Актуални Новини

СТАНОВИЩЕ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗА ЗОНА КОМ

BERKOVITSA-9С разпореждане, дадено с писмо от ДНСК от 19.06.2019 г. е поискана от РДНСК-Монтана информация относно наличието на кабинкови и въжени линии на територията на Област Монтана. От служители на РДНСК-Монтана е направена проверка в Община Берковица, относно фактическото състояние на съоръженията и наличието на строителни книжа и разрешение за строеж. Съставен е констативен акт № 4/ 13.09.2019 г. и е образувано административно производство от РДНСК-Монтана по чл. 178, ал. 5 от ЗУТ за забрана ползване на Стационарен ски влек „Ком“ тип „Котва“ и констативен акт № 2 и 3  от 13.09.2019 г. и образувано административно производство по реда на чл. 225 от ЗУТ за премахване на горепосочения строеж.

Със Заявление № УОСГ 70-00-5(18) от 06.12.2019 г. фирма „КОСМОС КОМ 13“ ЕООД е поискала удостоверение за търпимост на стационарен ски влек – писта Ком.

Главният архитект на Община Берковица отказа да издаде удостоверение за търпимост на фирма „КОСМОС КОМ 13“ ЕООД, гр. Берковица с мотивите, че няма предоставени данни от дружеството за градоустройствена основа и градоустройствен план на съоръжението, за което се иска търпимост, нито към по-късен период при действието на Закона за устройство на територията, т.е за терена, върху който е изпълнено съоръжението няма влязъл в сила ПУП и не е извършена промяна предназначението на земята, върху която същото е разположено, която и понастоящем е горска територия.Не е налице и третата предпоставка за търпимост §16, ал. 3 от ПР на ЗУТ, а именно-строежът не е деклариран за узаконяване пред одобряващия орган в Община Берковица в шестмесечен период от обнародването на ЗУТ, т.е до 02.07.2001 г. Липсват и предпоставки, указващи изпълнение на изискванията на действалите по време на извършване на СМР относими разпоредби от правилата и нормите за извършване на строежи по Закона за Горите.