Актуални Новини, Новини

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ПАРАГРАФ 4, АЛ. 2 ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ НА ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА /ЗУТ/

Лого Община Берковица

НА ВНИМАНИЕТО НА
СТРУНКА ГЕОРГИЕВА , ГР. СОФИЯ, Р-Н ВЪЗРАЖДАНЕ, ЖК. „ЗОНА Б5“, БЛ. 14, ВХ. Г, ЕТ. 14, АП. 120

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

ОБЯВЛЕНИЕ
изх.Nо УОСГ-94-00-3298 (7) от 19.12.2022 г.

Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с чл. 31, ал. 1 и 2 от ЗУТ, Ви уведомява, че със Заповед №РД-15-1070 от 19.12.2022 г. на кмета на Община Берковица е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ – ПРЗ за ПИ 03928.81.27 по КК и КР на гр. Берковица, местност Раковица с образуване на нови ПИ 03928.81.65 и ПИ 03928.81.66 с отреждане за ,,Производствени дейности- Фотоволтаични електроцентрала и трафопост ФЕЦ и ТП“, както и ПУП- План- схема за изграждането на кабелна линия 20 Kv /СрН/ за ел. захранване на нов трафопост /БКТП-20/0.4Kv.
На основание чл. 136, ал.1 и чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от получаване на настоящото обявление може да обжалвате заповедта чрез ОбА – Берковица до Административен съд – Монтана, в случай че не сте доволни от проекта.