Актуални Новини, Новини

СПИСЪК НА НА МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В КОМИСИИТЕ И НА СЕСИЯ НА ОбС – БЕРКОВИЦА НА 24 ЮНИ 2022 г.

Лого - Община Берковица

КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА
22 юни 2022 г. /сряда/ – 14:30 часа

1.Докладна РД-92-00-1816 относно предложение за освобождаване от наемни вноски за период от 01 юли до 31 декември 2022 г. на наемател на имот – собственост на Община Берковица;
2.Докладна РД-92-00-1832 относно върнато за ново обсъждане на Решение № 1029 от Протокол № 50, прието от Общински съвет – Берковица на 27.05.2022 г., със Заповед № АК-04-14/07.06.2022 г. на Областен управител на област Монтана, получена в Общинска администрация – Берковица с вх.№ РК-0600-156/07.06.2022 г.;
3.Докладна РД-92-00-1836 относно продажба на ПИ с идентификатор 07510.301.130 находящ се в с. Бързия, община Берковица;
4.Докладна РД-92-00-1837 относно продажба на УПИ ХХIV, кв. 22, находящ се в с. Ягодово, община Берковица;
5.Докладна РД-92-00-1838 относно продажба на ПИ с идентификатор 05654.500.771 находящ се в с. Боровци, община Берковица;
6.Докладна РД-92-00-1839 относно продажба на ПИ с идентификатор 30301.301.854 находящ се в с. Замфирово, община Берковица;
7.Докладна РД-92-00-1844 относно поставяне на автобусна спирка;

КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
22 юни 2022 г. /сряда/ – 16:00 часа

1.Докладна РД-92-00-1724(2) относно приемане отчет за дейността на Дом за стари хора с ОЛБ, гр. Берковица за 2021 г.;
2.Докладна РД-92-00-1725(2) относно приемане отчет за дейността на Дом за пълнолетни лица с деменция (ДПЛД), с. Бистрилица за 2021 г.;
3.Докладна РД-92-00-1726(2) относно приемане отчет за дейността на Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, гр. Берковица, ул. „Ашиклар“ № 7 за 2021 г.;
4.Докладна РД-92-00-1815 относно приемане за сведение на Одитен доклад за извършен одитен ангажимент за даване на увереност за оценка на дейностите по осигуряване на мрежова и информационна сигурност в Община Берковица;
5.Докладна РД-92-00-1820 относно превоз на ученици от гимназиален етап от квартал „Раковица” до гр. Берковица;
6.Докладна РД-92-00-1821 относно откриване на ученическа автобусна линия от кв. „Беговица” – ж-к „Заряница” – III ОУ гр. Берковица – II ОУ гр. Берковица – ж-к „Изгрев” – I ОУ гр. Берковица;
7.Заявление РД-92-00-1822 от Росица Станоевска, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;
8.Заявление РД-92-00-1824 от Мариана Митова, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

КОМИСИЯ ПО МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ НА ГРАЖДАНИ
21 юни 2022 г. /вторник/ – 13:30 часа

1.Докладна РД-92-00-1845 относно Приемане План-програма за заседания на Общински съвет – Берковица през ІІІ-то тримесечие на 2022 година;
2.Жалба РД-92-00-1817 от жители на ул. „Сливница“ 14, 16, 16а и 18, гр. Берковица относно запушвнане на улична канализация;

КОМИСИЯ ПО ТУРИЗЪМ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО И ЕКОЛОГИЯ
23 юни 2022 г. /четвъртък/ – 15:00 часа

1.Докладна РД-92-00-1832 относно върнато за ново обсъждане на Решение № 1029 от Протокол № 50, прието от Общински съвет – Берковица на 27.05.2022 г., със Заповед № АК-04-14/07.06.2022 г. на Областен управител на област Монтана, получена в Общинска администрация – Берковица с вх.№ РК-0600-156/07.06.2022 г.;

КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
21 юни 2022 г. /вторник/ – 14:30 часа

1.Докладна РД-92-00-1724(2) относно приемане отчет за дейността на Дом за стари хора с ОЛБ, гр. Берковица за 2021 г.;
2.Докладна РД-92-00-1725(2) относно приемане отчет за дейността на Дом за пълнолетни лица с деменция (ДПЛД), с. Бистрилица за 2021 г.;
3.Докладна РД-92-00-1726(2) относно приемане отчет за дейността на Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, гр. Берковица, ул. „Ашиклар“ № 7 за 2021 г.;
4.Заявление РД-92-00-1822 от Росица Станоевска, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;
5.Заявление РД-92-00-1824 от Мариана Митова, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛТУРА, МЛАДЕЖТА, СПОРТА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА
23 юни 2022 г. /четвъртък/ – 16:00 часа

