Актуални Новини, Новини

СПИСЪК НА НА МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В КОМИСИИТЕ И НА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА НА 31.01.2020 Г

 

КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

29 януари 2020 г. /сряда/ – 14.30 часа

1.Докладна РД-92-00-195 относно приемане на промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Берковица;

2.Докладна РД-92-00-183 относно обсъждане и приемане на бюджета на община Берковица за 2020 година;

3.Докладна РД-92-00-156 относно предложение за вземане на решение за отписване на задължения за периодични плащания на наемател на имот – собственост на Община Берковица;

4.Докладна РД-92-00-164 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.72 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Първи май“;

5.Докладна РД-92-00-165 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.153 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Лале“;

6.Докладна РД-92-00-166 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.212 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Лале“ № 47;

7.Докладна РД-92-00-167 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.294 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица;

8.Докладна РД-92-00-168 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.296 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица;

9.Докладна РД-92-00-169 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.307 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Мир“ № 13;

10.Докладна РД-92-00-170 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.314 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица;

11.Докладна РД-92-00-171 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.321 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Добри Чинтулов“ № 6;

12.Докладна РД-92-00-172 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.371 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Свобода“ №25;

13.Докладна РД-92-00-173 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.516.59 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица;

14.Докладна РД-92-00-174 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.516.64 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица;

15.Докладна РД-92-00-175 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.516.76 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица;

16.Докладна РД-92-00-176 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.516.119 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица;

17.Докладна РД-92-00-177 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.512.616 нахождащ се в гр. Берковица, ул. „Казаните“ № 10-Б;

18.Докладна РД-92-00-178 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.512.617 нахождащ се в гр. Берковица, ул. „Казаните“ № 10-В;

19.Докладна РД-92-00-179 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.512.618 нахождащ се в гр. Берковица, ул. „Казаните“ № 10-Г;

20.Докладна РД-92-00-180 относно продажба на ПИ с идентификатор 38131.64.363 нахождащ се в община Берковица, с. Комарево;

21.Докладна РД-92-00-181 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.235.61 нахождащ се в гр. Берковица, местност „Терасите“;

22.Докладна РД-92-00-182 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.209.309 нахождащ се в гр. Берковица, местност „Шалин дол“;

23.Докладна РД-92-00-187 относно отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г.;

24.Докладна РД-92-00-188 относно приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Берковица за 2020 година в съответствие с разпоредби на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;

25.Докладна РД-92-00-189 относно продажба на моторно превозно средство (МПС) – общинска собственост;

26.Докладна РД-92-00-192 относно вземане на решение за безвъзмездно предоставяне на дървесина за нуждите на общински поделения на територията на община Берковица за настоящия зимен отоплителен сезон 2019 – 2020 г.

 

КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ

29 януари 2020 г. /сряда/ – 16.00 часа

1.Докладна РД-92-00-195 относно приемане на промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Берковица;

2.Докладна РД-92-00-183 относно обсъждане и приемане на бюджета на община Берковица за 2020 година;

3.Докладна РД-92-00-197 относно календар на културните и спортни мероприятия на Община Берковица за 2020 година;

4.Докладна РД-92-00-132 относно удължаване срока за връщане на временен безлихвен заем на Първо основно училище „Никола Йонков Вапцаров“, гр. Берковица;

5.Докладна РД-92-00-160 относно приемане за сведение Годишния доклад за дейността по вътрешен одит на Община Берковица за 2019 г.;

6.Докладна РД-92-00-159 относно приемане за сведение на Стратегически план за дейността по вътрешен одит на Община Берковица 2020-2023 г. и Годишния план за 2020 г.;

7.Докладна РД-92-00-161 относно предоставяне на финансови средства на Ротари клуб Берковица за проект „Оборудване на детско отделение на МБАЛ, гр. Берковица“;

8.Докладна РД-92-00-184 относно приемане за сведение на Одитен доклад за извършен вътрешен одит за увереност на дейността на Детска градина „Червената шапчица“, с. Боровци;

