АКТУАЛНО

СПИСЪК НА НА МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В КОМИСИИТЕ И НА СЕСИЯ НА ОбС – БЕРКОВИЦА НА 29 ЮЛИ 2022 г.

Лого - Община Берковица

КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА
27 юли 2022 г. /сряда/ – 14:30 часа

1.Докладна РД-92-00-1856 относно съгласуване на започване на процедура за възлагане на превози по маршрутни разписания от общинската транспортна схема на община Берковица;
2.Докладна РД-92-00-1909 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.12, находящо се в гр. Берковица, кв. “Раковица”, ул. “Крайречна” № 13;
3.Докладна РД-92-00-1910 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.22, находящ се в гр. Берковица, кв. “Раковица”, ул. “Крайречна” № 31;
4.Докладна РД-92-00-1911 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.362, находящ се в гр. Берковица, кв. “Раковица”, ул. “Свобода” № 41;
5.Докладна РД-92-00-1912 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.363, находящ се в гр. Берковица, кв. “Раковица”, ул. “Свобода” № 39;
6.Докладна РД-92-00-1913 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.201.78, находящ се в гр. Берковица, местност Раковица;
7.Докладна РД-92-00-1914 относно вземане на решение за безвъзмездно предоставяне на дървесина за нуждите на общински поделения на територията на община Берковица за следващия зимен отоплителен сезон 2022 – 2023 г.;
8.Докладна РД-92-00-1917 относно предоставяне за безвъзмездно ползване, управление и стопанисване на 1 бр. товарен автомобил УАЗ 452 В с Рег. № М5205СА на Водоснабдяване и канализация – Берковица ЕООД, гр. Берковица;
9.Докладна РД-92-00-1921 относно предложение за одобряване на постигнато предварително съгласие за безвъзмездно учредяване на право на строеж в полза на Община Берковица, върху част от недвижим имот, собственост на физическо лице, за изграждане на – Подпорна стена на Берковска река, по инвестиционен проект: „Изграждане на подпорни стени на река Берковска река, изграждане на обществен паркинг в ПИ 03928.511.611 по КК на гр. Берковица и ремонт на пешеходен мост, водещ към бивша сграда на хотел „Мрамор“ в гр. Берковица“;
10.Докладна РД-92-00-1861 относно предложение за поемане на дълг по реда на Закона за общинския дълг чрез сключване на договор за банков кредит за финансово обезпечаване на дейностите по обект: „Реконструкция и ремонт на сграда – Спортна зала намираща се в ПИ 03928.512.250.1 по КК на гр. Берковица, община Берковица”/ вкл. Приложения: 1. Пълно описание на проекта; 2. Протокол, съдържащ всички становища и предложения от проведено обществено обсъждане. 3. Подробно описание на всички финансови параметри на проекта /.

КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
27 юли 2022 г. /сряда/ – 16:00 часа

1.Докладна РД-92-00-1868(2) относно приемане Отчет за дейността на Защитено жилище за лица с умствена изостаналост гр. Берковица за 2021 г.;
2.Докладна РД-92-00-1869(2) относно приемане Отчет за дейността на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост гр. Берковица, ул. „Стефан Стамболов“ №34 за 2021 г.;
3.Докладна РД-92-00-1870(3) относно приемане Отчет за дейността на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост гр. Берковица, ул. „Проф. Александър Фол“ №2 за 2021 г.;
4.Докладна РД-92-00-1860 относно Наредба за изменение и допълнение на Приложение №2 към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Берковица;
5.Докладна РД-92-00-1861 относно предложение за поемане на дълг по реда на Закона за общинския дълг чрез сключване на договор за банков кредит за финансово обезпечаване на дейностите по обект: „Реконструкция и ремонт на сграда – Спортна зала намираща се в ПИ 03928.512.250.1 по КК на гр. Берковица, община Берковица”/ вкл. Приложения : 1. Пълно описание на проекта ; 2. Протокол, съдържащ всички становища и предложения от проведено обществено обсъждане. 3. Подробно описание на всички финансови параметри на проекта /;
6.Докладна РД-92-00-1886 относно предоставяне на допълнителна парична вноска от Община Берковица на „ВиК- Берковица“ ЕООД;
7.Докладна РД-92-00-1916 относно корекция на капиталови разходи от инвестиционна програма на община Берковица, съгласно чл. 53 от ЗДБРБ за 2022 година и чл. 124 ал.3 от Закона за Публичните финанси и чл. 21 т. 23 от ЗМСМА;
8.Заявление РД-92-00-1823 от Райка Кръстева, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;
9.Заявление РД-92-00-1850 от Юлия Георгиева, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;
10.Заявление РД-92-00-1851 от Ката Генова, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;
11.Заявление РД-92-00-1901 от Цветелина Николова, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ за сина й Иван Христов.

