АКТУАЛНО

СПИСЪК НА НА МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В КОМИСИИТЕ И НА СЕСИЯ НА ОбС – БЕРКОВИЦА НА 24 ЮНИ 2022 г.

Лого - Община Берковица

КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА
22 юни 2022 г. /сряда/ – 14:30 часа

1.Докладна РД-92-00-1816 относно предложение за освобождаване от наемни вноски за период от 01 юли до 31 декември 2022 г. на наемател на имот – собственост на Община Берковица;
2.Докладна РД-92-00-1832 относно върнато за ново обсъждане на Решение № 1029 от Протокол № 50, прието от Общински съвет – Берковица на 27.05.2022 г., със Заповед № АК-04-14/07.06.2022 г. на Областен управител на област Монтана, получена в Общинска администрация – Берковица с вх.№ РК-0600-156/07.06.2022 г.;
3.Докладна РД-92-00-1836 относно продажба на ПИ с идентификатор 07510.301.130 находящ се в с. Бързия, община Берковица;
4.Докладна РД-92-00-1837 относно продажба на УПИ ХХIV, кв. 22, находящ се в с. Ягодово, община Берковица;
5.Докладна РД-92-00-1838 относно продажба на ПИ с идентификатор 05654.500.771 находящ се в с. Боровци, община Берковица;
6.Докладна РД-92-00-1839 относно продажба на ПИ с идентификатор 30301.301.854 находящ се в с. Замфирово, община Берковица;
7.Докладна РД-92-00-1844 относно поставяне на автобусна спирка;

КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
22 юни 2022 г. /сряда/ – 16:00 часа

1.Докладна РД-92-00-1724(2) относно приемане отчет за дейността на Дом за стари хора с ОЛБ, гр. Берковица за 2021 г.;
2.Докладна РД-92-00-1725(2) относно приемане отчет за дейността на Дом за пълнолетни лица с деменция (ДПЛД), с. Бистрилица за 2021 г.;
3.Докладна РД-92-00-1726(2) относно приемане отчет за дейността на Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, гр. Берковица, ул. „Ашиклар“ № 7 за 2021 г.;
4.Докладна РД-92-00-1815 относно приемане за сведение на Одитен доклад за извършен одитен ангажимент за даване на увереност за оценка на дейностите по осигуряване на мрежова и информационна сигурност в Община Берковица;
5.Докладна РД-92-00-1820 относно превоз на ученици от гимназиален етап от квартал „Раковица” до гр. Берковица;
6.Докладна РД-92-00-1821 относно откриване на ученическа автобусна линия от кв. „Беговица” – ж-к „Заряница” – III ОУ гр. Берковица – II ОУ гр. Берковица – ж-к „Изгрев” – I ОУ гр. Берковица;
7.Заявление РД-92-00-1822 от Росица Станоевска, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;
8.Заявление РД-92-00-1824 от Мариана Митова, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

КОМИСИЯ ПО МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ НА ГРАЖДАНИ
21 юни 2022 г. /вторник/ – 13:30 часа

1.Докладна РД-92-00-1845 относно Приемане План-програма за заседания на Общински съвет – Берковица през ІІІ-то тримесечие на 2022 година;
2.Жалба РД-92-00-1817 от жители на ул. „Сливница“ 14, 16, 16а и 18, гр. Берковица относно запушвнане на улична канализация;

КОМИСИЯ ПО ТУРИЗЪМ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО И ЕКОЛОГИЯ
23 юни 2022 г. /четвъртък/ – 15:00 часа

1.Докладна РД-92-00-1832 относно върнато за ново обсъждане на Решение № 1029 от Протокол № 50, прието от Общински съвет – Берковица на 27.05.2022 г., със Заповед № АК-04-14/07.06.2022 г. на Областен управител на област Монтана, получена в Общинска администрация – Берковица с вх.№ РК-0600-156/07.06.2022 г.;

КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
21 юни 2022 г. /вторник/ – 14:30 часа

