Актуални Новини, Новини

СТАРТИРАЩА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ

НАЧАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ

На 17 септември 2021 година от 11:00 часа в административната сграда на Община Берковица, намираща се на адрес: гр. Берковица,  пл. „Йордан Радичков” № 4, „Заседателна зала“ се състоя пресконференция за стартиране изпълнението на проект BG16RFOP001-2.003-0042 „Повишаване енергийната ефективност на жилищни сгради в гр. Берковица – етап 3“ по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., процедура на подбор  BG16RFOP001-2.003 “Енергийна ефективност в периферните райони-3”, финансиран съгласно Административен договор за предоставяне на  безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер от ИСУН BG16RFOP001-2.003-0042-C01 и № РД-02-37-79/09.09.2020 г. на МРРБ, Управляващ орган на ОПРР 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.

На пресконференцията присъстваха г-жа Димитранка Каменова – Кмет на Община Берковица, г-н Деян Еленков – Председател на Общински съвет – Берковица, г-жа Гергана Антонова – Зам.-кмет на Община Берковица, г-жа Спаска Георгиева – Зам.-кмет на Община Берковица, г-н Атанас Георгиев – Зам.-кмет на Община Берковица, арх. Анита Теодосиева – Гл. архитект на Община Берковица, г-жа Елена Урумова – представител на фирмата упражняваща строителен надзор по проекта, представители на сдруженията на собствениците на трите жилищни сгради, обект на интервенция по проекта, представители на изпълнителите на СМР на жилищните сгради, граждани, служители на Общинска администрация Берковица и представители на медиите. С помощта на мултимедийна презентация ръководителя на проекта представи целите, дейностите и очакваните резултати от реализацията на проекта.

Главната цел на проекта е чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по-добри условия на живот за гражданите в жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда в подкрепа на балансираното и устойчивото развитие на община Берковица и в град Берковица, като опорен център от 4-то ниво на националната полицентрична система.

Дейностите по проекта ще спомогнат за намаляване разходите за поддръжката на материалната база и разходи за енергопотребление и отопление, като от друга страна ще се подобри комфорта и енергийните характеристики на сградите. Допълнителен ефект от мерките ще осигури рентабилната експлоатация, което ще позволи устойчивото й управление и поддръжка във времето.

Проекта предвижда обновяване на три жилищни сгради:

  • жилищна сграда е с административен адрес гр. Берковица, Бул. „Мрамор” № 1, бл. Бор-2.
  • Другата жилищна сграда е с административен адрес гр. Берковица, ж.к. “Изгрев”, бл. 74.
  • жилищна сграда е с административен адрес гр. Берковица, ж.к. “Заряница”, бл. 27, бл. 28, бл. 29 и бл. 30.

Общата стойност на проекта е 1 499 999,38 лева финансирани със средства от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., от които от ЕФРР сума в размер:     1 274 999,47 лева и Национално финансиране сума в размер: 224 999,91 лева.

 Мероприятието е част от дейностите за информиране и публичност и цели запознаване на заинтересованите страни и широката общественост с целите, дейностите и очакваните резултати от реализацията на проекта.

Този документ е създаден в рамките на проект „Повишаване енергийната ефективност на жилищни сгради в гр. Берковица – етап 3“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Берковица и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.