Актуални Новини, Новини

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ПАРАГРАФ 4, АЛ. 2 ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ НА ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА /ЗУТ/

Лого Община Берковица

На вниманието на
Славомир Тодоров ул. “Ген. Скобелев” №29, гр. Берковица
Жоржета Тодорова ул. “Ген. Скобелев” №29, гр. Берковица
Тодор Тодоров ул. “Ген. Скобелев” №29, гр. Берковица

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

ОБЯВЛЕНИЕ
изх.Nо УОСГ-94-00-2817 (10) от 06.01.2023 г.

Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с чл. 131, ал. 1 и 2 от ЗУТ, Ви уведомява, че със Заповед №РД-15-1093 от 29.12.2022 г. на кмета на Община Берковица е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация в обхват на УПИ V-129, УПИ VI-130 и УПИ VII- 134 в кв. 68 по регулационния план на с. Костенци, общ. Берковица, обл. Монтана.
На основание чл. 136, ал. 1 и чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от получаване на настоящото обявление може да обжалвате заповедта чрез ОбА – Берковица до Административен съд – Монтана, в случай че не сте доволни от проекта.