АКТУАЛНО

СПИСЪK НА МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В КОМИСИИТЕ И НА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА НА 25 СЕПТЕМВРИ 2020 Г.

КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

     23 септември 2020 г. /сряда/  – 14.30 часа

 

1.Докладна РД-92-00-591 относно вземане на решение за безвъзмездно предоставяне на дървесина за нуждите на общински поделения на територията на община Берковица;

2.Докладна РД-92-00-592 относно вземане на решение за безвъзмездно предоставяне на дървесина за нуждите на общински поделения на територията на община Берковица за следващия зимен отоплителен сезон 2020 – 2021 г.;

3.Докладна РД-92-00-613 относно безвъзмездно прехвърляне на правото на собственост на държавата на язовир „Конярево”, находящ се в землището на с. Замфирово,  община Берковица;

4.Докладна РД-92-00-614 относно освобождаване от наемни вноски за периодични плащания на наемател на имот – собственост на Община Берковица;

5.Докладна РД-92-00-615 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.516.63 находящ се в гр. Берковица, кв. Раковица;

6.Докладна РД-92-00-616 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.516.133 находящ се в гр. Берковица, кв. Раковица;

7.Докладна РД-92-00-617 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.516.4 находящ се в гр. Берковица, кв. Раковица;

8.Докладна РД-92-00-618 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.351 находящ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Мир“ № 57;

9.Докладна РД-92-00-619 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.229 находящ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Иглика“ № 32;

10.Докладна РД-92-00-620 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.350 находящ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Свобода“ № 36;

11.Докладна РД-92-00-621 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.262 находящ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Иглика“ № 25;

12.Докладна РД-92-00-622 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.201.122 находящ се в гр. Берковица, местност Раковица;

13.Докладна РД-92-00-623 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.352 находящ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Мир“ № 55;

14.Докладна РД-92-00-630 относно предоставяне безвъзмездно за управление на Общинско мероприятие „Комунални дейности“, гр. Берковица на употребяван товарен автомобил, марка Ивеко Дейли, модел 35 Ц 15,  който е собственост на община Берковица.

 

 

КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ

 23 септември 2020 г. /сряда/ – 16.00 часа

1.Докладна РД-92-00-509(3) относно приемане отчет за дейността на Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, гр. Берковица;

2.Докладна РД-92-00-510(2) относно приемане отчет за дейността на Център за обществена подкрепа, гр. Берковица, ул. „Ашиклар“ № 7 за 2019 г.;

3.Докладна РД-92-00-511(2) относно приемане отчет за дейността на Център за обществена подкрепа, гр. Берковица, кв. „Раковица“, ул. „Първи май“ за 2019 г.;

4.Докладна РД-92-00-512(2) относно приемане отчет за дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – Център за работа с деца, гр. Берковица за учабната 2019–2020 г.;

5.Докладна РД-92-00-631 относно приемане за сведение на Одитен доклад за извършен вътрешен одит за увереност на дейността на Център за обществена подкрепа – гр. Берковица;

6.Докладна РД-92-00-632 относно приемане за сведение на Одитен доклад за извършен вътрешен одит за увереност на дейността на Център за обществена подкрепа – кв. Раковица, гр. Берковица;

7.Докладна РД-92-00-625 относно брак на МПС;

8.Докладна РД-92-00-626 относно приемане за сведение информация за неверифицирани разходи по проект „Повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради в гр. Берковица“ по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. по договори за безвъзмездна финансова помощ и последваща промяна на Договор за кредит сключен с ФЛАГ ЕАД;

9.Докладна РД-92-00-628 относно корекция на капиталови разходи  от инвестиционна програма на община Берковица, съгласно чл.52  от ЗДБРБ за 2020 година и чл.124 ал.3 от Закона за Публичните финанси и чл.21 т.23 от ЗМСМА;

10.Докладна РД-92-00-629 относно одобряване на бюджетна прогноза за периода 2021-2023 г. /втори етап/ на Община Берковица;

