Актуални Новини, Новини

СПИСЪК НА НА МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В КОМИСИИТЕ И НА СЕСИЯ НА ОбС – БЕРКОВИЦА НА 29 ЮЛИ 2022 г.

Лого - Община Берковица

КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА
27 юли 2022 г. /сряда/ – 14:30 часа

1.Докладна РД-92-00-1856 относно съгласуване на започване на процедура за възлагане на превози по маршрутни разписания от общинската транспортна схема на община Берковица;
2.Докладна РД-92-00-1909 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.12, находящо се в гр. Берковица, кв. “Раковица”, ул. “Крайречна” № 13;
3.Докладна РД-92-00-1910 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.22, находящ се в гр. Берковица, кв. “Раковица”, ул. “Крайречна” № 31;
4.Докладна РД-92-00-1911 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.362, находящ се в гр. Берковица, кв. “Раковица”, ул. “Свобода” № 41;
5.Докладна РД-92-00-1912 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.363, находящ се в гр. Берковица, кв. “Раковица”, ул. “Свобода” № 39;
6.Докладна РД-92-00-1913 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.201.78, находящ се в гр. Берковица, местност Раковица;
7.Докладна РД-92-00-1914 относно вземане на решение за безвъзмездно предоставяне на дървесина за нуждите на общински поделения на територията на община Берковица за следващия зимен отоплителен сезон 2022 – 2023 г.;
8.Докладна РД-92-00-1917 относно предоставяне за безвъзмездно ползване, управление и стопанисване на 1 бр. товарен автомобил УАЗ 452 В с Рег. № М5205СА на Водоснабдяване и канализация – Берковица ЕООД, гр. Берковица;
9.Докладна РД-92-00-1921 относно предложение за одобряване на постигнато предварително съгласие за безвъзмездно учредяване на право на строеж в полза на Община Берковица, върху част от недвижим имот, собственост на физическо лице, за изграждане на – Подпорна стена на Берковска река, по инвестиционен проект: „Изграждане на подпорни стени на река Берковска река, изграждане на обществен паркинг в ПИ 03928.511.611 по КК на гр. Берковица и ремонт на пешеходен мост, водещ към бивша сграда на хотел „Мрамор“ в гр. Берковица“;
10.Докладна РД-92-00-1861 относно предложение за поемане на дълг по реда на Закона за общинския дълг чрез сключване на договор за банков кредит за финансово обезпечаване на дейностите по обект: „Реконструкция и ремонт на сграда – Спортна зала намираща се в ПИ 03928.512.250.1 по КК на гр. Берковица, община Берковица”/ вкл. Приложения: 1. Пълно описание на проекта; 2. Протокол, съдържащ всички становища и предложения от проведено обществено обсъждане. 3. Подробно описание на всички финансови параметри на проекта /.

КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
27 юли 2022 г. /сряда/ – 16:00 часа

1.Докладна РД-92-00-1868(2) относно приемане Отчет за дейността на Защитено жилище за лица с умствена изостаналост гр. Берковица за 2021 г.;
2.Докладна РД-92-00-1869(2) относно приемане Отчет за дейността на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост гр. Берковица, ул. „Стефан Стамболов“ №34 за 2021 г.;
3.Докладна РД-92-00-1870(3) относно приемане Отчет за дейността на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост гр. Берковица, ул. „Проф. Александър Фол“ №2 за 2021 г.;
4.Докладна РД-92-00-1860 относно Наредба за изменение и допълнение на Приложение №2 към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Берковица;
5.Докладна РД-92-00-1861 относно предложение за поемане на дълг по реда на Закона за общинския дълг чрез сключване на договор за банков кредит за финансово обезпечаване на дейностите по обект: „Реконструкция и ремонт на сграда – Спортна зала намираща се в ПИ 03928.512.250.1 по КК на гр. Берковица, община Берковица”/ вкл. Приложения : 1. Пълно описание на проекта ; 2. Протокол, съдържащ всички становища и предложения от проведено обществено обсъждане. 3. Подробно описание на всички финансови параметри на проекта /;
6.Докладна РД-92-00-1886 относно предоставяне на допълнителна парична вноска от Община Берковица на „ВиК- Берковица“ ЕООД;
7.Докладна РД-92-00-1916 относно корекция на капиталови разходи от инвестиционна програма на община Берковица, съгласно чл. 53 от ЗДБРБ за 2022 година и чл. 124 ал.3 от Закона за Публичните финанси и чл. 21 т. 23 от ЗМСМА;
8.Заявление РД-92-00-1823 от Райка Кръстева, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;
9.Заявление РД-92-00-1850 от Юлия Георгиева, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;
10.Заявление РД-92-00-1851 от Ката Генова, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;
11.Заявление РД-92-00-1901 от Цветелина Николова, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ за сина й Иван Христов.

