Актуални Новини, Новини

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ §4 (2) ОТ ДР НА ЗУТ

Лого Община Берковица

СЪОБЩЕНИЕ
На основание §4 (2) от ДР на ЗУТ
изх.Nо УОСГ-70-00-650 от 11.08.2023 г.

ДО
Собствениците и носителите на ограничени вещни права на ПИ 47723.28.21 по КК И КР на с. Мездрея, общ. Берковица, местност Тутмата.


На основание §4, ал. 2 от ДР на ЗУТ, Ви съобщаваме за постъпил в Общинска администрация Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП- ПРЗ/ за ПИ 47723.28.681, ПИ 47723.28.683, ПИ 47723.28.685, ПИ 47723.28.686, местност Тутмата, с. Мездрея, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: „За друг вид производствен, складов обект”, с цел обединяването им в нов ПИ с отреждане „ За Производствени дейности – ФЕЦ и ТП”. С част застрояване да се предвиди застрояване в имота, обозначено с ограничителни линии при спазване на градоустройствените показатели за зона Пп – терени за производствени дейности.
В 14 – дневен срок от получаване на настоящето обявление на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да прегледат плана в стая 112 на Общинска Администрация – Берковица и да направят писмени възражения, предложения и искания по него до ОбА – Берковица.