Актуални Новини, Новини

СПИСЪK НА МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В КОМИСИИТЕ И НА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА НА 25 СЕПТЕМВРИ 2020 Г.

КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

     23 септември 2020 г. /сряда/  – 14.30 часа

 

1.Докладна РД-92-00-591 относно вземане на решение за безвъзмездно предоставяне на дървесина за нуждите на общински поделения на територията на община Берковица;

2.Докладна РД-92-00-592 относно вземане на решение за безвъзмездно предоставяне на дървесина за нуждите на общински поделения на територията на община Берковица за следващия зимен отоплителен сезон 2020 – 2021 г.;

3.Докладна РД-92-00-613 относно безвъзмездно прехвърляне на правото на собственост на държавата на язовир „Конярево”, находящ се в землището на с. Замфирово,  община Берковица;

4.Докладна РД-92-00-614 относно освобождаване от наемни вноски за периодични плащания на наемател на имот – собственост на Община Берковица;

5.Докладна РД-92-00-615 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.516.63 находящ се в гр. Берковица, кв. Раковица;

6.Докладна РД-92-00-616 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.516.133 находящ се в гр. Берковица, кв. Раковица;

7.Докладна РД-92-00-617 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.516.4 находящ се в гр. Берковица, кв. Раковица;

8.Докладна РД-92-00-618 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.351 находящ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Мир“ № 57;

9.Докладна РД-92-00-619 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.229 находящ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Иглика“ № 32;

10.Докладна РД-92-00-620 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.350 находящ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Свобода“ № 36;

11.Докладна РД-92-00-621 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.262 находящ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Иглика“ № 25;

12.Докладна РД-92-00-622 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.201.122 находящ се в гр. Берковица, местност Раковица;

13.Докладна РД-92-00-623 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.352 находящ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Мир“ № 55;

14.Докладна РД-92-00-630 относно предоставяне безвъзмездно за управление на Общинско мероприятие „Комунални дейности“, гр. Берковица на употребяван товарен автомобил, марка Ивеко Дейли, модел 35 Ц 15,  който е собственост на община Берковица.

 

 

КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ

 23 септември 2020 г. /сряда/ – 16.00 часа

1.Докладна РД-92-00-509(3) относно приемане отчет за дейността на Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, гр. Берковица;

2.Докладна РД-92-00-510(2) относно приемане отчет за дейността на Център за обществена подкрепа, гр. Берковица, ул. „Ашиклар“ № 7 за 2019 г.;

3.Докладна РД-92-00-511(2) относно приемане отчет за дейността на Център за обществена подкрепа, гр. Берковица, кв. „Раковица“, ул. „Първи май“ за 2019 г.;

4.Докладна РД-92-00-512(2) относно приемане отчет за дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – Център за работа с деца, гр. Берковица за учабната 2019–2020 г.;

5.Докладна РД-92-00-631 относно приемане за сведение на Одитен доклад за извършен вътрешен одит за увереност на дейността на Център за обществена подкрепа – гр. Берковица;

6.Докладна РД-92-00-632 относно приемане за сведение на Одитен доклад за извършен вътрешен одит за увереност на дейността на Център за обществена подкрепа – кв. Раковица, гр. Берковица;

7.Докладна РД-92-00-625 относно брак на МПС;

8.Докладна РД-92-00-626 относно приемане за сведение информация за неверифицирани разходи по проект „Повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради в гр. Берковица“ по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. по договори за безвъзмездна финансова помощ и последваща промяна на Договор за кредит сключен с ФЛАГ ЕАД;

9.Докладна РД-92-00-628 относно корекция на капиталови разходи  от инвестиционна програма на община Берковица, съгласно чл.52  от ЗДБРБ за 2020 година и чл.124 ал.3 от Закона за Публичните финанси и чл.21 т.23 от ЗМСМА;

10.Докладна РД-92-00-629 относно одобряване на бюджетна прогноза за периода 2021-2023 г. /втори етап/ на Община Берковица;

11.Докладна РД-92-00-635 относно издаване на запис на заповед от община Берковица в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № BG06RDNP001-7.008-0047-C01 от 03.12.2019г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ за Проект „ Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради ( кметство с. Замфирово, кметство с. Гаганица, община Берковица),  които предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“, сключен между Община Берковица и ДФ „Земеделие” на стойност 21940,00 лв.;

12.Докладна РД-92-00-636 относно издаване на запис на заповед от община Берковица в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № BG06RDNP001-7.008-0047-C01 от 03.12.2019г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ за Проект „ Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради ( кметство с.Замфирово, кметство с.Гаганица, община Берковица),  които предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“, сключен между Община Берковица и ДФ „Земеделие” на стойност 109696,00 лв.

