Актуални Новини, Новини

СТАНОВИЩЕ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ОТНОСНО ОТСИЧАНЕТО И КАСТРЕНЕТО НА ДЪРВЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Общинска администрация – Берковица уведомява, че в резултат на многобройни жалби от граждани и учреждения за наличие на потенциално опасни дървета с молба за премахването и/или окастрянето им и опазване живота и здравето на хората и имуществото им, са съставени протоколи, с които се констатира нуждата от премахването на опасните дървета. На основание протокол от 31.01.2020 година, съставен от специалисти – лесовъди – Служители на Общинска администрация – Берковица,  както и на основание констативен протокол от 19.02.2020 година, изготвен от  служители на ОбА – Берковица, съвместно с представители от ТП „ДГС“ – Берковица, е констатирано наличието на дървета, застрашаващи живота и здравето на хората, електропреносната мрежа, движимо и недвижимо имущество. В резултат на съставените горепосочени констативни протоколи, на 01.04.2020 година е сключен договор за услуга  между Община Берковица и фирма „Хайди“ ЕООД за извършване на окастряне, разкрояване и извозване на добитата дървесина на 70 броя опасни дървета, в т.ч. 36 броя дървета за рязане и 34 броя дървета за рязане на глава в урбанизираната територия на град Берковица.

Добитата дървесина се транспортира до ОбМ „Комунални дейности“ – Берковица, за която се издават превозни билети и се съставят протоколи за приемане на дървесината от общинското дружество.

Изцяло са премахнати само опасни дървета (бреза), които са на пределна възраст, загнили и представляват заплаха за здравето и живота на пребиваващите около прилежащата им територия.

С решение на Общински съвет – Берковица добитата дървесина ще бъде разпределена на второстепенните разпоредители в Община Берковица за идния отоплителен сезон 2020-2021 година.

Община Берковица строго съблюдава установените правила при отстраняване на дървесни видове и с внимание и грижа към екологичното богатство на нашата община предприема мерки за опазването му. Включва се в редица мероприятия, свързани със защитата на околната среда от замърсяване, и стриктно следи за спазване на мерките за съхраняване на биоразнообразието, почвите и реките в район. Със  загриженост за зелената екосистема Общината е предприела инициатива за залесяване на 320 фиданки на територията на община Берковица, с което ще допринесе за обогатяване на природното богатство на нашия регион.