Актуални Новини, Новини

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ПАРАГРАФ 4, АЛ. 2 ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ НА ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА /ЗУТ/

Лого Община Берковица

НА ВНИМАНИЕТО НА
КЪНЧО КРЪСТЕВ УЛ. “АШИКЛАР” 11, ГР. БЕРКОВИЦА
МАРИЯ АТАНАСОВА УЛ. “СТРАЦИМИРОВСКА” 10, ГР. БЕРКОВИЦА
НЕЛИ ЛАЗАРОВА Р-Н МЛАДОСТ, ЖК. “МЛАДОСТ”, БЛ. 124, ВХ. В, ЕТ. 7, АП. 109, ГР. ВАРНА
НИКОЛАЙ МЛАДЖОВ Р-Н КРАСНО СЕЛО, БУЛ. “ГЕН. ТОТЛЕБЕН” 95, ЕТ. 7, АП. 28, ГР. СОФИЯ

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

ОБЯВЛЕНИЕ
изх.Nо УОСГ-28-00-143 (15) от 09.01.2023 г.

Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл. 129 ал. 1 от ЗУТ, Ви уведомява, че с Решение №1281 от Протокол 60/25.11.2022 г. от Заседание на Общински съвет – Берковица е одобрен Подробен устройствен план – парцеларен план на трасетата на Довеждащ колектор до Пречиствателна станция за отпадни води /ПСОВ/, Колектор за пречистени води, Колектор за атмосферни води и Доизграждане на главен колектор I до довеждащия колектор до ПСОВ.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ, решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в Държавен вестник чрез ОбА – Берковица до Административен съд – Монтана, в случай че не сте доволни от проекта.