Актуални Новини, Новини

СТАРТИРАХА РЕМОНТНИТЕ ДЕЙНОСТИ В НЧ „ИВАН ВАЗОВ – 1872“ – БЕРКОВИЦА

Започнаха дейностите по оборудване на НЧ „Иван Вазов – 1872“ – Берковица. Вече са доставени и монтирани мултимедиен проектор и екран по ОП 2.

Предстои доставянето и монтирането на театралните столове за големия салон по ОП 3, както и оборудването с аудио и осветителна техника.

watermarked-DSC05336Припомняме, че на 10.03.2021 година бе подписан Анекс към договор за безвъзмездна финансова помощ № 12/07/2/0/00866/10.10.2017 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от  мярка 7 “Основни услуги и обновяване на селата в селски райони“ от ПРСР за периода 2014-2020г. между Народно читалище „Иван Вазов – 1872“ – гр.Берковица , с който се удължава срокът за изпълнение на  проект „Повишаване  качеството на културния живот в община Берковица чрез закупуване на оборудване и обзавеждане за народно читалище „Иван Вазов – 1872“ – град Берковица “.

За продължаването на ремонтните дейности, Община Берковица и след решение на Общински съвет – Берковица, кандидатства и получи кредит, необходим за дейности по изпълнение на проекта за НЧ „Иван Вазов – 1872“ – Берковица. Кредитът ще бъде погасен след превеждане на средствата от ДФЗ.

watermarked-DSC05333