Актуални Новини, Новини

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА В КРАЙНИЯ СРОК И БЮДЖЕТА ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР №BG06RDNP001-19.460 „МИГ-БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ“ – МЯРКА 19.2-4.2 „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА „МИГ-БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ“

Управителният съвет на Сдружение „МИГ- Берковица и Годеч“ взе решение за промяна на Условията за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения №BG06RDNP001-19.460 „МИГ-Берковица и Годеч“ – мярка 19.2-4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ към Стратегията за ВОМР на „МИГ-Берковица и Годеч“, финансирана по Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020 г.

Промяната касае удължаване на периода на прием за подаване на проектни предложения, като крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:00 часа на 26.05.2021 г. На промяна подлежи и общия размер на разполагаемия бюджет по процедурата, който е увеличен и е в размер на 125 075,00 (Сто двадесет и пет хиляди и седемдесет и пет) лева.

ОБЯВА-19.2-4.2