Актуални Новини, Новини

СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОСИГУРЯВАНЕТО НА ДЪРВА ЗА ОГРЕВ (КОНТИНГЕНТ)

ОБЯВЛЕНИЕ

Общинска администрация – Берковица уведомява, че е извършено разпределение на количествата дърва за огрев и за строителна дървесина за 2023 г. за община Берковица в района на Държавно горско стопанство – Берковица и от 03.04.2023 г. до 13.04.2023 г. започва да приема заявления (по образец) от жители на град Берковица.
Максимално допустимите количества при разпределението на контингента дърва за огрев са 5 куб.м. за семейство. Допустимите количества при разпределението на строителната дървесина е според нуждите на домакинствата.
Условия за включване в списъците:
1.Лицето и членовете на домакинството не трябва да притежават имоти с начин на трайно ползване „Гори” на територията на Република България;
2.Членовете на домакинството трябва да са с постоянен адрес в град Берковица, а за списъците на селата – в съответното населено място;
3.Членовете на домакинството не ползват целева помощ за отопление по реда на условията на Наредба РД-07-5 от 16.05.2008 г. на Министерството на труда и социалната политика.
Списъците ще бъдат актуализирани и утвърдени след съвместни проверки на Общинска администрация – Берковица, Държавно горско стопанство – Берковица, Дирекция „Социално подпомагане” – Берковица.
Настоящата информация се огласява за населението на информационното табло на Общинска администрация – Берковица, на интернет страницата на Община Берковица https://berkovitsa.bg/ и чрез средствата за масова информация.