Актуални Новини, Новини

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА СЪДЕБЕН ЗАСЕДАТЕЛ ЗА РАЙОНЕН СЪД – БЕРКОВИЦА

111СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с постъпили към момента документи само от 1 /един/ кандидат за съдебен заседател за Районен съд-Берковица по чл. 68, ал. 3 от Закона за съдебната власт, както и предвид 30-дневния срок за извършване на проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за кандидатите, родени преди 16 юли 1973 г., удължавам обявения срок за кандидатстване до 18.08.2017 г. /петък/.
С Решение № 761 от Протокол № 45/07.04.2017 г. на Общински съвет-Берковица е избрана Комисия от общински съветници по чл. 68, ал. 1 от Закона за съдебната власт, която да представи кандидатури за съдебни заседатели, отговарящи на изискванията на чл. 68, ал. 1 от Закона за съдебната власт. Съгласно Искане от председателя на Окръжен съд – Монтана с вх. № РД-92-00-1300/06.04.2017 г. е необходимо да бъде попълнена квотата на съдебните заседатели за Районен съд-Берковица на основание чл. 68е от Закона за съдебната власт с 2 /двама/ съдебни заседатели.
На основание чл. 67, ал. 1 от Закона за съдебната власт за съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който:
1. е на възраст от 21 до 68 години;
2. има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства;
3. има завършено най-малко средно образование;
4. не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
5. не страда от психически заболявания.
Съгласно чл. 67, ал. 3 от Закона за съдебната власт съдебен заседател не може да бъде лице, което:
1. е съдебен заседател в друг съд;
2. е общински съветник от съдебния район, за който е избран;
3. участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
4. работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.
Във връзка с горното, в срок до 18.08.2017 г. /петък/, всички желаещи да кандидатстват пред Комисията за съдебни заседатели за Районен съд – Берковица, следва да представят в Общински съвет – Берковица, стая 211, документите по чл. 68, /ал. 3 от Закона за съдебната власт, а именно:
1. подробна автобиография, подписана от кандидата;
2. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
3. свидетелство за съдимост, издадено за кандидатстване за съдебен заседател;
4. медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
5. данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки;
6. мотивационно писмо;
7. писмено съгласие;
8. декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от Закона за съдебната власт;
9. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.
Предвид разпоредбата на чл. 68, ал. 4 от Закона за съдебната власт списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и препоръки и документите по т. 9 по-горе ще бъдат публикуват на интернет страницата на общинския съвет най-малко 14 дни преди датата на изслушването по чл. 68а от Закона за съдебната власт. ЗА СПРАВКИ: Общински съвет – Берковица, стая 211, тел. 0953/88697