Актуални Новини

СРЕЩА ЗА ДЪЛГОСРОЧНО ЕНЕРГИЙНО ПЛАНИРАНЕ

Екипът на WWF България проведе среща в Община Берковица за дългосрочно енергийно планиране с представяне и дискутиране на Планове за действие и Пътна карта за преход към ниско-въглеродна икономика. На срещата заедно с ръководството на общината бяха обсъдени възможностите за прилагане на конкретни мерки.

Община Берковица е в партньорство с WWF-България и е подкрепила проекта още от неговото създаване преди три години. Георги Стефанов от WWF-България представи на срещата ревизирания вариант за Северна България на Визията за преход към устойчива ниско-въглеродна икономика, както и т. нар. Пътна карта. В нея бяха включени приоритетните области за енергийна ефективност и ВЕИ, сценарият и включването на заинтересованите страни. Обсъдиха се и плановете за действие за Община Берковица чрез представянето на първи вариант с цели и обхват на Плановете за действие, краткосрочните мерки на местно ниво и бюджет и ресурси. По време на дискусията се направиха и някои допълнения по Плановете за действие на Общината.

Поставянето на дългосрочни местни енергийни цели за нисковъглеродно развитие ще доведат до решаване на проблеми като замърсяването на въздуха, но също и намаляване на разходите на общините и на домакинствата за енергия.

Важна цел е и да се даде старт на генерирането на нови идеи и възможности за местната власт, в това число и мобилизиране на местните активни хора и организации, за постигане на реални резултати по пътя към устойчивото нисковъглеродно енергийно развитие.