11.Докладна РД-92-00-635 относно издаване на запис на заповед от община Берковица в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № BG06RDNP001-7.008-0047-C01 от 03.12.2019г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ за Проект „ Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради ( кметство с. Замфирово, кметство с. Гаганица, община Берковица),  които предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“, сключен между Община Берковица и ДФ „Земеделие” на стойност 21940,00 лв.;

12.Докладна РД-92-00-636 относно издаване на запис на заповед от община Берковица в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № BG06RDNP001-7.008-0047-C01 от 03.12.2019г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ за Проект „ Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради ( кметство с.Замфирово, кметство с.Гаганица, община Берковица),  които предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“, сключен между Община Берковица и ДФ „Земеделие” на стойност 109696,00 лв.

 

 

КОМИСИЯ ПО МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ НА ГРАЖДАНИ

24 септември 2020 г. /четвъртък/ – 14.30 часа

 

1.Докладна РД-92-00-612 относно сключване на Споразумение между Община Берковица и Община Георги Дамяново за съвместно използване на предосавяната от Община Берковица социална сулуга – ЦОП, гр. Берковица, ул. Ашиклар №7 и утвърждаване на проекта за споразумението между двете страни;

2.Докладна РД-92-00-627 относно именуване на нова локализационна единица/улица/ на територията на село Бързия, община Берковица в местност Петрохан;

3.Докладна РД-92-00-633 относно приемане на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Берковица;

4.Докладна РД-92-00-634 относно приемане План-програма за заседания на Общински съвет – Берковица през ІV-то тримесечие на  2020 година.

 

 

КОМИСИЯ  ПО ТУРИЗЪМ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО И ЕКОЛОГИЯ

24 септември 2020 г. /четвъртък/  –  14.00 часа

 

1.Докладна РД-92-00-591 относно вземане на решение за безвъзмездно предоставяне на дървесина за нуждите на общински поделения на територията на община Берковица;

2.Докладна РД-92-00-592 относно вземане на решение за безвъзмездно предоставяне на дървесина за нуждите на общински поделения на територията на община Берковица за следващия зимен отоплителен сезон 2020 – 2021 г.;

3.Докладна РД-92-00-633 относно приемане на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Берковица;

 

 

КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

  24 септември 2020 г.  /четвъртък/  –  13.30 часа

 

1.Докладна РД-92-00-509(3) относно приемане отчет за дейността на Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, гр. Берковица;

2.Докладна РД-92-00-510(2) относно приемане отчет за дейността на Център за обществена подкрепа, гр. Берковица, ул. „Ашиклар“ № 7 за 2019 г.;

3.Докладна РД-92-00-511(2) относно приемане отчет за дейността на Център за обществена подкрепа, гр. Берковица, кв. „Раковица“, ул. „Първи май“ за 2019 г.;

4.Докладна РД-92-00-612 относно сключване на Споразумение между Община Берковица и Община Георги Дамяново за съвместно използване на предосавяната от Община Берковица социална сулуга – ЦОП, гр. Берковица, ул. Ашиклар №7 и утвърждаване на проекта за споразумението между двете страни;

 

 

КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛТУРА, МЛАДЕЖТА, СПОРТА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА

     24 септември 2020 г. /четвъртък/  –  16.00 часа

 

1.Докладна РД-92-00-512(2) относно приемане отчет за дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – Център за работа с деца, гр. Берковица за учабната 2019–2020 г.;

 

 

КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО

23 септември 2020 г. /сряда/  –  13.30 часа

 

1.Докладна РД-92-00-637 относно изработване на ПУП – парцеларен план за „Изграждане на кабелна захранваща линия НН 1 kV за нуждите на стационарна контролна единица АУЗПТ/СКТ №1074 на Път II-81 „Монтана – Гинци“ км53+960, част от електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканска пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни следства с обща технически допустима максимална маса до 3,5 т. /електронна винетка/“;

2.Докладна РД-92-00-638 относно изменение на общ устройствен план на Община Берковица и изработване на ПУП за концесионна площ на находище „Дуката“, землище с. Бързия, ЕКАТТЕ 07510, община Берковица, обл. Монтана;

