Актуални Новини, Новини

СПИСЪК НА НА МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В КОМИСИИТЕ И НА СЕСИЯ НА ОбС – БЕРКОВИЦА НА 27 СЕПТЕМВРИ 2022 г.

Община Берковица

КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА
26 септември 2022 г. /понеделник/ – 14.00 часа

1.Докладна РД-92-00-1950 относно отчет за финансовото и икономическо състояние за второто тримесечие на 2022г. на „Общински пазар 99“ ЕООД гр. Берковица;
2.Докладна РД-92-00-1951 относно анализ на финансовото и икономическо състояние на „Водоснабдявана и канализация – Берковица“ ЕООД за периода 01.04.2022 г. – 30.06.2022 г.;
3.Докладна РД-92-00-1962 относно отчет за приходите и разходите за шестмесечието на 2022 г. на „Обредни дейности Берковица“ ЕООД гр. Берковица;
4.Докладна РД-92-00-2011 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.201.18 находящ се в гр. Берковица, местност Раковица;
5.Докладна РД-92-00-2012 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.217 находящ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Криви рог“ № 1;
6.Докладна РД-92-00-2013 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.230 находящ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Иглика“ № 34;
7.Докладна РД-92-00-2014 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.338 находящ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Свобода“ № 26;
8.Докладна РД-92-00-2015 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.491 находящ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Лале“ № 27;
9.Докладна РД-92-00-2016 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.493 находящ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Лале“ № 27Б;
10.Докладна РД-92-00-2017 относно продажба на Сграда с идентификатор 39044.225.290.4 находящ се в с. Котеновци, община Берковица;
11.Докладна РД-92-00-2035 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.337 находящ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Свобода“ № 24;
12.Докладна РД-92-00-2036 относно продажба на УПИ I, кв. 18, ведно с построена в него сграда находящ се в с. Гаганица, община Берковица;
13.Докладна РД-92-00-2037 относно вземане на решение за намаляване на цена на движими вещи – частна общинска собственост – автобус марка -модел „OTOYOL М50.14 SCHOOL BUS“;
14.Докладна РД-92-00-2038 относно вземане на решение за намаляване на цена на движими вещи – частна общинска собственост – Специален автомобил Мерцедес 1717;
15.Докладна РД-92-00-2045 относно прекратяване на съсобственост върху недвижим имот чрез продажба на частта на община Берковица находящ се в гр. Берковица, ул. „Казаните“ № 10;
16.Докладна РД-92-00-2026 относно сключване на анекс за изменение и допълнение на Договор за учредяване на право на преминаване и право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура;
17.Докладна РД-92-00-2033 относно съгласуване на процедура за директно възлагане на превози по маршрутни разписания за специализиран превоз на ученици;
18.Докладна РД-92-00-2043 относно корекция на Приложение 15 „Информация за общинския дълг, издадените гаранции, съотношението на плащанията, дълга на лицата по чл.8а от Закона за общинския дълг и издадените от тях гаранции през 2021 година“, представляващо част от годишния отчет за състоянието на общинския дълг, внесен с Докладна записка № ФСД 0800-141/30.08.2022г. до Общински съвет-Берковица;
19.Докладна РД-92-00-1986 относно приемане на отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Берковица за 2021 година;

КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
26 септември 2022 г. /понеделник/ – 16.00 часа

