Актуални Новини, Новини

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ §4 ОТ ДР НА ЗУТ

Лого Община Берковица

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ §4 ОТ ДР НА ЗУТ

ДО
Собствениците и носителите на ограничени вещни права на ПИ 47723.28.64 по КК И КР на с. Мездрея, общ. Берковица, местност Тутмата.


На основание §4, ал. 2 от ДР на ЗУТ, Ви съобщаваме за постъпил в Общинска администрация Проект за ПУП-ПРЗ за ПИ 47723.28.44, 47723.28.30, 47723.28.74, 47723.28.39 и 47723.28.40 по КК и КР на с. Мездрея, общ. Берковица, местност Тутмата, одобрен от кмета на Община Берковица със Заповед №РД-15-329/31.05.2023 г.
На основание чл. 136, ал. 1 и чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от получаване на настоящото обявление може да обжалвате заповедта чрез ОбА – Берковица до Административен съд – Монтана, в случай че не сте доволни от проекта.