3.Докладна РД-92-00-639 относно процедиране на ПУП за ПИ 03928.513.309 по кадастралната карта на гр. Берковица, след представено задание;

4.Докладна РД-92-00-640 относно заявление за одобряване на подробен устройствен план за обект: делба и промяна предназначение и преотреждане: „За паркинг“, на част от ПИ 03928.152.5, местност „Горната кория“ по действащата кадастрална карта и регистри на гр. Берковица, област Монтана;

 

 

КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКА, СОЦИАЛНА, ЕТНИЧЕСКА И ДЕМОГРАФСКА ИНТЕГРАЦИЯ И ВРЪЗКА С ГРАЖДАНСКИ ОБЩЕСТВА

23 септември 2020 г. /сряда/  –  13.00 часа

 

1.Докладна РД-92-00-635 относно издаване на запис на заповед от община Берковица в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № BG06RDNP001-7.008-0047-C01 от 03.12.2019г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ за Проект „ Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради (кметство с. Замфирово, кметство с. Гаганица, община Берковица),  които предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“, сключен между Община Берковица и ДФ „Земеделие” на стойност 21940,00 лв.;

2.Докладна РД-92-00-636 относно издаване на запис на заповед от община Берковица в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № BG06RDNP001-7.008-0047-C01 от 03.12.2019г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ за Проект „ Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради ( кметство с.Замфирово, кметство с.Гаганица, община Берковица),  които предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“, сключен между Община Берковица и ДФ „Земеделие” на стойност 109696,00 лв.

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

МОЖЕ БИ ВИ ИНТЕРЕСУВА И :

мобилно приложение
Актуални Новини

МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ VISIT BERKOVITSA ЩЕ ИНФОРМИРА ПОСЕТИТЕЛИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Мобилно приложение Visit Berkovitsa ще ориентира туристите, посещаващи нашия град. Община Берковица стартира безплатно мобилно приложение Visit Berkovitsa. Изработката и

ВИЖТЕ ОЩЕ »
ПОПУЛЯРНИ ЕТИКЕТИ
covid-19 (28) Кмет на Община Берковица (62) Културен център "Йордан Радичков" (10) МИГ Берковица и Годеч (25) НЧ "Иван Вазов - 1872" (10) ОП Региони в растеж (18) Образование (41) Община Берковица (571) Общинска администрация-Берковица (86) Общински съвет-Берковица (36) Обява (33) Природни забележителности (21) Проект енергийна ефективност (12) СУТ (17) административни услуги (13) берковица (17) берковската духова музика (10) вик берковица (13) дневен ред (16) заповед (15) заповеди на кмета (23) избори (10) кмет община берковица (22) конкурс (13) културни забележителности (17) музеен комплекс - Берковица (25) общинска администрация (56) общински съвет - берковица (9) обява община берковица (12) обявление (88) обявление отдел СУТ (27) отдел строителство (23) подробен устройствен план (11) поздравителен адрес (23) проект (13) противоепидемични мерки (27) редовна сесия (16) социални дейности (14) социални услуги (12) спорт (12) спортни клубове (11) съобщение (15) туризъм (32) уведомление (12) услуги (13)
QR Code

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ - АКТУАЛНО

Лого Община Берковица
Актуални Новини

НА ВНИМАНИЕ НА КАНДИДАТИТЕ, ВЗЕЛИ УЧАСТИЕ В ПОДБОРА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЗДРАВЕН МЕДИАТОР“, С. ЗАМФИРОВО

Комисия, назначена със Заповед РД-15-647/15.09.2023 г. за провеждана на подбора за длъжността „Здравен медиатор“, с . Замфирово, уведомява кандидатите допуснати до

ВИЖТЕ ОЩЕ »

Запишете се за нашия Е-Бюлетин

Newsletter - Община Берковица

Имате Въпроси?
С радост ще Ви отговорим!

Facebook Twitter Email Pinterest linkedin WhatsApp WhatsApp Telegram Viber
Този уебсайт използва бисквитки за подобряване на посетителското преживяване. Използвайки уебсайта Вие се съгласявате с тяхното приложение в законовите рамки.