Актуални Новини, Новини

СТАРТИРА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 Г.

В изпълнение на Закона за регионалното развитие и в отговор на предизвикателствата пред новия програмен период на ЕС, Община Берковица започна разработването на План за интегрирано развитие на общината (ПИРО) за периода 2021-2027 г.
Планът е основен инструмент за планиране, програмиране, управление и ресурсно осигуряване на развитието на общината през следващите седем години. Като стратегически документ, той обвързва сравнителните предимства и потенциал на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети, свързани от общия стремеж за устойчиво развитие, по-добра обществена среда и по-висок жизнен стандарт на хората в общината.
Със Заповед №РД-15-773 от 28.10.2020 г. на Кмета на община Берковица е определена работна група за разработване на План за интегрирано развитие на община Берковица за периода 2021-2027 г.
Участието на гражданите в процеса по изработването на ПИРО е изключително важно и би гарантирало неговото качество, реалистичност и широка обществена подкрепа.

Вашите мнения и предложения може да дадете чрез попълване на настоящата анкета.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWMsEU8_YfRzkarWzTEP7USDTBQb3m7lu7mx012l8KrqFumw/viewform