Актуални Новини

„СЪЗДАВАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНТЕГРИРАНА СОЦИАЛНА УСЛУГА В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА”

Logo-ESF1На 01.02. 2016 г. от 12.00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация – Берковица лого-ню се проведе начална пресконференция по проект „Създаване на Център за предоставяне на интегрирана социална услуга в Община Берковица” съгласно договор  № BG05M9OP001-2.002–0075–C001, Схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”.  Бенефициент е Община Берковица. На пресконференцията присъстваше  Председателят на ОбС д-р Илиян Тимчев. Ръководителят на проекта зам.-кметът Радослав Найденов представи останалите 111членове от екипа, както и запозна присъстващите с  целите, основните дейности и очакваните резултати по проекта.

Целта на проекта е да се предоставят интегрирани услуги за хората с невъзможност за самообслужване и за хората с увреждане чрез съчетаване на комплексни действия в посока осигуряване на дългосрочна грижа в общността или в домашна среда.

IMG_3959Общата стойност на проекта е 496 846,00 лева.

Проектът е с продължителност 21 месеца

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:

–  Създаване на център за предоставяне на интегрирана социална услуга в Община Берковица за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда, така че максимално да се отговори на индивидуалните нужди на потребителите;

–  Подобряване качеството на живот и на достъпа до услуги за социално включване на хора с увреждания и хора над 65 години в невъзможност за самообслужване;

–  Създаване на работни места за лицата, полагащи грижи  за близките си с увреждания;

–  Насърчаване на равните възможности и разширяване на многообразието и целенасочеността на социалните услуги, предоставяни в общността;

–  Прилагане на индивидуализиран подход на социална подкрепа с цел постигане на независимост и социална интеграция за възрастните и хората с увреждания.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА:

 1. Организация и управление на проекта;
 2. Разработване на Правила за дейността на Център за предоставяне

на услуги за социално включване в общността или в домашна среда;

 1. Изготвяне на оценка на потребностите;
 2. Предоставяне на интегрирана социална услуга;
 3. Обучение на екипа за предоставяне на интегрирана услуга;
 4. Мотивационна и психологическа подкрепа на персонала,

предоставящ социални услуги;

 1. Осигуряване на визуализация и публичност.

ЦЕНТЪР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНТЕГРИРАНА СОЦИАЛНА УСЛУГА В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

В рамките на настоящия проект Община Берковица е доставчик на социална услуга за създаване на Център за предоставяне на интегрирана социална услуга за хора с увреждания. Създават се условия за пълноценен и самостоятелен начин на живот на лица с увреждания в подходяща и близка до семейната среда. Дава се възможност за подкрепа и достъп до всички социални услуги, разкрити в общността. Услугата  е насочена към плавен преход за постигане на независимост и социална интеграция за възрастни и хора с увреждания.

ЦЕЛ НА УСЛУГАТА Насърчаване на равни възможности за социално включване на всяко лице с увреждания в естествена за него среда, чрез осигуряване на индивидуална грижа и подкрепа.

Осигуряване на високо качество на живот, което да гарантира пълноценно  физическо, емоционално и интелектуално  развитие на група от обществото, намираща се в затруднено положение.

ЦЕЛЕВА ГРУПА: •          Лица с различни видове трайни или частични увреждания, чиито ограничения от здравословен характер ги поставят в изолация и/или невъзможност сами да организират социалния си живот, както и самотно живеещи възрастни хора, които поради различни причини от здравословен характер не са в състояние сами да организират бита си, да поддържат хигиената в дома си и изпитват затруднения при самообслужване.

 • Деца с увреждания в общността;
 • Семейства на деца и младежи с увреждания;
 • Персонал, ангажиран в социалната услуга за лица с увреждания и    възрастни хора.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

 • – Подобряване качеството на живот 86 лица и деца с увреждания и самотно живеещи възрастни хора от Община Берковица, чрез получаване на достъп до социални услуги в общността или в домашна среда;
 • – Предоставяне на качествени социални услуги в общността или в домашна среда за предотвратяване на социално изключване и създаване на възможности за водене на самостоятелен живот на възрастните и хората със специфични нужди;
 • – Безопасна и сигурна среда за живот, чрез осигуряване на индивидуализирана  грижа и подкрепа  за лица с увреждания и възрастни хора.

 

Настоящият документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие

на човешките ресурси” съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ се носи от Община Берковица и

при никакви обстоятелства не може да се приеме, че този документ отразява официалното

становище на Европейския съюз.