Актуални Новини

СРЕЩА МЕЖДУ ИНСТИТУЦИИ ЗА ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Във връзка с проведено Младежко общинско управление на 12 октомври 2018 г. по повод Деня на българската община и подаден сигнал от участващите в инициативата деца за хулигани и наркомани в дворовете на учебните заведения Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Берковица ще  проведе работна среща. Мероприятието се организира след поет ангажимент от кмета инж. Милчо Доцов пред децата за обезопасяване на учебните заведения. Дневният ред на предстоящата среща е:

  1. Запознаване с подадения сигнал и обсъждане на събраната информация;
  2. Набелязване на мерки за опазване имуществото и дворовете на учебните заведения, както в учебно, така и в извънучебно време;
  3. Превенция и борба срещу употребата на наркотици.

Работната среща ще се проведе на 25.10.2018 год. от 13.00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация – Берковица. На нея са поканени началника на РУ на МВР-Берковица, инспектор Детска педагогическа стая,  директор Дирекция „Социално подпомагане“, отдел „Закрила на детето“, директори на училища и детски градини.

Целта на форума е обсъждане на проблема и набелязване на ефективни мерки за решаването му.