Актуални Новини, Новини, Община Берковица

Становище по екологична оценка № МО-1-1/2017 г. на РИОСВ – Монтана

На основание чл. 27, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми предоставям на всички заинтересовани лица Становище по екологична оценка № МО-1-1/2017 г. на РИОСВ – Монтана, с което се съгласува общия устройствен план на община Берковица.

Настоящото е получено с вх. № УОСТ-46-06-1/94/28/02/2017 г.

Заинтересованите лица могат да обжалват становището по реда на Административнопроцесуалният кодекс в 14 дневен срок от съобщаването му, считано от 02/03/2017 г.  до 15/03/2017 вкл.

Становище