Актуални Новини

СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ПО ОПРР 2014-2020

ЛогаМаяГСдруженията на собствениците /СС/, с които има сключени договори, но няма налични финансови средства, остават в резерв и по тях на този етап няма да се извършват дейности по повишаване на енергийната ефективност!

Уведомяваме гражданите на община Берковица, че приемането на документи за регистрация на СС в многофамилни жилищни сгради, отговарящи на критериите за допустимост за кандидатстване по Проекта продължава, като желаещите да учредят сдружение могат да се снабдят с комплект от необходимите образци за регистрация, както и да получат необходимата информация и консултация,  в стая 209, ет. 2 в сградата на общинската администрация всеки работен ден от 13:00 до 15:00 ч. – инж. Мая Горанова.

Уведомяваме СС, на които до този момент вече са издадени удостоверения за регистрация от община Берковица, както и в регистър Булстат и които са в процес на подготовка за подаване на Заявление за интерес и финансова помощ /ЗИФП/ с прилежащите му образци, че същите ще бъдат приети за разглеждане и оценка по ОП „Региони в растеж”!

При осигурено бъдещо допълнително финансиране по ОП „Региони в растеж” община Берковица ще уведоми писмено СС със сключени договори (резерви) за стартиране на съответните действия по извършване на обследване за енергийна ефективност и съставяне на технически паспорт на жилищните сгради!

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на подадени за ЗИФП и сключени договори на Община Берковица по ПО 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорните центрове в периферните райони“  на ОПРР 2014-2020 къ 11.05.2016 г.