КОМИСИЯ ПО МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ НА ГРАЖДАНИ
26 юли 2022 г. /вторник/ – 13:30 часа

1.Докладна РД-92-00-1860 относно Наредба за изменение и допълнение на Приложение №2 към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Берковица;
2.Докладна РД-92-00-1900 относно обявяване на 08 септември 2022 г. за празничен и неприсъствен ден за община Берковица;
3.Докладна РД-92-00-1902 относно отмяна на Решение № 1097 от Протокол № 52/08.07.2022 г. на Общински съвет – Берковица;
4.Докладна РД-92-00-1903 относно приемане на Наредба за условията и реда за провеждане на конкурс за избор на членове на органите за управление и контрол на публичните предприятия на Община Берковица;
5.Докладна РД-92-00-1904 относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища;
6.Докладна РД-92-00-1905 относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговските дружества и сключването на договори за съвместна дейност на Община Берковица;
7.Докладна РД-92-00-1920 относно приемане Отчет за работата на Общински съвет – Берковица за периода от 01 януари 2022 година до 30 юни 2022 година;
8.Докладна РД-92-00-1929 относно отмяна на Решение № 1077 от Протокол № 51/24.06.2022 г. на Общински съвет – Берковица;
9.Докладна РД-92-00-1861 относно предложение за поемане на дълг по реда на Закона за общинския дълг чрез сключване на договор за банков кредит за финансово обезпечаване на дейностите по обект: „Реконструкция и ремонт на сграда – Спортна зала намираща се в ПИ 03928.512.250.1 по КК на гр. Берковица, община Берковица”/ вкл. Приложения: 1. Пълно описание на проекта; 2. Протокол, съдържащ всички становища и предложения от проведено обществено обсъждане. 3. Подробно описание на всички финансови параметри на проекта /;
10.Жалба РД-92-00-1895 от Даниела Захариева, с. Боровци относно отстраняването й от длъжност Управител на „ВиК-Берковица“ ЕООД;
11.Уведомление РД-92-00-1898 от Филип Манов, гр. Берковица относно разпореждане с частен имот.

КОМИСИЯ ПО ТУРИЗЪМ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО И ЕКОЛОГИЯ
28 юли 2022 г. /четвъртък/ – 15:00 часа

1.Докладна РД-92-00-1914 относно вземане на решение за безвъзмездно предоставяне на дървесина за нуждите на общински поделения на територията на община Берковица за следващия зимен отоплителен сезон 2022 – 2023 г.;
2.Докладна РД-92-00-1861 относно предложение за поемане на дълг по реда на Закона за общинския дълг чрез сключване на договор за банков кредит за финансово обезпечаване на дейностите по обект: „Реконструкция и ремонт на сграда – Спортна зала намираща се в ПИ 03928.512.250.1 по КК на гр. Берковица, община Берковица”/ вкл. Приложения: 1. Пълно описание на проекта; 2. Протокол, съдържащ всички становища и предложения от проведено обществено обсъждане. 3. Подробно описание на всички финансови параметри на проекта /;
3.Докладна РД-92-00-1918 относно приемане на „Програма за опазване на околната среда на община Берковица 2021-2028 г.”;
4.Докладна РД-92-00-1919 относно приемане на „Програма за управление на отпадъците на територията на община Берковица 2021 – 2028 г.“.

КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
26 юли 2022 г. /вторник/ – 14:30 часа

1.Докладна РД-92-00-1868(2) относно приемане Отчет за дейността на Защитено жилище за лица с умствена изостаналост гр. Берковица за 2021 г.;
2.Докладна РД-92-00-1869(2) относно приемане Отчет за дейността на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост гр. Берковица, ул. „Стефан Стамболов“ №34 за 2021 г.;
3.Докладна РД-92-00-1870(3) относно приемане Отчет за дейността на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост гр. Берковица, ул. „Проф. Александър Фол“ №2 за 2021 г.;
4.Докладна РД-92-00-1861 относно предложение за поемане на дълг по реда на Закона за общинския дълг чрез сключване на договор за банков кредит за финансово обезпечаване на дейностите по обект: „Реконструкция и ремонт на сграда – Спортна зала намираща се в ПИ 03928.512.250.1 по КК на гр. Берковица, община Берковица”/ вкл. Приложения: 1. Пълно описание на проекта; 2. Протокол, съдържащ всички становища и предложения от проведено обществено обсъждане. 3. Подробно описание на всички финансови параметри на проекта /;
5.Заявление РД92-00-1823 от Райка Кръстева, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;
6.Заявление РД-92-00-1850 от Юлия Георгиева, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;
7.Заявление РД-92-00-1851 от Ката Генова, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;
8.Заявление РД-92-00-1901 от Цветелина Николова, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ за сина й Иван Христов.

КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛТУРА, МЛАДЕЖТА, СПОРТА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА
28 юли 2022 г. /четвъртък/ – 16:00 часа

1.Докладна РД-92-00-1906 относно информация за приключване на учебната 2021/2022 година в община Берковица, проблеми и мерки за решаването им и готовност за успешно провеждане учебния процес през новата 2022/2023 учебна година;
2.Докладна РД-92-00-1863 относно програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби в Община Берковица за 2022 година;
3.Докладна РД-92-00-1907 относно предложение за включване на Второ основно училище „Христо Смирненски“ – град Берковица в Списъка на средищните училища;
4.Докладна РД-92-00-1908 относно включване на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Замфирово в списъка със защитени училища за учебната 2022/ 2023 г.;
5.Докладна РД-92-00-1861 относно предложение за поемане на дълг по реда на Закона за общинския дълг чрез сключване на договор за банков кредит за финансово обезпечаване на дейностите по обект: „Реконструкция и ремонт на сграда – Спортна зала намираща се в ПИ 03928.512.250.1 по КК на гр. Берковица, община Берковица”/ вкл. Приложения: 1. Пълно описание на проекта; 2. Протокол, съдържащ всички становища и предложения от проведено обществено обсъждане. 3. Подробно описание на всички финансови параметри на проекта /.

КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО
27 юли 2022 г. /сряда/ – 13:30 часа

