Актуални Новини

СПИСЪК с класирани кандидати за длъжности в ЦНСТ за деца с увреждания

Proekt111С П И С Ъ К

За класиране на кандидати за заемане на длъжности в Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания в Община Берковица по проект „Ново начало-разкриване на Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания в Община Берковица“, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Да не изоставяме нито едно дете“ -Компонент 2: Разкриване на социални услуги в общността, бюджетна линия BG051PO001-5.2.12.

Класиране на кандидати за позиция Социален работник:

  1. Андрей Ваньов Иванов- 105 т.
  2. Хана Стоянова Анастасова – 103т.

Класиране на кандидати за позиция Техническа поддръжка:

  1. Цветан Петков Петков – 110 т.

Минималният брой точки, при които се счита, че лицето е класирано е 75 точки, съгласно процедурaта за провеждане на подбор на персонал.

 

Радослав Найденов

Заместник – кмет на община Берковица

Председател на конкурсната комисия

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Инвестира във вашето бъдеще!