КОМИСИЯ ПО МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ НА ГРАЖДАНИ
26 юли 2022 г. /вторник/ – 13:30 часа

1.Докладна РД-92-00-1860 относно Наредба за изменение и допълнение на Приложение №2 към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Берковица;
2.Докладна РД-92-00-1900 относно обявяване на 08 септември 2022 г. за празничен и неприсъствен ден за община Берковица;
3.Докладна РД-92-00-1902 относно отмяна на Решение № 1097 от Протокол № 52/08.07.2022 г. на Общински съвет – Берковица;
4.Докладна РД-92-00-1903 относно приемане на Наредба за условията и реда за провеждане на конкурс за избор на членове на органите за управление и контрол на публичните предприятия на Община Берковица;
5.Докладна РД-92-00-1904 относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища;
6.Докладна РД-92-00-1905 относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговските дружества и сключването на договори за съвместна дейност на Община Берковица;
7.Докладна РД-92-00-1920 относно приемане Отчет за работата на Общински съвет – Берковица за периода от 01 януари 2022 година до 30 юни 2022 година;
8.Докладна РД-92-00-1929 относно отмяна на Решение № 1077 от Протокол № 51/24.06.2022 г. на Общински съвет – Берковица;
9.Докладна РД-92-00-1861 относно предложение за поемане на дълг по реда на Закона за общинския дълг чрез сключване на договор за банков кредит за финансово обезпечаване на дейностите по обект: „Реконструкция и ремонт на сграда – Спортна зала намираща се в ПИ 03928.512.250.1 по КК на гр. Берковица, община Берковица”/ вкл. Приложения: 1. Пълно описание на проекта; 2. Протокол, съдържащ всички становища и предложения от проведено обществено обсъждане. 3. Подробно описание на всички финансови параметри на проекта /;
10.Жалба РД-92-00-1895 от Даниела Захариева, с. Боровци относно отстраняването й от длъжност Управител на „ВиК-Берковица“ ЕООД;
11.Уведомление РД-92-00-1898 от Филип Манов, гр. Берковица относно разпореждане с частен имот.

КОМИСИЯ ПО ТУРИЗЪМ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО И ЕКОЛОГИЯ
28 юли 2022 г. /четвъртък/ – 15:00 часа

1.Докладна РД-92-00-1914 относно вземане на решение за безвъзмездно предоставяне на дървесина за нуждите на общински поделения на територията на община Берковица за следващия зимен отоплителен сезон 2022 – 2023 г.;
2.Докладна РД-92-00-1861 относно предложение за поемане на дълг по реда на Закона за общинския дълг чрез сключване на договор за банков кредит за финансово обезпечаване на дейностите по обект: „Реконструкция и ремонт на сграда – Спортна зала намираща се в ПИ 03928.512.250.1 по КК на гр. Берковица, община Берковица”/ вкл. Приложения: 1. Пълно описание на проекта; 2. Протокол, съдържащ всички становища и предложения от проведено обществено обсъждане. 3. Подробно описание на всички финансови параметри на проекта /;
3.Докладна РД-92-00-1918 относно приемане на „Програма за опазване на околната среда на община Берковица 2021-2028 г.”;
4.Докладна РД-92-00-1919 относно приемане на „Програма за управление на отпадъците на територията на община Берковица 2021 – 2028 г.“.

КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
26 юли 2022 г. /вторник/ – 14:30 часа

1.Докладна РД-92-00-1868(2) относно приемане Отчет за дейността на Защитено жилище за лица с умствена изостаналост гр. Берковица за 2021 г.;
2.Докладна РД-92-00-1869(2) относно приемане Отчет за дейността на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост гр. Берковица, ул. „Стефан Стамболов“ №34 за 2021 г.;
3.Докладна РД-92-00-1870(3) относно приемане Отчет за дейността на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост гр. Берковица, ул. „Проф. Александър Фол“ №2 за 2021 г.;
4.Докладна РД-92-00-1861 относно предложение за поемане на дълг по реда на Закона за общинския дълг чрез сключване на договор за банков кредит за финансово обезпечаване на дейностите по обект: „Реконструкция и ремонт на сграда – Спортна зала намираща се в ПИ 03928.512.250.1 по КК на гр. Берковица, община Берковица”/ вкл. Приложения: 1. Пълно описание на проекта; 2. Протокол, съдържащ всички становища и предложения от проведено обществено обсъждане. 3. Подробно описание на всички финансови параметри на проекта /;
5.Заявление РД92-00-1823 от Райка Кръстева, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;
6.Заявление РД-92-00-1850 от Юлия Георгиева, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;
7.Заявление РД-92-00-1851 от Ката Генова, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;
8.Заявление РД-92-00-1901 от Цветелина Николова, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ за сина й Иван Христов.

КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛТУРА, МЛАДЕЖТА, СПОРТА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА
28 юли 2022 г. /четвъртък/ – 16:00 часа

1.Докладна РД-92-00-1906 относно информация за приключване на учебната 2021/2022 година в община Берковица, проблеми и мерки за решаването им и готовност за успешно провеждане учебния процес през новата 2022/2023 учебна година;
2.Докладна РД-92-00-1863 относно програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби в Община Берковица за 2022 година;
3.Докладна РД-92-00-1907 относно предложение за включване на Второ основно училище „Христо Смирненски“ – град Берковица в Списъка на средищните училища;
4.Докладна РД-92-00-1908 относно включване на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Замфирово в списъка със защитени училища за учебната 2022/ 2023 г.;
5.Докладна РД-92-00-1861 относно предложение за поемане на дълг по реда на Закона за общинския дълг чрез сключване на договор за банков кредит за финансово обезпечаване на дейностите по обект: „Реконструкция и ремонт на сграда – Спортна зала намираща се в ПИ 03928.512.250.1 по КК на гр. Берковица, община Берковица”/ вкл. Приложения: 1. Пълно описание на проекта; 2. Протокол, съдържащ всички становища и предложения от проведено обществено обсъждане. 3. Подробно описание на всички финансови параметри на проекта /.

КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО
27 юли 2022 г. /сряда/ – 13:30 часа

1.Докладна РД-92-00-1857 относно даване разрешение от ОбС-Берковица за изработване на ПУП – план за регулация и застрояване на част от поземлен имот с идентификатор 03928.32.7 по КК и КР на гр. Берковица, местност Асан Спахийски връх, след представено мотивирано предложение и техническо задание по чл. 125 от ЗУТ;
2.Докладна РД-92-00-1884 относно изработване на проект за изменение на ОУП и ПУП-ПРЗ в обхват на ПИ 14297.17.100 и ПИ 14297.17.104 по КК и КР на с. Гаганица, общ. Берковица, след представено задание и мотивирано предложение към него по чл. 125 от ЗУТ;
3.Докладна РД-92-00-1885 относно изработване на ПУП – план за регулация на УПИ III, кв. 74 по регулационния план на гр. Берковица /ПИ 03928.511.562 по КК и КР на гр. Берковица/, след представено мотивирано предложение и техническо задание по чл. 125 от ЗУТ;
4.Докладна РД-92-00-1922 относно изработване на ПУП-Парцеларен план за привеждане на уличната регулация в съответствие с действителните кадастрални данни за участъците попадащи извън регулационния план в обхват на общински път MON1026 ,,/Петрохан- о.п. Берковица/- Берковица-/о.п. Берковица- Благово/” от км 0+000 до км 5+403, като км 0+000 до км 1+600 бъде част от комплексен проект за инвестиционна инициатива КПИИ;
5.Докладна РД-92-00-1923 относно изработване на проект за изменение на ОУП и ПУП- ПРЗ на ПИ 14297.23.61 по КК и КР на с. Гаганица, общ. Берковица, местност Лицето, след представено задание и мотивирано предложение към него по чл. 125 от ЗУТ;
6.Докладна РД-92-00-1924 относно изработване на проект за изменение на ОУП и ПУП- ПРЗ в обхват на част от ПИ 14297.883.9 по КК и КР на с. Гаганица, общ. Берковица, местност Пажарак, след представено задание и мотивирано предложение към него по чл. 125 от ЗУТ;
7.Докладна РД-92-00-1925 относно изработване на ПУП – план за регулация и застрояване за ПИ с идентификатор 03928.191.6 по КК и КР на гр. Берковица, местност Голямата ливада с отреждане за ,,Производствени и складови дейности- ФЕЦ и ТП“, след представено мотивирано предложение и техническо задание по чл. 125 от ЗУТ;
8.Докладна РД-92-00-1926 относно проект за частично изменение на Общ устройствен план на Община Берковица за ПИ с идентификатори 05654.70.42 и 05654.70.43 по КК и КР на с. Боровци, общ. Берковица, местност Бързия, собственост на ,,Солар Лайт Енерджи” ООД съгласно н.а. №104,т. I, д.94 от 09.03.2021 г.;
9.Докладна РД-92-00-1927 относно изработване на ПУП – план за регулация и застрояване за ПИ с идентификатор 03928.81.27 по КК и КР на гр. Берковица, местност Раковица с отреждане за ,,Производствени и складови дейности- ФЕЦ“, след представено мотивирано предложение и техническо задание по чл. 125 от ЗУТ.
10.Докладна РД-92-00-1861 относно предложение за поемане на дълг по реда на Закона за общинския дълг чрез сключване на договор за банков кредит за финансово обезпечаване на дейностите по обект: „Реконструкция и ремонт на сграда – Спортна зала намираща се в ПИ 03928.512.250.1 по КК на гр. Берковица, община Берковица”/ вкл. Приложения: 1. Пълно описание на проекта; 2. Протокол, съдържащ всички становища и предложения от проведено обществено обсъждане. 3. Подробно описание на всички финансови параметри на проекта /.

КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКА, СОЦИАЛНА, ЕТНИЧЕСКА И ДЕМОГРАФСКА ИНТЕГРАЦИЯ И ВРЪЗКА С ГРАЖДАНСКИ ОБЩЕСТВА
27 юли 2022 г. /сряда/ – 13:00 часа

1.Докладна РД-92-00-1861 относно предложение за поемане на дълг по реда на Закона за общинския дълг чрез сключване на договор за банков кредит за финансово обезпечаване на дейностите по обект: „Реконструкция и ремонт на сграда – Спортна зала, намираща се в ПИ 03928.512.250.1 по КК на гр. Берковица, община Берковица”/ вкл. Приложения: 1. Пълно описание на проекта; 2. Протокол, съдържащ всички становища и предложения от проведено обществено обсъждане. 3. Подробно описание на всички финансови параметри на проекта /.

ИЗГОТВИЛ:
/Мариета Русимова/

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

МОЖЕ БИ ВИ ИНТЕРЕСУВА И :

мобилно приложение
Актуални Новини

МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ VISIT BERKOVITSA ЩЕ ИНФОРМИРА ПОСЕТИТЕЛИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Мобилно приложение Visit Berkovitsa ще ориентира туристите, посещаващи нашия град. Община Берковица стартира безплатно мобилно приложение Visit Berkovitsa. Изработката и

ВИЖТЕ ОЩЕ »
ПОПУЛЯРНИ ЕТИКЕТИ
covid-19 (28) Кмет на Община Берковица (63) Културен център "Йордан Радичков" (10) МИГ Берковица и Годеч (25) НЧ "Иван Вазов - 1872" (10) ОП Региони в растеж (18) Образование (41) Община Берковица (576) Общинска администрация-Берковица (89) Общински съвет-Берковица (36) Обява (33) Природни забележителности (21) Проект енергийна ефективност (12) СУТ (17) административни услуги (13) берковица (17) берковската духова музика (10) вик берковица (13) дневен ред (16) заповед (15) заповеди на кмета (23) избори (10) кмет община берковица (22) конкурс (13) културни забележителности (17) музеен комплекс - Берковица (25) общинска администрация (56) общински съвет - берковица (9) обява община берковица (12) обявление (88) обявление отдел СУТ (27) отдел строителство (23) подробен устройствен план (11) поздравителен адрес (23) проект (13) противоепидемични мерки (27) редовна сесия (16) социални дейности (14) социални услуги (12) спорт (12) спортни клубове (11) съобщение (15) туризъм (32) уведомление (12) услуги (13)
QR Code

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ - АКТУАЛНО

Лого Община Берковица
Актуални Новини

ПУБЛИКУВАНА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ПРОЕКТ: „ХИДРОМЕЛИОРАТИВНО СЪОРЪЖЕНИЕ – УТАЙНИК ЗА ВОДА В ПИ 07510.50.38 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАРТАТА ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА С. БЪРЗИЯ, МЕСТНОСТ РАВНИЩЕ, ОБЩИНА БЕРКОВИЦА“

Във връзка с изготвен проект „Хидромелиоративно съоръжение – утайник за вода в ПИ 07510.50.38 по Кадастралната карта и Картата за

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Актуални Новини

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ ЗА КОМПОСТИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ

Община Берковица проведе заключителна пресконференция за изпълнение на проект № BG16M1OP002-2.005 -0008 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно

ВИЖТЕ ОЩЕ »

Запишете се за нашия Е-Бюлетин

Newsletter - Община Берковица

Имате Въпроси?
С радост ще Ви отговорим!

Facebook Twitter Email Pinterest linkedin WhatsApp WhatsApp Telegram Viber
Този уебсайт използва бисквитки за подобряване на посетителското преживяване. Използвайки уебсайта Вие се съгласявате с тяхното приложение в законовите рамки.