Актуални Новини

СЪОБЩЕНИЕ НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 44, ал. 1 и ал. 2 и чл. 52, ал. 1, т. 4

Закона за водите (ЗВ) и постъпило Заявление в Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център Плевен за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект, придружено с изискващите се по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗВ данни и документи, обявявам следното съобщение:

 1. 1.      Цел на заявеното използване на водите: охлаждане
 2. 2.  Водно тяло, в което се предвижда използване на водите:

Река Голяма река – ляв приток на р. Берковска, параметри на оттока при пункта на водохващането:

 • Средно многогодишно водно количество – 171,20 л/сек
  • Водно количество с обеспеченост 85%     –    69,30 л/сек Код на водното тяло ВGG700R003

3.  Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

Водохващане на р. Голяма река на кота 533,00 на 150 м над устието, в мествост “Беговски ливади” землище на гр. Берковица Географски координати (WGS84)

–  северна ширина  B 43° 13’41,88″

–  източна дължина L 23° 04′ 59,694″

 Водохващане на р. Голяма река (масивен яз с Н =2,0 м, дължина на преливния ръб8,00 м, дължина на язовирното езеро25,00 м, завирен обем до200,00 м, савак за изпускане на екологичния минимум).

 1. Каптажна камера с обем V = 25м3.
 2. Безнапорен стоманен тръбопровод 0200, дължина96,00 мдо бетоновия резервоар.
 3. Входяща водобойна шахта с размери В/L/Н = 4,00/ 3,00/2,00 мпреди резервоара със страничен улей със сечение 1,0/0,5 ми Ь =10,00 мза изпускане на излишните води в р. Голяма река.
 4. Открит бетонов резервоар с В = 9,00 м, L = 30,00 ми Нср. = 1,5 м, с V = 405 м3.

6.   Изходяща енергогасителна шахта В/L/Н = 3,00/ 2,00/ 2,00 мслед резервоара със
страничен отвор за изпускане на излишните води.

 1. Захранващ гравитачен тръбопровод 0200 с L =1600 м.
 2. Шахта с измервателно съоръжение – водомер тип “Роlmatik Povogar” 0200 х10 м.
 3. Разпределителен водопровод 0150 на площадката на “Мрамор Беркстон” АД.

10.  Място на отвеждане на възвратимите води – р. Голяма река на кота 468,00
Географски координати (WGS84) на точката на заустване

–  северна ширина  В 43° 14′ 04,2″

–  източна дължина Ь 23° 05′ 04,2″

                    4.  Място   на  използване   водите,  местност,  административно-териториална  и териториална единица, код по ЕКАТТЕ:

“Мрамор Беркстон” АД – заводска площадка в кв. Беговица Географски координати WGS84) на вход на площадката

–  северна ширина  В 43° 14′ 18,9″

–  източна дължина L 23° 05′ 49,32″

гр. Берковица, община Берковица, област Монтана – 03928

 1. 5.  Проектни параметри на използването: Разрешено водно количество:                                         До 5,00 л/сек Лимит на ползваната вода:            До 68500 м /годишно
  1. 6.      Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

 

 1. За определяне действителната категория на водата при пункта на водовземане, да извършва ежегоден химичен анализ на водата във водоизточника. Информацията да изпраща Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център Плевен, не по-късно от 45 дни след изтичането на съответната година.
 2. Да извършва наблюдения и отчет на ползваните водни обеми, като резултатите се нанасят в специален дневник. Да съставя протокол за ползваните месечни водни обеми, който да изпраща в Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център Плевен, в края на всяка година.
 3. Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център Плевен (БДУВДР) да състави протокол удостоверяващ изправността на монтираното измервателно устройство, в съответствие с нормативните изисквания и да направи отчет на показанията.
 4. Целогодишно да осигурява подаването на минимално водно количество от 17 л ./сек след водовземането, необходимо за нормалното функциониране на екосистемите в руслото на река Голяма река.
 5. Разрешителното не дава право на компенсации при възникване на приоритетно водовземане.

7.    Място за представяне на писмени възражения или предложения от
заинтересованите липа:
Басейнова Дирекция за управление на водите в Дунавски район с
център Плевен, ул. “Чаталджа” № 60.

5800 – гр. Плевен, ул. „Чаталджа” № 60Тел: (+359 64) 885 100, Факс: (+359 64) 803 342

www.bd-dunav.orgq email: dunavbd@bddr.org

 

 

Вашият коментар