1.Докладна РД-92-00-1724(2) относно приемане отчет за дейността на Дом за стари хора с ОЛБ, гр. Берковица за 2021 г.;
2.Докладна РД-92-00-1725(2) относно приемане отчет за дейността на Дом за пълнолетни лица с деменция (ДПЛД), с. Бистрилица за 2021 г.;
3.Докладна РД-92-00-1726(2) относно приемане отчет за дейността на Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, гр. Берковица, ул. „Ашиклар“ № 7 за 2021 г.;
4.Заявление РД-92-00-1822 от Росица Станоевска, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;
5.Заявление РД-92-00-1824 от Мариана Митова, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛТУРА, МЛАДЕЖТА, СПОРТА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА
23 юни 2022 г. /четвъртък/ – 16:00 часа

1.Докладна РД-92-00-1820 относно превоз на ученици от гимназиален етап от квартал „Раковица” до гр. Берковица;
2.Докладна РД-92-00-1821 относно откриване на ученическа автобусна линия от кв. „Беговица” – ж-к „Заряница” – III ОУ гр. Берковица – II ОУ гр. Берковица – ж-к „Изгрев” – I ОУ гр. Берковица;

КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО
22 юни 2022 г. /сряда/ – 13:30 часа

1.Докладна РД-92-00-1834 относно изменение на ОУП на Община Берковица и изработване на ПУП – ПРЗ за поземлени имоти: ПИ 477230.28.44, ПИ 477230.28.30, ПИ 477230.28.74, ПИ 477230.28.39, ПИ 477230.28.40 и ПИ 477230.28.63, местност „ТУТМАТА”, с. Мездрея, община Берковица, въз основа представено задание и приложоения към него по чл.125 от ЗУТ;
2.Докладна РД-92-00-1835 относно изработване на проект за изменение на ОУП на гр. Берковица и ПУП- ПРЗ за поземлени имоти с идентификатори 30301.85.62, 30301.85.63 и 30301.85.309 по КК и КР на с. Замфирово, след представено задание и мотивирано предложение към него по чл.125 от ЗУТ и за сключване на предварителен договор по чл. 17, ал. 3 от ЗУТ;
3.Докладна РД-92-00-1840 относно изработване на проект за ПУП – план за регулация за ПИ 03928.510.225 по КК и КР на гр. Берковица – собственост на Община Берковица, след представяне на задание по чл. 125 от ЗУТ;

4.Докладна РД-92-00-1843 относно проект за изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Берковица и изработване на подробен устройствен план (ПУП) за ПИ с идентификатор 07510.50.38 в м. ‚Равнище“, землището на с. Бързия, с площ 776 кв.м., собственост на община Берковица съгласно АЧОС № 1638/08.06.2022 г.;
5.Докладна РД-92-00-1846 относно проект за изменение на Общ устройствен план на Община Берковица за част от УПИ I, кв.1 по регулационния план на ж.к. ,,Изгрев“, общ. Берковица с площ около 2500 кв.м., общинска собственост съгласно АЧОС №334 от 29.01.2002г.;
6.Докладна РД-92-00-1847 относно допълване на План за улична регулация, одобрен с Решение 1200/27.04.2018г. с изработване на Специализирана план-схема за елементи на техническата инфраструктура за обект: Изграждане на водопровод от ОТ 369 до ОТ 746 по ул. ,,Граф Игнатиев“ по плана на гр. Берковица;
7.Докладна РД-92-00-1848 относно План за улична регулация, одобрен с Решение 1200/27.04.2018г. с изработване на Специализирана план-схема за елементи на техническата инфраструктура за обект: Изграждане на водопровод от ОТ 422 до ОТ 515 по ул. ,,Алеко Константинов“ по плана на гр. Берковица;
8.Докладна РД-92-00-1849 относно изработване на ПУП – ПРЗ за ПИ 03928.52.43 и 03928.52.54 по КККР на гр. Берковица, м-т ,,Калешница” и ПУП-ПП за трасетата на: довеждащи колектори до ПСОВ, за пречистени води, за атмосферни води, доизграждане на Главен колектор I до довеждащия колектор до ПСОВ, водопровод, електрозахранване и пътна инфраструктура за имоти;

КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКА, СОЦИАЛНА, ЕТНИЧЕСКА И ДЕМОГРАФСКА ИНТЕГРАЦИЯ И ВРЪЗКА С ГРАЖДАНСКИ ОБЩЕСТВА
22 юни 2022 г. /сряда/ – 13:00 часа

1.Докладна РД-92-00-1841 относно кандидатстване на община Берковица с проектно предложение по процедура чрез подбор на проектни предложения „BG06RDNP001-19.535 МИГ-Берковица и Годеч – мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на „Местна инициативна група – Берковица и Годеч”;
2.Докладна РД-92-00-1842 относно кандидатстване на община Берковица с проектно предложение „Подобряване на публичната инфраструктура в парк „Свети Георги Победоносец“ град Берковица“ по процедура чрез подбор на проектни предложения „BG06RDNP001-19.535 „МИГ-Берковица и Годеч – мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на „Местна инициативна група – Берковица и Годеч”;

КОМИСИЯ ПО ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ
21 юни 2022 г. /вторник/ – 15:30 часа

1.Проверка на ежегодни декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ относно подаването им в срок;

ИЗГОТВИЛ
/Мариета Русимова/

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

МОЖЕ БИ ВИ ИНТЕРЕСУВА И :

кмет на Община Берковица
Актуални Новини

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ КМЕТА ДО РС ПБЗН – БЕРКОВИЦА ПО ПОВОД ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПРАЗНИК НА ПОЖАРНИКАРИТЕ

УВАЖАЕМИ ОГНЕБОРЦИ,По повод 14 септември, Вашият професионален празник, искрено Ви поздравявам и Ви пожелавам здраве и благоденствие, лични и професионални

ВИЖТЕ ОЩЕ »
ПОПУЛЯРНИ ЕТИКЕТИ
covid-19 (28) Кмет на Община Берковица (62) Културен център "Йордан Радичков" (10) МИГ Берковица и Годеч (25) НЧ "Иван Вазов - 1872" (10) ОП Региони в растеж (18) Образование (41) Община Берковица (569) Общинска администрация-Берковица (86) Общински съвет-Берковица (36) Обява (33) Природни забележителности (21) Проект енергийна ефективност (12) СУТ (17) административни услуги (13) берковица (17) берковската духова музика (10) вик берковица (13) дневен ред (16) заповед (15) заповеди на кмета (23) избори (10) кмет община берковица (22) конкурс (13) културни забележителности (17) музеен комплекс - Берковица (25) общинска администрация (56) общински съвет - берковица (9) обява община берковица (12) обявление (88) обявление отдел СУТ (27) отдел строителство (23) подробен устройствен план (11) поздравителен адрес (23) проект (13) противоепидемични мерки (27) редовна сесия (16) социални дейности (14) социални услуги (12) спорт (12) спортни клубове (11) съобщение (14) туризъм (32) уведомление (12) услуги (13)
QR Code

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ - АКТУАЛНО

Лого Община Берковица
Актуални Новини

НА ВНИМАНИЕ НА КАНДИДАТИТЕ, ВЗЕЛИ УЧАСТИЕ В ПОДБОРА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЗДРАВЕН МЕДИАТОР“, С. ЗАМФИРОВО

Комисия, назначена със Заповед РД-15-647/15.09.2023 г. за провеждана на подбора за длъжността „Здравен медиатор“, с . Замфирово, уведомява кандидатите допуснати до

ВИЖТЕ ОЩЕ »
мобилно приложение
Актуални Новини

МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ VISIT BERKOVITSA ЩЕ ИНФОРМИРА ПОСЕТИТЕЛИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Мобилно приложение Visit Berkovitsa ще ориентира туристите, посещаващи нашия град. Община Берковица стартира безплатно мобилно приложение Visit Berkovitsa. Изработката и

ВИЖТЕ ОЩЕ »

Запишете се за нашия Е-Бюлетин

Newsletter - Община Берковица

Имате Въпроси?
С радост ще Ви отговорим!

Facebook Twitter Email Pinterest linkedin WhatsApp WhatsApp Telegram Viber
Този уебсайт използва бисквитки за подобряване на посетителското преживяване. Използвайки уебсайта Вие се съгласявате с тяхното приложение в законовите рамки.