „Социална закрила“;
2.Докладна РД-92-00-2117 относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за избор на управител на „МБАЛ-Берковица“ ЕООД;
3.Заявление РД-92-00-2061 от Благой Дамянов, с. Замфирово, община Берковица относно отпускане на еднокатна финансова помощ;
4.Заявление РД-92-00-2062 от Георги Кръстев, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;
5.Заявление РД-92-00-2063 от Славка Арсова, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛТУРА, МЛАДЕЖТА, СПОРТА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА
27 октомври 2022 г. (четвъртък) – 16:00 часа

1.Докладна РД-92-00-2099 относно Наредба за изменение и допълнение на Приложение №2 към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Берковица;

КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО
26 октомври 2022 г. (сряда) – 13:30 часа

1.Докладна РД-92-00-2106 относно изработване на проект за изменение на ОУП по КК и КР на гр. Берковица, местност „Горна кория“, след представено задание и мотивирано предложение към него по чл. 125 от ЗУТ;
2.Докладна РД-92-00-2107 относно изработване на ПУП – план за регулация и застрояване за ПИ 03928.209.63 по КК и КР на гр. Берковица, община Берковица, местност „Шалин дол“, след представено мотивирано предложение и техническо задание по чл. 125 от ЗУТ;
3.Докладна РД-92-00-2108 относно изработване на проект за изменение на ОУП и ПУП – ПРЗ на ПИ 03928.512.257 по КК и КР на гр. Берковица, след представено задание и мотивирано предложение към него по чл. 125 от ЗУТ;
4.Докладна РД-92-00-2109 относно израотване на ПУП – план за регулация и застрояване за ПИ 03928.47.112 и ПИ 03928.47.113 по КК и КР на гр. Берковица, местност „Раковица“ след представено мотивирано предложение и техническо задание по чл. 125 от ЗУТ;
5.Докладна РД-92-00-2114 относно изработване на ПУП – план за регулация и застрояване за ПИ 03928.47.107 по КК и КР на гр. Берковица, местност „Раковица“;
6.Докладна РД-92-00-2119 относно за изработване на ПУП-ПР за привеждане на уличната регулация в съответствие с действителната кадастрална карта на с. Бързия;

КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКА, СОЦИАЛНА, ЕТНИЧЕСКА И ДЕМОГРАФСКА ИНТЕГРАЦИЯ И ВРЪЗКА С ГРАЖДАНСКИ ОБЩЕСТВА
26 октомври 2022 г. (сряда) – 13:00 часа

1.Докладна РД-92-00-2065 относно кандидатстване на Община Берковица с проектно предложение по по Целева програма „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд“, финансирана от Фонд „Социална закрила“;
2.Докладна РД-92-00-2094 относно кандидатстване на община Берковица с проектно предложение по процедура чрез подбор на проектни предложения BG06RDNP001-7.019 – пътища „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.;
3.Докладна РД-92-00-2097 относно кандидатстване на община Берковица с проектно предложение по процедура чрез подбор на проектни предложения „BG06RDNP001-7.020 – Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

ИЗГОТВИЛ:
/Мариета Русимова/