Актуални Новини, Новини

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ПАРАГРАФ 4, АЛ. 2 ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ НА ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА /ЗУТ/

Лого Община Берковица

На вниманието на
Николай Велев, гр. София, р-н “Младост” 3, бл. 323, вх. 5, ет. 5, ап.98


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

ОБЯВЛЕНИЕ
изх.Nо УОСГ-94-00-3514 (5) от 03.04.2023 г.

Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 131, ал. 1 и 2 от Закон за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава на заинтересованите, че е изработен и изложен за проучване Подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и застрояване /ПРЗ/ за промяна предназначение на ПИ 03928.209.63 по КК и КР на гр. Берковица, местност Шалин дол с отреждане ,,За вилна сграда“.
В 14 – дневен срок от получаване на настоящето обявление на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да прегледат плана в стая 112 на Общинска Администрация – Берковица и да направят писмени възражения, предложения и искания по него до ОбА – Берковица.