Актуални Новини, Новини

СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 18А, АЛ. 10 ОТ АПК

Лого Община Берковица

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

СЪОБЩЕНИЕ
изх.Nо УОСГ-70-00-650 (3) от 18.09.2023 г.
Във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК


Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на собствениците и носителите на вещни права на ПИ 47723.28.64 по КК и КР на с. Мездрея, местност Тутмата, общ. Берковица, заинтересовани лица по чл. 131 от ЗУТ, че по повод подадено Заявление с вх.№ УОСГ-0800-105 /380/05.07.2023 г. е издадена Заповед № РД-15-599 от 28.08.2023 г. на кмета на Община Берковица, с която е одобрен Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ 47723.28.681, ПИ 47723.28.683, ПИ 47723.28.685, ПИ 47723.28.686, местност Тутмата, с. Мездрея, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: „За друг вид производствен, складов обект”, с цел обединяването им в нов ПИ с отреждане „За Производствени дейности – ФЕЦ и ТП”. С част застрояване се предвижда застрояване в имота, обозначено с ограничителни линии при спазване на градоустройствените показатели за зона Пп – терени за производствени дейности.
Документите се намират в отдел „СУТ“ при Общинска администрация, стая № 112 и може да се прегледат от заинтересованите лица.
На основание чл. 136, ал. 1 и чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от получаване на настоящото обявление може да обжалвате заповедта чрез ОбА – Берковица до Административен съд – Монтана, в случай че не сте доволни от проекта.