Актуални Новини

СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ПО ОПРР 2014-2020

ЛогаМаяГУведомяваме гражданите на община Берковица, желаещи да кандидатстват за обновяване на многофамилни жилищни сгради по Проект за енергийна ефективност на жилищни сгради, финансиран по процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”, Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони” на ОПРР 2014 – 2020, че към настоящия момент предвиденият финансов ресурс е изчерпан!

Уведомяваме гражданите на община Берковица, че приемането на документи за регистрация на СС в многофамилни жилищни сгради, отговарящи на критериите за допустимост за кандидатстване по Проекта продължава, като желаещите да учредят сдружение могат да се снабдят с комплект от необходимите образци за регистрация, както и да получат необходимата информация и консултация,  в стая 209, ет. 2 в сградата на общинската администрация всеки работен ден от 13:00 до 15:00 ч. – инж. Мая Горанова.

Уведомяваме СС, на които до този момент вече са издадени удостоверения за регистрация от община Берковица, както и в регистър Булстат, и които са в процес на подготовка за подаване на Заявление за интерес и финансова помощ /ЗИФП/ с прилежащите му образци, че същите ще бъдат приети за разглеждане и оценка.