Актуални Новини, Новини

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА В КРАЙНИЯ СРОК ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР № BG06RDNP001-19.493 „МИГ-БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ“:- МЯРКА 19.2-4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА „МИГ – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ“

Управителният съвет на Сдружение „МИГ- Берковица и Годеч“ взе решение за промяна на Условията за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения №BG06RDNP001-19.493  „МИГ-Берковица и Годеч“:- мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ към Стратегията за ВОМР на „МИГ – Берковица и Годеч“, финансирана по Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020 г. Промяната касае удължаване на периода на прием за подаване на проектни предложения, като крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:00 часа на 26.05.2021 г.

ОБЯВА-19.2-4.1-493