Актуални Новини, Новини

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ПАРАГРАФ 4, АЛ. 2 ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ НА ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА /ЗУТ/

Лого Община Берковица

НА ВНИМАНИЕТО НА АНГЕЛ ИВАНОВ, УЛ. “БОРОВИНСКА” №7, ГР. БЕРКОВИЦА

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

ОБЯВЛЕНИЕ
изх.Nо ЕФПП-58-00-1 58) от 08.02.2023 г.

Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 131, ал. 1 и 2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че във връзка с инвестиционни намерения е изработен и изложен за проучване Подробен устройствен план /ПУП/ – ПР за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 03928.511.2 по КК и КР на гр. Берковица.
В 14 – дневен срок от получаване на настоящето обявление на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да прегледат плана в стая 112 на Общинска Администрация – Берковица и да направят писмени възражения, предложения и искания по него до ОбА – Берковица.