9.Докладна РД-92-00-185 относно приемане за сведение на Одитен доклад за извършен вътрешен одит за увереност на финансово-счетоводната дейност на „Общински пазар 99“ ЕООД, гр. Берковица;

10.Докладна РД-92-00-196 относно определяне на размера на възнаграждението на общинските съветници в Общински съвет – Берковица;

11.Докладна РД-92-00-199 относно освобождаване на категории лица общински лечебни заведения изцяло от такса битови отпадъци за 2020 година – „МБАЛ“ ЕООД гр. Берковица;

12.Докладна РД-92-00-200 относно освобождаване на категории лица общински лечебни заведения изцяло от такса битови отпадъци за 2020 година – „Медицински център 1 Берковица“ ЕООД, гр. Берковица.

КОМИСИЯ ПО МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ НА ГРАЖДАНИ

28 януари 2020 г. /вторник/ – 13.30 часа

1.Докладна РД-92-00-195 относно приемане на промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Берковица;

  1. Докладна РД-92-00-183 относно обсъждане и приемане на бюджета на община Берковица за 2020 година;

3.Докладна РД-92-00-162 относно преустановяване на дейността на Временната комисия за промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Берковица;

4.Докладна РД-92-00-190 относно удължаване срока на договора за възлагане на управлението на „ВиК – Берковица“ ЕООД до приключване на обявения конкурс и утвърждаване на нов управител;

5.Докладна РД-92-00-194 относно приемане на отчет за дейността на Общинска администрация – Берковица за 2019 г. /към 31.10.2019 г./;

6.Докладна РД-92-00-196 относно определяне на размера на възнаграждението на общинските съветници в Общински съвет – Берковица;

7.Докладна РД-92-00-198 относно Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;

8.Жалба РД-92-00-140(1) от Георги Ганов, гр. Берковица относно въпроси свързани с дейността на ОбМ „Комунални дейности“, гр. Берковица;

КОМИСИЯ ПО ТУРИЗЪМ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО И ЕКОЛОГИЯ

30 януари 2020 г. /четвъртък/ – 14.00 часа

 

1.Докладна РД-92-00-195 относно приемане на промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Берковица;

2.Докладна РД-92-00-183 относно обсъждане и приемане на бюджета на община Берковица за 2020 година;

КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

28 януари 2020 г. /вторник/ – 14.30 часа

1.Докладна РД-92-00-195 относно приемане на промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Берковица;

2.Докладна РД-92-00-183 относно обсъждане и приемане на бюджета на община Берковица за 2020 година;

КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛТУРА, МЛАДЕЖТА, СПОРТА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА

30 януари 2020 г. /четвъртък/ – 16.00 часа

1.Докладна РД-92-00-195 относно приемане на промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Берковица;

2.Докладна РД-92-00-183 относно обсъждане и приемане на бюджета на община Берковица за 2020 година;

3.Докладна РД-92-00-197 относно календар на културните и спортни мероприятия на Община Берковица за 2020 година;

КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО

29 януари 2020 г. /сряда/ – 13.30 часа

1.Докладна РД-92-00-195 относно приемане на промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Берковица;

2.Докладна РД-92-00-183 относно обсъждане и приемане на бюджета на община Берковица за 2020 година;

3.Докладна РД-92-00-193 относно процедиране на ПУП за УПИ I, кв.148 по плана на гр. Берковица, ПИ 03928.513.372 по кадастрална карта на гр. Берковица, след представено мотивирано предложение.

КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКА, СОЦИАЛНА, ЕТНИЧЕСКА И ДЕМОГРАФСКА ИНТЕГРАЦИЯ И ВРЪЗКА С ГРАЖДАНСКИ ОБЩЕСТВА

29 януари 2020 г. /сряда/ – 12.45 часа

1.Докладна РД-92-00-195 относно приемане на промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Берковица;

2.Докладна РД-92-00-183 относно обсъждане и приемане на бюджета на община Берковица за 2020 година;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

;