Актуални Новини, Новини

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА

Лого Община Берковица

СЪОБЩЕНИЕ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА И ОЦЕНКА НА СЪВМЕСТИМОСТ НА ЧАСТИЧНО ИЗМЕНЕНИЕ НА „ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА И ПУП-ПРЗ НА ЧАСТ ОТ ПИ 03928.152.5 В М. „ГОРНАТА КОРИЯ“- ГР.БЕРКОВИЦА С ПРЕДМЕТА И ЦЕЛИТЕ НА ЗЗ ЗАПАДЕН БАЛКАН“ BG0002002 ПО ДИРЕКТИВАТА ЗА ПТИЦИТЕ И ЗЗ „ЗАПАДНА СТАРА ПЛАНИНА И ПРЕДБАЛКАН“ BG0001040 ПО ДИРЕКТИВАТА ЗА МЕСТООБИТАНИЯТА”

съгласно изискванията на чл. 20, ал. 1, т. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Име: Община Берковица
Пълен пощенски адрес: гр. Берковица, ул. „Йордан Радичков“ № 4
Лице за контакти: инж. Биляна Салтирова, инспектор „ОС” при ОбА-Берковица
Телефон: 0953/ 89127, е-mail: saltirova.b@berkovitsa.com

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПЛАН
Проекта за Частично изменение на „Общ устройствен план на община Берковица и ПУП-ПРЗ на част от ПИ 03928.152.5 в м. „Горната Кория“- гр. Берковица с предмета и целите на ЗЗ Западен Балкан“ BG0002002 по Директивата за птиците и ЗЗ „Западна Стара планина и Предбалкан“ BG0001040 по Директивата за местообитанията”, се разработва едновременно с доклада за екологична оценка (EO), която е неразделна част от него. Екологичната оценка и доклада за оценка за степента на въздействие (ДОСВ) с предмета и целите на опазване в ЗЗ Западен Балкан“ BG0002002 по Директивата за птиците и ЗЗ „Западна Стара планина и Предбалкан“ BG0001040 по Директивата за местообитанията” се изготвят на основание изискванията на РИОСВ-Монтана.
С Протокол № 23 /27.11.2020 г., Решение № 470, на основание чл. 124а, ал. 1 и чл. 134, ал. 3 от ЗУТ Общинският съвет Берковица е одобрил Задание за Частично Изменение на Общ устройствен план на Община Берковица/ ЧИ на ОУП/ и възлага на Кмета на Общината да проведе процедурите по реда на ЗУТ и ЗООС.

Главната цел на настоящата процедура по Общия устройствен план на общината и съпътстващия ПУП е промяна предназначението, делба и преотреждане на имот с идентификатор ПИ 03928.152.50 и ПИ 03928.152.52, като част от ПИ 03928.152.5 в местността „Горната кория” в землището на гр.Берковица, община Берковица, област Монтана.
Променя се предназначението само за новообразуваните имоти ПИ 03928.152.50 с площ 7 895 кв.м., като територията променя предназначението си от „Горски земи” в УЗ „Соп” – Смесена устройствена зона с конкретно предназначение „За ОО и паркинг”, а за имот 03928.152.52 се установи нов вид устройствен режим-за транспорт и комуникация (улица-тупик), с площ 437 кв.м. Останалата част от ПИ 03928.152.5 остава с площ от 35 956 кв.м. без промяна предназначението и е с проектен идентификатор ПИ 03928.152.51

Съгласно чл. 21, ал. 2, т. 3 от НУРИЕОПП, след приключване на консултациите по чл. 20, ал. 1 от Наредбата, ще бъде проведено обществено обсъждане на Екологична оценка и проекта на разглеждания план. Към осъществяването на плана ще се пристъпи след утвърждаването на цялата проектна документация.

МЯСТО С ПУБЛИЧЕН ДОСТЪП И ВРЕМЕ ЗА ЗАПОЗНАВАНЕ С ПРОЕКТА ЗА ПЛАНА/ПРОГРАМАТА, ЕКОЛОГИЧНАТА ОЦЕНКА С ВСИЧКИ ПРИЛОЖЕНИЯ И МАТЕРИАЛИТЕ КЪМ НЕЯ
Проектът на Частично изменение на „Общ устройствен план на община Берковица и ПУП-ПРЗ на част от ПИ 03928.152.5 в м. „Горната Кория“- гр. Берковица с предмета и целите на ЗЗ Западен Балкан“ BG0002002 по Директивата за птиците и ЗЗ „Западна Стара планина и Предбалкан“ BG0001040 по Директивата за местообитанията” и Доклада за Екологична оценка към него с всички приложения и материали са на разположение на интересуващите се:
• В сградата на Община Берковица, с адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков“ № 4, ет. 2, стая 213, всеки работен ден от 8:30 ч. до 17:00 ч. от 17.02.2023 г. до 20.03.2023 г.

СРОК ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА СТАНОВИЩЕ
от 17.02.2023 г. до 20.03.2023 г.

НАЧИН НА ИЗРАЗЯВАНЕ НА СТАНОВИЩЕ
Становища, мнения и предложения могат да се депозират до 20.03.2023 г. на място, по пощата или по имейл на адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков“ № 4, e-mail: ob@berkovitsa.com. Осигурен е достъп и техническа възможност за запознаване с материалите по доклада за Екологична оценка, с проекта на плана и всичките им приложения.

Лица от планиращия екип, отговорни да представят допълнителни разяснения:
инж. Биляна Салтирова, инспектор „ОС”, тел: 0953/89127
Пенка Атанасова – ръководител на екипа, изготвил доклада за Екологична оценка към плана за изменение на „Общ устройствен план на община Берковица и ПУП-ПРЗ на част от ПИ 03928.152.5 в м. „Горната Кория“- гр. Берковица с предмета и целите на ЗЗ Западен Балкан“ BG0002002 по Директивата за птиците и ЗЗ „Западна Стара планина и Предбалкан“ BG0001040 по Директивата за местообитанията”.