1.Докладна РД-92-00-2040 относно отчет на НПО и спортните клубове в Община Берковица за 2021 г.;
2.Докладна РД-92-00-2008(1) относно отчет за дейността на Центъра за подкрепа на личностното развитие (ЦПЛР) – Берковица за учебната 2021/2022 година;
3.Докладна РД-92-00-2023 относно приемане отчет за дейността на Център за обществена подкрепа – гр. Берковица, ул. „Ашиклар“ №7 за 2021 г.;
4.Докладна РД-92-00-2022 относно приемане отчет за дейността на Център за обществена подкрепа – кв. Раковица за 2021 г.;
5.Докладна РД-92-00-1950 относно отчет за финансовото и икономическо състояние за второто тримесечие на 2022г. на „Общински пазар 99“ ЕООД гр. Берковица;
6.Докладна РД-92-00-1951 относно анализ на финансовото и икономическо състояние на „Водоснабдявана и канализация – Берковица“ ЕООД за периода 01.04.2022 г. – 30.06.2022 г.;
7.Докладна РД-92-00-1962 относно отчет за приходите и разходите за шестмесечието на 2022 г. на „Обредни дейности Берковица“ ЕООД гр. Берковица;
8.Докладна РД-92-00-1949 относно финансов отчет към 30.06.2022 г. на „МБАЛ – Берковица“ ЕООД;
9.Докладна РД-92-00-1996 относно отчет за дейността и финансовите резултати от стопанската дейност към 30.06.2022 г. на „Медицински център 1 Берковица“ ЕООД;
10.Докладна РД-92-00-2043 относно корекция на Приложение 15 „Информация за общинския дълг, издадените гаранции, съотношението на плащанията, дълга на лицата по чл.8а от Закона за общинския дълг и издадените от тях гаранции през 2021 година“, представляващо част от годишния отчет за състоянието на общинския дълг, внесен с Докладна записка № ФСД 0800-141/30.08.2022г. до Общински съвет-Берковица;
11.Докладна РД-92-00-1986 относно приемане на отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Берковица за 2021 година;
12.Докладна РД-92-00-1936 относно информация за текущото изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз на община Берковица за полугодието на 2022 г.;
13.Докладна РД-92-00-2032 относно одобряване на бюджетна прогноза за периода 2023-2025г./втори етап/ на Община Берковица;
14.Докладна РД-92-00-2027 относно корекция на капиталови разходи от инвестиционна програма на община Берковица, съгласно чл.53 от ЗДБРБ за 2022 година и чл.124 ал.3 от Закона за Публичните финанси и чл.21 т.23 от ЗМСМА;
15.Докладна РД-92-00-2028 относно приемане за сведение на Одитен доклад за извършен одитен ангажимент за увереност на дейността на Домашен социален патронаж, гр. Берковица;
16.Докладна РД-92-00-2039 относно промяна на Решение № 778 на Общински съвет от Протокол № 35/03.09.2021 година и Решение № 1041 от протокол № 50/27.05.2022 година във връзка със сключен Договор за кредит № 1288/27.10.2021 г. с ФОНД „ФЛАГ” АД за осигуряване на средства за изпълнение на проект BG16M1OP002-2.005-0008: „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци в общините Берковица и Вършец“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г.;
17.Докладна РД-92-00-2041 относно промяна на Решение № 943 от Протокол № 45/28.01.2022г. на Общински съвет-Берковица, Промяна на Решение № 945 от Протокол № 45/28.01.2022г. на Общински съвет-Берковица, и Промяна на Решение № 946 от Протокол № 45/28.01.2022г. на Общински съвет-Берковица, във връзка с удължаване срока по договор за кредит № 1313/ 17.03.2022г. с „Фонд ФЛАГ” ЕАД за финансово обезпечаване изпълнението на проекти за Повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради в гр. Берковица- етап 2, етап 3 и етап 4 , финансирани по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.;
18.Докладна РД-92-00-2042 относно промяна на решение №793 на Общински съвет от Протокол № 37 от 24.09.2021 година;
19.Докладна РД-92-00-2044 относно отпускане на безлихвен заем на Народно читалище „Иван Вазов-1911“ село Бързия в размер на 14000 лв. от набирателната сметка на Община Берковица за финансиране на строително-монтажни работи на част от покрива на сградата на читалището;
20.Заявление РД-92-00-1943 от Венета Паскова, с. Бистрилица, община Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;
21.Заявление РД-92-00-1973 от Наташа Найденова, с. Замфирово, община Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;
22.Заявление РД-92-00-2002 от Йордан Иванов, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;
23.Заявление РД-92-00-2003 от Цонка Каменова, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;
24.Заявление РД-92-00-2004 от Диана Донкова, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

КОМИСИЯ ПО МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ НА ГРАЖДАНИ – 23 септември 2022 г. /петък/ – 13.30 часа

1.Докладна РД-92-00-2034 относно приемане План-програма за заседания на Общински съвет – Берковица през ІV-то тримесечие на 2022 година;
2.Докладна РД-92-00-2043 относно корекция на Приложение 15 „Информация за общинския дълг, издадените гаранции, съотношението на плащанията, дълга на лицата по чл.8а от Закона за общинския дълг и издадените от тях гаранции през 2021 година“, представляващо част от годишния отчет за състоянието на общинския дълг, внесен с Докладна записка № ФСД 0800-141/30.08.2022г. до Общински съвет-Берковица;
3.Докладна РД-92-00-1986 относно приемане на отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Берковица за 2021 година;

КОМИСИЯ ПО ТУРИЗЪМ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО И ЕКОЛОГИЯ
23 септември 2022 г. /петък/ – 15.00 часа

1.Докладна РД-92-00-2043 относно корекция на Приложение 15 „Информация за общинския дълг, издадените гаранции, съотношението на плащанията, дълга на лицата по чл.8а от Закона за общинския дълг и издадените от тях гаранции през 2021 година“, представляващо част от годишния отчет за състоянието на общинския дълг, внесен с Докладна записка № ФСД 0800-141/30.08.2022г. до Общински съвет-Берковица;
2.Докладна РД-92-00-1986 относно приемане на отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Берковица за 2021 година;

КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
23 септември 2022 г. /петък/ – 14.30 часа