 

 

КОМИСИЯ ПО МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ НА ГРАЖДАНИ

24 септември 2020 г. /четвъртък/ – 14.30 часа

 

1.Докладна РД-92-00-612 относно сключване на Споразумение между Община Берковица и Община Георги Дамяново за съвместно използване на предосавяната от Община Берковица социална сулуга – ЦОП, гр. Берковица, ул. Ашиклар №7 и утвърждаване на проекта за споразумението между двете страни;

2.Докладна РД-92-00-627 относно именуване на нова локализационна единица/улица/ на територията на село Бързия, община Берковица в местност Петрохан;

3.Докладна РД-92-00-633 относно приемане на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Берковица;

4.Докладна РД-92-00-634 относно приемане План-програма за заседания на Общински съвет – Берковица през ІV-то тримесечие на  2020 година.

 

 

КОМИСИЯ  ПО ТУРИЗЪМ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО И ЕКОЛОГИЯ

24 септември 2020 г. /четвъртък/  –  14.00 часа

 

1.Докладна РД-92-00-591 относно вземане на решение за безвъзмездно предоставяне на дървесина за нуждите на общински поделения на територията на община Берковица;

2.Докладна РД-92-00-592 относно вземане на решение за безвъзмездно предоставяне на дървесина за нуждите на общински поделения на територията на община Берковица за следващия зимен отоплителен сезон 2020 – 2021 г.;

3.Докладна РД-92-00-633 относно приемане на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Берковица;

 

 

КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

  24 септември 2020 г.  /четвъртък/  –  13.30 часа

 

1.Докладна РД-92-00-509(3) относно приемане отчет за дейността на Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, гр. Берковица;

2.Докладна РД-92-00-510(2) относно приемане отчет за дейността на Център за обществена подкрепа, гр. Берковица, ул. „Ашиклар“ № 7 за 2019 г.;

3.Докладна РД-92-00-511(2) относно приемане отчет за дейността на Център за обществена подкрепа, гр. Берковица, кв. „Раковица“, ул. „Първи май“ за 2019 г.;

4.Докладна РД-92-00-612 относно сключване на Споразумение между Община Берковица и Община Георги Дамяново за съвместно използване на предосавяната от Община Берковица социална сулуга – ЦОП, гр. Берковица, ул. Ашиклар №7 и утвърждаване на проекта за споразумението между двете страни;

 

 

КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛТУРА, МЛАДЕЖТА, СПОРТА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА

     24 септември 2020 г. /четвъртък/  –  16.00 часа

 

1.Докладна РД-92-00-512(2) относно приемане отчет за дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – Център за работа с деца, гр. Берковица за учабната 2019–2020 г.;

 

 

КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО

23 септември 2020 г. /сряда/  –  13.30 часа

 

1.Докладна РД-92-00-637 относно изработване на ПУП – парцеларен план за „Изграждане на кабелна захранваща линия НН 1 kV за нуждите на стационарна контролна единица АУЗПТ/СКТ №1074 на Път II-81 „Монтана – Гинци“ км53+960, част от електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканска пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни следства с обща технически допустима максимална маса до 3,5 т. /електронна винетка/“;

2.Докладна РД-92-00-638 относно изменение на общ устройствен план на Община Берковица и изработване на ПУП за концесионна площ на находище „Дуката“, землище с. Бързия, ЕКАТТЕ 07510, община Берковица, обл. Монтана;

3.Докладна РД-92-00-639 относно процедиране на ПУП за ПИ 03928.513.309 по кадастралната карта на гр. Берковица, след представено задание;

4.Докладна РД-92-00-640 относно заявление за одобряване на подробен устройствен план за обект: делба и промяна предназначение и преотреждане: „За паркинг“, на част от ПИ 03928.152.5, местност „Горната кория“ по действащата кадастрална карта и регистри на гр. Берковица, област Монтана;

 

 

КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКА, СОЦИАЛНА, ЕТНИЧЕСКА И ДЕМОГРАФСКА ИНТЕГРАЦИЯ И ВРЪЗКА С ГРАЖДАНСКИ ОБЩЕСТВА

23 септември 2020 г. /сряда/  –  13.00 часа

 

1.Докладна РД-92-00-635 относно издаване на запис на заповед от община Берковица в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № BG06RDNP001-7.008-0047-C01 от 03.12.2019г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ за Проект „ Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради (кметство с. Замфирово, кметство с. Гаганица, община Берковица),  които предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“, сключен между Община Берковица и ДФ „Земеделие” на стойност 21940,00 лв.;

2.Докладна РД-92-00-636 относно издаване на запис на заповед от община Берковица в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № BG06RDNP001-7.008-0047-C01 от 03.12.2019г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ за Проект „ Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради ( кметство с.Замфирово, кметство с.Гаганица, община Берковица),  които предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“, сключен между Община Берковица и ДФ „Земеделие” на стойност 109696,00 лв.