Актуални Новини, Новини

СТАРТИРАТ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО ОБНОВЯВАНЕ СГРАДАТА НА КМЕТСТВО С. ЗАМФИРОВО, ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

3 loga

На 17.08.2020 г. в сградата на Общинска администрация – Берковица се подписа Акт Образец 2 за откриване на строителна площадка за изпълнение на обект “Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради (кметство с. Замфирово, община Берковица/, които предоставят обществени услуги с цел подобряване  на тяхната енергийна ефективност“, изпълняван в рамките на административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.008-0047-C01 от 03.12.2019 г. по Процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.008 – Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. Бенефициент по проекта е Община Берковица.

На срещата присъстваха г-жа Димитранка Каменова – Кмет на Община Берковица, инж. Иван Георгиев – специалист „Кадастър“, инж. Мая Горанова – ръководител на проекта, инж. Димитър Михайлов – инвеститорски контрол на обекта, инж. Марин Младенов – Управител на „КИМА КОНСУЛТ“ ЕООД, Веселка Николова – Управител на „АЛФАСИСТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД и Мирослав Георгиев – Технически ръководител на обекта.

Изпълнител на строително-монтажните работи на обекта е „АЛФАСИСТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, а фирмата, упражняваща строителен надзор по време на строителството, е „КИМА КОНСУЛТ“ ЕООД.

Проектът е на обща стойност 219 391,31 лева, от които 186 482.62 лева от Европейския съюз чрез ЕЗФРСР и 32 908.69 лева национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България. Основната цел на проекта е повишаване енергийната ефективност на публични сгради в с. Замфирово и с. Гаганица, община Берковица, които предоставят обществени услуги, допринасящи за насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони.

откриване стройтелна площадка