1.Докладна РД-92-00-1857 относно даване разрешение от ОбС-Берковица за изработване на ПУП – план за регулация и застрояване на част от поземлен имот с идентификатор 03928.32.7 по КК и КР на гр. Берковица, местност Асан Спахийски връх, след представено мотивирано предложение и техническо задание по чл. 125 от ЗУТ;
2.Докладна РД-92-00-1884 относно изработване на проект за изменение на ОУП и ПУП-ПРЗ в обхват на ПИ 14297.17.100 и ПИ 14297.17.104 по КК и КР на с. Гаганица, общ. Берковица, след представено задание и мотивирано предложение към него по чл. 125 от ЗУТ;
3.Докладна РД-92-00-1885 относно изработване на ПУП – план за регулация на УПИ III, кв. 74 по регулационния план на гр. Берковица /ПИ 03928.511.562 по КК и КР на гр. Берковица/, след представено мотивирано предложение и техническо задание по чл. 125 от ЗУТ;
4.Докладна РД-92-00-1922 относно изработване на ПУП-Парцеларен план за привеждане на уличната регулация в съответствие с действителните кадастрални данни за участъците попадащи извън регулационния план в обхват на общински път MON1026 ,,/Петрохан- о.п. Берковица/- Берковица-/о.п. Берковица- Благово/” от км 0+000 до км 5+403, като км 0+000 до км 1+600 бъде част от комплексен проект за инвестиционна инициатива КПИИ;
5.Докладна РД-92-00-1923 относно изработване на проект за изменение на ОУП и ПУП- ПРЗ на ПИ 14297.23.61 по КК и КР на с. Гаганица, общ. Берковица, местност Лицето, след представено задание и мотивирано предложение към него по чл. 125 от ЗУТ;
6.Докладна РД-92-00-1924 относно изработване на проект за изменение на ОУП и ПУП- ПРЗ в обхват на част от ПИ 14297.883.9 по КК и КР на с. Гаганица, общ. Берковица, местност Пажарак, след представено задание и мотивирано предложение към него по чл. 125 от ЗУТ;
7.Докладна РД-92-00-1925 относно изработване на ПУП – план за регулация и застрояване за ПИ с идентификатор 03928.191.6 по КК и КР на гр. Берковица, местност Голямата ливада с отреждане за ,,Производствени и складови дейности- ФЕЦ и ТП“, след представено мотивирано предложение и техническо задание по чл. 125 от ЗУТ;
8.Докладна РД-92-00-1926 относно проект за частично изменение на Общ устройствен план на Община Берковица за ПИ с идентификатори 05654.70.42 и 05654.70.43 по КК и КР на с. Боровци, общ. Берковица, местност Бързия, собственост на ,,Солар Лайт Енерджи” ООД съгласно н.а. №104,т. I, д.94 от 09.03.2021 г.;
9.Докладна РД-92-00-1927 относно изработване на ПУП – план за регулация и застрояване за ПИ с идентификатор 03928.81.27 по КК и КР на гр. Берковица, местност Раковица с отреждане за ,,Производствени и складови дейности- ФЕЦ“, след представено мотивирано предложение и техническо задание по чл. 125 от ЗУТ.
10.Докладна РД-92-00-1861 относно предложение за поемане на дълг по реда на Закона за общинския дълг чрез сключване на договор за банков кредит за финансово обезпечаване на дейностите по обект: „Реконструкция и ремонт на сграда – Спортна зала намираща се в ПИ 03928.512.250.1 по КК на гр. Берковица, община Берковица”/ вкл. Приложения: 1. Пълно описание на проекта; 2. Протокол, съдържащ всички становища и предложения от проведено обществено обсъждане. 3. Подробно описание на всички финансови параметри на проекта /.

КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКА, СОЦИАЛНА, ЕТНИЧЕСКА И ДЕМОГРАФСКА ИНТЕГРАЦИЯ И ВРЪЗКА С ГРАЖДАНСКИ ОБЩЕСТВА
27 юли 2022 г. /сряда/ – 13:00 часа

1.Докладна РД-92-00-1861 относно предложение за поемане на дълг по реда на Закона за общинския дълг чрез сключване на договор за банков кредит за финансово обезпечаване на дейностите по обект: „Реконструкция и ремонт на сграда – Спортна зала, намираща се в ПИ 03928.512.250.1 по КК на гр. Берковица, община Берковица”/ вкл. Приложения: 1. Пълно описание на проекта; 2. Протокол, съдържащ всички становища и предложения от проведено обществено обсъждане. 3. Подробно описание на всички финансови параметри на проекта /.

ИЗГОТВИЛ:
/Мариета Русимова/