Община Берковица

СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА СТОЙНОСТ 984 040, 85 лв.

Община Берковица

На 18.08.2021 г. г-жа Димитранка Каменова, Кмет на Община Берковица подписа три договора за изпълнение на СМР на обекти след проведена обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи за реализация на проекти за повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради, финансирани по ОПРР 2014-2020 г. по 9 обособени позиции“.

Сключен е договор между Община Берковица и ОБЕДИНЕНИЕ „СТРОЙ ПРОЕКТ-БЕРКОВИЦА“ на стойност 311 981,03 лв. без ДДС за Обособена позиция №3 – „Изпълнение на СМР за повишаване на енергийната ефективност на жилищна сграда, находяща се в гр. Берковица, бул. „Мрамор“ № 1, бл. Бор-2, , УПИ ІІ, кв. 77, по плана на гр. Берковица, ПИ 03928.511.39“, изпълняван в рамките на Проект „Повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради в гр. Берковица – етап 3”, финансиран съгласно Административен договор за предоставяне на  безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.003-0042-C01 по Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 г. 

Сключен е договор между Община Берковица и ОБЕДИНЕНИЕ „СТРОЙ ПРОЕКТ-БЕРКОВИЦА“ на стойност 397 725,95 лв. без ДДС за Обособена позиция № 6 – „Изпълнение на СМР за повишаване на енергийната ефективност на жилищна сграда, находяща се в гр. Берковица, ж.к. „Заряница“, бл. 31, бл. 32 и бл. 33, УПИ І, кв. 1, по плана на гр. Берковица, ПИ 03928.510.3.2, 03928.510.3.3, 03928.510.3.4“, изпълняван в рамките на Проект „Повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради в гр. Берковица – етап 4”, финансиран съгласно Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.003-0043-C02 по Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 г.

Сключен е договор между Община Берковица и „СТРОЙ КОНТРОЛ ИНВЕСТ“ ЕООД на стойност 274 333,87 лв. без ДДС за Обособена позиция №7: „Изпълнение на СМР за повишаване на енергийната ефективност на жилищна сграда, находяща се в гр. Берковица, ул. „Христо Ботев“ № 3, бл. „Звезда“, УПИ I, кв. 65, по плана на гр. Берковица, ПИ 03928.511.517“, изпълняван в рамките на Проект „Повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради в гр. Берковица – етап 4”, финансиран съгласно Административен договор за предоставяне на  безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.003-0043-C02 по Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 г.