Спорт

Спорт

КУЛТУРЕН И СПОРТЕН  КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА за 2023 година – изм. и доп. с реш. 1388/прот. 68 от 24.03.23 г.

ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА