Актуални Новини, Новини

СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕТО НА НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ НА 27.01.2013 г.

1. ГЛАСОПОДАВАТЕЛИ С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА ГЛАСУВАТ С ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА УРНА, ЗАЯВЯВАТ ЖЕЛАНИЕТО СИ НЕ ПО-КЪСНО ОТ 27.12.2012 ГОДИНА В ПИСМЕНА ФОРМА ЧРЕЗ ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ, ПОДПИСАНО САМОРЪЧНО И ПОДАДЕНО ЧРЕЗ ПИСМО, ФАКС ИЛИ ЕЛЕКТРОННА ФОРМА ДО ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ПО ПОСТОЯННИЯ АДРЕС ИЛИ НАСТОЯЩ АДРЕС, /КОГАТО Е НАПРАВЕНО ИСКАНЕ ПОЧЛ. 53, АЛ. 1 ОТ ИЗБОРНИЯ КОДЕКС/. ПРИЛАГА СЕ КОПИЕ ОТ ДОКУМЕНТ НА ТЕЛК /НЕЛК/. – Приложение №16

2. ИЗБИРАТЕЛ, ЧИЙТО ПОСТОЯНЕН И НАСТОЯЩ АДРЕС СА В РАЗЛИЧНИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА, МОЖЕ ДА ПОИСКА ДА БЪДЕ ВПИСАН В ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК ПО НАСТОЯЩ АДРЕС С ПИСМЕНО ЗАЯВЛЕНИЕ ДО КМЕТА НА ОБЩИНАТА ИЛИ КМЕТСТВОТО ПО НАСТОЯЩИЯ СИ АДРЕС В СРОК ДО 12.01.2013 ГОДИНА, – Приложение М 12

3. СЛУЖЕБНО    ЗАЕТИТЕ    ЛИЦА    МОГАТ    ДА    ПОЛУЧАТ  УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ДРУГО МЯСТО С ПИСМЕНО ЗАЯВЛЕНИЕ ДО  КМЕТА НА  ОБЩИНАТА ИЛИ КМЕТСТВОТО ПО ПОСТОЯНЕН АДРЕС В СРОК ДО 12.01.2013 ГОДИНА.Приложение № 9

4. ВСЕКИ ИЗБИРАТЕЛ  МОЖЕ ДА ПОИСКА ОТСТРАНЯВАНЕ  НА   ДОПУСНАТИ   НЕПЪЛНОТИ   И   ГРЕШКИ   В   ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК С ПИСМЕНО ЗАЯВЛЕНИЕ ДО КМЕТА НА ОБЩИНАТА ПО ПОСТОЯНЕН АДРЕС В СРОК ДО 19.01.2013 ГОДИНА. Приложение № 8

Вашият коментар