Актуални Новини

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ВТОРИЯ ЕТАП НА КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА: ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ОБРАЗОВАНИЕ“

С решение от 24.10.17г. на конкурсната комисия определена със Заповед РД-15-510/18.10.17г.на Кмета на Община Берковица инж. Милчо Доцов  до втория етап на конкурса за длъжността: Главен експерт „Образование“ не се допускат следните кандидати:

1.Галя Стефанова Димитрова поради това, че не е представила – Свидетелство за съдимост, задължителен документ съгласно обявените необходими документи за участие в конкурса за длъжността Главен експерт „Образование“.

2. Д-р инж. маг. Антоанета Димитрова Маринова поради това, че не отговаря на обявените изисквания за заемане на длъжността Главен експерт „Образование“ , а именно:

Лицето не притежава съгласно документите, които е представила,  обявеното изискване за образователна степен „бакалавър“ или „магистър“ специалност- „Начална училищна педагогика“, „Педагогика“.  Лицето не притежава  необходимия общ професионален опит- 5 години.