Актуални Новини

СТАНОВИЩЕ НА КМЕТА ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА ОТНОСНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА „ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА ПСОВ И СТРОИТЕЛСТВО НА ВиК МРЕЖА НА ГРАД БЕРКОВИЦА“

Причините за прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка „Проектиране и строителство на ПСОВ и строителство на ВиК мрежа на град Берковица са, че в методиката за оценяване по показател „ценово предложение“ е предвидено участниците да бъдат класирани по предложените от тях цени без ДДС и непредвидени разходи. В същото време в образеца на част от документацията не е предвидено представяне на цени от участниците, които да бъдат оценени от комисията. Изчисляването на тази цена от комисията е незаконосъобразно и недопустимо. Това води до невъзможността и  да класира участниците без да наруши Закона за обществени поръчки. В следствие на констатираните нарушения при откриването на процедурата и възможността от финансови корекции, възложителят в случая община Берковица взема решение за прекратяване на процедурата, която ще бъде открита отново след отстраняване на грешките в документацията. Продължаването на процедурата за възлагане на обществена поръчка „Проектиране и строителство на ПСОВ и строителство на ВиК мрежа на гр. Берковица” в този и вид би довело до санкции от контролните органи и финансиращият орган. Те  могат да достигнат до 25% от стойността на самата поръчка, което е в размер на 4 108 734,62, а това ощетява общината.