1.Докладна РД-92-00-1820 относно превоз на ученици от гимназиален етап от квартал „Раковица” до гр. Берковица;
2.Докладна РД-92-00-1821 относно откриване на ученическа автобусна линия от кв. „Беговица” – ж-к „Заряница” – III ОУ гр. Берковица – II ОУ гр. Берковица – ж-к „Изгрев” – I ОУ гр. Берковица;

КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО
22 юни 2022 г. /сряда/ – 13:30 часа

1.Докладна РД-92-00-1834 относно изменение на ОУП на Община Берковица и изработване на ПУП – ПРЗ за поземлени имоти: ПИ 477230.28.44, ПИ 477230.28.30, ПИ 477230.28.74, ПИ 477230.28.39, ПИ 477230.28.40 и ПИ 477230.28.63, местност „ТУТМАТА”, с. Мездрея, община Берковица, въз основа представено задание и приложоения към него по чл.125 от ЗУТ;
2.Докладна РД-92-00-1835 относно изработване на проект за изменение на ОУП на гр. Берковица и ПУП- ПРЗ за поземлени имоти с идентификатори 30301.85.62, 30301.85.63 и 30301.85.309 по КК и КР на с. Замфирово, след представено задание и мотивирано предложение към него по чл.125 от ЗУТ и за сключване на предварителен договор по чл. 17, ал. 3 от ЗУТ;
3.Докладна РД-92-00-1840 относно изработване на проект за ПУП – план за регулация за ПИ 03928.510.225 по КК и КР на гр. Берковица – собственост на Община Берковица, след представяне на задание по чл. 125 от ЗУТ;

4.Докладна РД-92-00-1843 относно проект за изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Берковица и изработване на подробен устройствен план (ПУП) за ПИ с идентификатор 07510.50.38 в м. ‚Равнище“, землището на с. Бързия, с площ 776 кв.м., собственост на община Берковица съгласно АЧОС № 1638/08.06.2022 г.;
5.Докладна РД-92-00-1846 относно проект за изменение на Общ устройствен план на Община Берковица за част от УПИ I, кв.1 по регулационния план на ж.к. ,,Изгрев“, общ. Берковица с площ около 2500 кв.м., общинска собственост съгласно АЧОС №334 от 29.01.2002г.;
6.Докладна РД-92-00-1847 относно допълване на План за улична регулация, одобрен с Решение 1200/27.04.2018г. с изработване на Специализирана план-схема за елементи на техническата инфраструктура за обект: Изграждане на водопровод от ОТ 369 до ОТ 746 по ул. ,,Граф Игнатиев“ по плана на гр. Берковица;
7.Докладна РД-92-00-1848 относно План за улична регулация, одобрен с Решение 1200/27.04.2018г. с изработване на Специализирана план-схема за елементи на техническата инфраструктура за обект: Изграждане на водопровод от ОТ 422 до ОТ 515 по ул. ,,Алеко Константинов“ по плана на гр. Берковица;
8.Докладна РД-92-00-1849 относно изработване на ПУП – ПРЗ за ПИ 03928.52.43 и 03928.52.54 по КККР на гр. Берковица, м-т ,,Калешница” и ПУП-ПП за трасетата на: довеждащи колектори до ПСОВ, за пречистени води, за атмосферни води, доизграждане на Главен колектор I до довеждащия колектор до ПСОВ, водопровод, електрозахранване и пътна инфраструктура за имоти;

КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКА, СОЦИАЛНА, ЕТНИЧЕСКА И ДЕМОГРАФСКА ИНТЕГРАЦИЯ И ВРЪЗКА С ГРАЖДАНСКИ ОБЩЕСТВА
22 юни 2022 г. /сряда/ – 13:00 часа

1.Докладна РД-92-00-1841 относно кандидатстване на община Берковица с проектно предложение по процедура чрез подбор на проектни предложения „BG06RDNP001-19.535 МИГ-Берковица и Годеч – мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на „Местна инициативна група – Берковица и Годеч”;
2.Докладна РД-92-00-1842 относно кандидатстване на община Берковица с проектно предложение „Подобряване на публичната инфраструктура в парк „Свети Георги Победоносец“ град Берковица“ по процедура чрез подбор на проектни предложения „BG06RDNP001-19.535 „МИГ-Берковица и Годеч – мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на „Местна инициативна група – Берковица и Годеч”;

КОМИСИЯ ПО ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ
21 юни 2022 г. /вторник/ – 15:30 часа

1.Проверка на ежегодни декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ относно подаването им в срок;

ИЗГОТВИЛ
/Мариета Русимова/