1.Докладна РД-92-00-2023 относно приемане отчет за дейността на Център за обществена подкрепа – гр. Берковица, ул. „Ашиклар“ №7 за 2021 г.;
2.Докладна РД-92-00-2022 относно приемане отчет за дейността на Център за обществена подкрепа – кв. Раковица за 2021 г.;
3.Докладна РД-92-00-1949 относно финансов отчет към 30.06.2022 г. на „МБАЛ – Берковица“ ЕООД;
4.Докладна РД-92-00-1996 относно отчет за дейността и финансовите резултати от стопанската дейност към 30.06.2022 г. на „Медицински център 1 Берковица“ ЕООД;
5.Докладна РД-92-00-2043 относно корекция на Приложение 15 „Информация за общинския дълг, издадените гаранции, съотношението на плащанията, дълга на лицата по чл.8а от Закона за общинския дълг и издадените от тях гаранции през 2021 година“, представляващо част от годишния отчет за състоянието на общинския дълг, внесен с Докладна записка № ФСД 0800-141/30.08.2022г. до Общински съвет-Берковица;
6.Докладна РД-92-00-1986 относно приемане на отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Берковица за 2021 година;
7.Заявление РД-92-00-1943 от Венета Паскова, с. Бистрилица, община Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;
8.Заявление РД-92-00-1973 от Наташа Найденова, с. Замфирово, община Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;
9.Заявление РД-92-00-2002 от Йордан Иванов, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;
10.Заявление РД-92-00-2003 от Цонка Каменова, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;
11.Заявление РД-92-00-2004 от Диана Донкова, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛТУРА, МЛАДЕЖТА, СПОРТА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА
23 септември 2022 г. /петък/ – 16.00 часа

1.Докладна РД-92-00-2040 относно отчет на НПО и спортните клубове в Община Берковица за 2021 г.;
2.Докладна РД-92-00-2008(1) относно отчет за дейността на Центъра за подкрепа на личностното развитие (ЦПЛР) – Берковица за учебната 2021/2022 година;
3.Докладна РД-92-00-2043 относно корекция на Приложение 15 „Информация за общинския дълг, издадените гаранции, съотношението на плащанията, дълга на лицата по чл.8а от Закона за общинския дълг и издадените от тях гаранции през 2021 година“, представляващо част от годишния отчет за състоянието на общинския дълг, внесен с Докладна записка № ФСД 0800-141/30.08.2022г. до Общински съвет-Берковица;
4.Докладна РД-92-00-1986 относно приемане на отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Берковица за 2021 година;

КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО
26 септември 2022 г. /понеделник/ – 13.30 часа

1.Докладна РД-92-00-2024 относно изработване на ПУП – план за регулация на УПИ II, кв. 14, отреден ,,За детски ясли“ по регулационния план на с. Гаганица, одобрен със Заповед №151/ 14.01.1957г., след представено мотивирано предложение и техническо задание по чл.125 от ЗУТ;
2.Докладна РД-92-00-2025 относно одобряване на проект за изменение на Общ устройствен план на Община Берковица за ПИ с идентификатори 30301.85.62, 30301.85.63 и 30301.85.309 по КК и КР на с. Замфирово, общ. Берковица, собственост на Георги Любенов Младенов с нотариален акт №164, т. III, д. 619 от 17.08.2006г. и Община Берковица с АЧОС №1626 от 13.05.2022 г.;
3.Докладна РД-92-00-2029 относно изработване на ПУП – план за регулация и застрояване след представено мотивирано предложение и техническо задание по чл.125 от ЗУТ;
4.Докладна РД-92-00-2030 относно одобряване на проект за изменение на Общ устройствен план на Община Берковица за ПИ с идентификатор 07510.50.38 по КК и КР на с. Бързия, общ. Берковица, м-ст ,,Равнище“, собственост на Община Берковица с АЧОС №1638 от 08.06.2022 г.;
5.Докладна РД-92-00-2043 относно корекция на Приложение 15 „Информация за общинския дълг, издадените гаранции, съотношението на плащанията, дълга на лицата по чл.8а от Закона за общинския дълг и издадените от тях гаранции през 2021 година“, представляващо част от годишния отчет за състоянието на общинския дълг, внесен с Докладна записка № ФСД 0800-141/30.08.2022г. до Общински съвет-Берковица;
6.Докладна РД-92-00-1986 относно приемане на отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Берковица за 2021 година;

КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКА, СОЦИАЛНА, ЕТНИЧЕСКА И ДЕМОГРАФСКА ИНТЕГРАЦИЯ И ВРЪЗКА С ГРАЖДАНСКИ ОБЩЕСТВА
26 септември 2022 г. /понеделник/ – 13.00 часа

1.Докладна РД-92-00-2043 относно корекция на Приложение 15 „Информация за общинския дълг, издадените гаранции, съотношението на плащанията, дълга на лицата по чл.8а от Закона за общинския дълг и издадените от тях гаранции през 2021 година“, представляващо част от годишния отчет за състоянието на общинския дълг, внесен с Докладна записка № ФСД 0800-141/30.08.2022г. до Общински съвет-Берковица;
2.Докладна РД-92-00-1986 относно приемане на отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Берковица за 2021 година.