Обяви

Съобщение за концесия

С обявление №2/07.08.2012г. , публикувано на електронната страница на “Държавен Вестник” Община Берковица обявява открита процедура за концесия за услуга язовир „МИШКОВЕЦ” намиращ се в землището на гр.Берковица  ЕКАТТЕ 03928  , общ. гр.БЕРКОВИЦА. От СЛУЖБАТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР – гр.МОНТАНА е издадена скица № 4137 от 11.05.2012г., за имот № 03928.93.45 с площ 43.811 дка и  скица № 4138 от 11.05.2012г., за имот № 03928.93.46 с площ 31.676 дка от землището на гр.Берковица и язовира е актуван като публична общинска собственост с Акт №211/18.09.2009г. Общата площ на язовира е определена на 75.487дка..

Документация за участие се закупува всеки работен ден до 17:00 часа на 10.09.2012 г. в центъра за услуги и информация на гражданите, който се намира на партера в сградата на Община Берковица на адрес: гр. Берковица, пл.”Йордан Радичков” № 4

Оферти за участие ще се приемат в центъра за услуги и информация на гражданите в сградата на Община Берковица до 17часа на 13.09.2012 г.

За допълнителна информация и разяснения, заинтересованите лица и кандидати за участие следва да подават писмено заявление до Комисията за провеждане на процедурата по отдаване на концесия  в Община Берковица

Вашият коментар